Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům. Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu

Pardubice - Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů v našem středním školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech.
 
Na situaci ve školství se díváme racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomohla ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství.
 
Změny proběhly také na Orlickoústecku a Svitavsku
V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky (k 30. 6. 2009), v roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní umělecké školy na obce (k 31. 12. 2010), bylo sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední odbornou školou obchodu, řemesel a služeb (k 1. 9. 2010), byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum Technických lyceí ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3) a sloučena byla Základní škola při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou v Ústí nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V letošním roce pak byly     sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k 1. 4. 2011), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k 1.7. 2011), Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun (k 1.7. 2011), Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň (k 1.8. 2011), sloučena byla Základní škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, Jiráskova 825  (k 1.7. 2011).
Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních odborných škol a zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium dokončí tam, kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu, abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu ekonomicky silné a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové.
 
Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce – tedy oborech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník – Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
 
Rozšiřujeme nabídku o nové obory
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů vzdělání – Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Již druhým rokem budou otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle kterých mohou děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím způsobem poradit.
 
Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další po-stup. Na základě zjištěných negativ budou ve školním roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích zkoušek.
 
Investujeme do škol a školských zařízení
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen ve výši 311 812 tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 % – s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje.
V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve školství).
 
Nejvýznamnější investiční akce v kraji
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve školách v tomto roce patří výstavba    sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a služeb, Pardubice, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce Domova  mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská Třebová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk.
Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč. 
 
Ing. Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Více na www.pardubickykraj.cz www.janapernicova.cz
 
Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle až vypjaté životní situace. Mladí lidé nás již mnohokrát přesvědčili o tom, že jejich generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností vidí někteří z nás. V době živelních pohrom, při záchraně životů u těžkých dopravních nehod či za jiných, neméně dramatických okolností mladí lidé dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy i nezbytných znalostí a dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál, který je však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše pro to, aby jej mladí lidé mohli uplatnit. A nemluvím nyní jen o vypjatých životních situacích, ale především o realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu měla celá naše společnost, v prvé řadě naše školství, které je nutno vrátit k jeho zdravým kořenům. 
 
Veřejně přístupná mezinárodní soutěž žáků v řemeslných dovednostech ŘEMESLO / SKILL 2011

se uskuteční ve dnech 20. až 22. září ve Vysokém Mýtě.
Soutěž v kategoriích Zedník a Zednické práce se připravuje ve spolupráci s místní radnicí a Vyšší odbornou školou a střední školou stavební Vysoké Mýto v rámci  podpory a propagace technického středního školství Pardubického kraje.
Záštitu nad ní převzala krajská radní Jana  Pernicová, starosta Vysokého Mýta a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.