Usnesení rady města z jednání dne 15.srpna 2011                

č. 742
Rada města schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru ve 2. nadzemním podlaží v domě čp. 78, na Starém náměstí v České Třebové, označeného jako zasedací místnost odboru majetku města, dveře č. 110,  za účelem služby poskytování pomoci lidem v žití s duševní nemocí,  na dobu neurčitou od 14.09.2011 s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 743
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spojeného s právem umístění, přístupu, provádění kontroly a údržby kanalizační stoky na pozemku  stpč. 408 /ve vlastnictví povinného/, v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová jako povinným a Vodárenskou společností Česká Třebová, s.r.o., IČ  60108118, DIČ CZ60108118, se sídlem Česká Třebová, Staré náměstí 78, PSČ 560 02, jako oprávněným, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 744
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků ppč. ppč. 583, ppč. 586 a ppč. 825, vše v katastrálním území Peklo nad Zdobnicí a obci Vamberk, za účelem provozování táborové základny, na dobu určitou od 01.10.2011 do 30.09.2021, ve výši 5.000,- Kč/rok.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 745
Rada města souhlasí s umístěním stavby „Stavební úpravy objektu prádelny pro bydlení stpč. 214 v k. ú. Parník, Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová 678/30 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová.
                                                                                               Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 746
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby „Stavební úpravy objektu prádelny pro bydlení stpč. 214 v k. ú. Parník, Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová 678/30 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, Česká Třebová, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
 
 
č. 747
Rada města souhlasí se stavbou „Chata na parcele č. 701/17, Česká Třebová“, v ochranném pásmu lesa – lesního pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 662/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 748
Rada města souhlasí se stavbou „Přístřešek na posezení u chaty ev. č. 651 Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3007 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 749
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby Přístřešek na posezení u chaty ev. č. 651 Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3007 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 750
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Oprava místní komunikace K Čáslavským Skuhrov, Česká Třebová“ a schvaluje úpravu termínu plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č.1 k SoD č. 156/2011 ze dne 02.06.2011 se zhotovitelem JD Dlouhý s.r.o., Vračovice - Orlov, Vračovice 41, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ 275 00 403, v textu dle návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 751
Rada města schvaluje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.08.2011 zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky a služby „Digitalizace kina v  Kulturním centru Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem XCData s.r.o., Praha 4, Nusle, Boleslavova 45/9, PSČ 140 01, IČ 273 64 381, za celkovou cenu ve výši 2,819.875,- Kč včetně DPH.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 752
Rada města schvaluje podání žádostí, v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 753
Rada města schvaluje podání odvolání proti Platebním výměrům  č.j. 291751/11/248984608716 a č.j. 291752/11/248984608716.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 754
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 08.08.2011 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy podél silnice I/14 pro zvýšení bezpečnosti dopravy v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem RYDO, spol. s r.o., Topolová 2079, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 259 18 516, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 2,973.781,- Kč včetně DPH.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 755
Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 07.10.1999 uzavřené se společností TRADE FIDES a.s., Dornych 57 Brno, pobočka P. Holého 238, Hradec Králové, PSČ 501 01, IČ 619 74 731, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 756
Rada města Česká Třebová bere na vědomí podání E. K. a schvaluje sdělení, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Honl
 
č. 757
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu škody R. D. a schvaluje sdělení, v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                                Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 758
Rada města Česká Třebová schvaluje, aby u exekucí vedených pod sp. zn. 047 EX 294/03 a sp.zn. 047 EX 304/07 Exekutorským úřadem v Ústí nad Orlicí byly vymožené finanční prostředky započteny nejprve na jistinu a poté až na příslušenství pohledávek.
Zodpovídá: Mgr. Honl 
č. 759
Rada města na základě žádosti č.j.:  20684/2011/DOP/THK/2526 v souladu s Obecnými pravidly pro vydávání povolení ke stání na pozemních komunikacích označených dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro držitele povolení MěÚ“ uděluje žadateli výjimku z těchto pravidel a souhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní komunikaci, zadní trakt bytového domu č.p. 1744-1748 Nové náměstí, pro vozidlo uvedené v žádosti.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Hájek
 
č. 760
Rada města na základě žádostí evidovaných pod č.j.: 20672/2011/DOP/THK/2520, 20673/2011/DOP/THK/2521, 20674/2011/DOP/THK/2522, 20675/2011/DSOP/THK/2523 v souladu s Obecnými pravidly pro vydávání povolení ke stání na pozemních komunikacích označených dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro držitele povolení MěÚ“ neuděluje žadatelům výjimku z těchto pravidel a nesouhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní komunikaci, ulice Mlýnská pro vozidlo uvedené v žádosti.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 761
Rada města na základě žádostí č.j.: 20648/2011/DOP/THK/2518 a č.j.: 20656/2011/DOP/THK/2519  v souladu s Obecnými pravidly pro vydávání povolení ke stání na pozemních komunikacích označených dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro držitele povolení MěÚ“ neuděluje žadatelům výjimku z těchto pravidel a nesouhlasí s vydáním povolení ke stání na pozemní komunikaci, zadní trakt bytového domu č.p. 1744-1748 Nové náměstí, pro vozidlo uvedené v žádosti.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Hájek
 
č. 762
Rada města na základě žádosti evidované pod č.j. 20681/2011/DOP/THK/2524 v souladu s Obecnými pravidly pro vydávání povolení ke stání na pozemních komunikacích označených dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Neplatí pro držitele povolení MěÚ“ neuděluje žadateli výjimku z těchto pravidel a nesouhlasí s vydáním povolení ke stání.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 763
Rada města schvaluje Pravidla pro vydávání čipů k přístupu do pěší zóny Na Splavě, v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 764
Rada města schvaluje realizaci projektu „Rozšíření aktivit nízkoprahového centra a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek“ v rámci „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit“ a souhlasí s finanční spoluúčastí Města Česká Třebová ve výši 10 % z celkových nákladů projektu.
Zodpovídá: Ing. Žáčková
 
č. 765
Rada města Česká Třebová uděluje plnou moc ředitelce Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu pí Ludmile Pechancové, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 766
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. VP/2011/103080 a VP/2011/103104 o úhradě autorských práv za živé užití a reprodukci hudebních děl v rámci Týdne sportu 2011 v celkové výši 18.852,-- Kč, dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková