Českotřebovské kalendárium - prosinec 2011                     

70 let od násilné smrti Karla BALAŠE (12.2. 1889 – 21.12. 1941), divadelníka a odbojového pracovníka 

Narodil se v České Třebové. Vedle svého zaměstnání úředníka ČSD, věnoval veškerý volný čas divadlu a také malování. Byl nadšeným divadelním ochotníkem, v divadelním spolku Hýbl zastával řadu let i místo předsedy. Z jeho nezapomenutelných hereckých rolí je třeba alespoň připomenout JUDr. Uhra ve hře J.H. Týneckého Batalion, neb ústřední postavu tuláka ve stejnojmenné hře se zpěvy. V rodině Balašových kolovala vůbec herecká krev. Jeho dcera Jarmila Balašová, rodačka z České Třebové byla herečkou v Plzni, národní umělkyně Zdeňka Baldová – Hilarová, dlouholetá členka činohry Národního divadla v Praze byla jeho sestřenicí.
     Soukromý život Karla Balaše nebyl bez konfliktu. Jednoho dne v roce 1933 v tichosti opustil vše co měl rád – rodinu, rodné město, divadlo a odešel do Úval u Prahy. Zde byl také pro ilegální činnost v protifašistickém odboji zatčen. Zemřel za nelidských podmínek v koncentračním táboře Mauthausenu.
 
145 let od narození  Felixe LERCHA (19.12. 1866 – 19.7. 1954), komunálního politika a písmáka  

Narodil se svobodné matce v Herborticích u Lanškrouna. Krátce po narození byl dán na vychování k tetě a strýci do Třebovic. Základní  školní docházku ale již absolvoval v České Třebové, kam se strýcova rodina v roce 1872 přestěhovala. U firmy Antonín Felcman se vyučil truhlářem a šest let zde pracoval. Po vojenské službě se k této profesi nevrátil. Zajímala jej drážní služba. Nejprve působil v Brně, potom v České Třebové. Zde se také oženil s Annou Rambouskovou a bydlel v městské části Bezděkově.
Za sociální demokracii byl zvolen do městské rady a obecního zastupitelstva. Kromě toho plných padesát let pracoval jako člen a předseda dozorčí rady Konzumní jednoty a byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou Spolku domkářů a malorolníků v České Třebové. Stýkal se jak s ministry, poslanci a senátory, tak s těmi nejprostšími. A všemožně jim pomáhal.
Ve svém volném čase psal kroniku. Bez donucení, jen k potěše srdce. Zabýval se zaznamenáváním nejrůznějších událostí, kterých byl sám svědkem, nebo které načerpal z vyprávění pamětníků. Ve svých zápiscích také soustředil mnohá zajímavá statistická data, ke kterým měl přístup z titulu veřejné funkce. Jeho kroniky a pamětní knihy, které napsal krásným vyrovnaným písmem svým synům a dcerám, se staly bohatým zdrojem poznání a pramenem pro bádání o historii našeho města.  Jan Skalický
 
Oldřich Tomeš - 90 let 

Oldřich Tomeš, jeden z nejusilovnějších a nejvytrvalejších kulturních pracovníků v našem městě, by oslavil  v  prosinci  jubileum 90 let.  Je jedním z těch jubilantů, kteří nemají rádi okázalé oslavy a oslavné články.  Zásluhy Oldřicha Tomeše však zasahují do více oblastí života České Třebové i celého regionu, byla by chyba novináře, kdyby jubileum Oldřicha Tomeše nepřipomněl.  Oldřich Tomeš totiž organizoval  koncertní život  v České Třebové více než 50 let a za tuto dobu připravil pro naši hudbymilovnou veřejnost přes čtyři stovky koncertů, na kterých vystoupili naši přední i zahraniční umělci.Byla to  systematická práce pro českotřebovské hudbymilovné publikum, kterou nám závidí mnohem větší města.  Ve spolupráci s vedením Státní konzervatoře v Praze a dalšími nadšenci ve městě stál Oldřich Tomeš také u zrodu českotřebovského “Hudebního festivalu Antonína Bennewitze”, od roku 1957 byl předsedou OB Česká Třebová, obnovil tradici českotřebovských hudebních čtvrtků, založil v našem městě koncertní abonomá a Kruh přátel hudby. Je také iniciátorem družby sboru Bendl a italského pěveckého sboru Il Rifugio zahájené v roce 1969 po návštěvě italského Seregna v roce 1968. Oldřich Tomeš má také největší zásluhu na vytvoření vztahu Eduarda Hakena k našemu městu, který vyvrcholil udělením čestného občanství Eduardu Hakenovi. Za svou obětavou práci v kultuře obdržel řadu ocenění. Připomeňme “Čestné uznání Svazu českých skladatelů a koncertních umělců” včetně “Poděkování ministra kultury”, nebo např. “Zvláštní uznání Nadace Českého hudebního fondu za obětavou a zasvěcenou péči o krásnou hudbu” z roku 1999.  Pardubický kraj udělil našemu jubilantovi  Pamětní list a vyslovil panu Oldřichu Tomešovi poděkování za dlouhodobou nezištnou a dobrovolnou službu ve prospěch obyvatel regionu. "Dobrovolná služba potřebným  je významným projevem občanské zralosti." Kroniky KPH jsou dochovány v digitální podobě dodnes a jsou trvalým dokladem o  koncertním životě města v posledních padesáti letech.
Oldřich Tomeš se narodil v prosinci 1921 na Parníku (v čp. 1), má syna Jiřího a dceru Evu. Totálně nasazen v Německu v Berlíně v letech 1942-45. Po válce byl jedním z prvních absolventů českotřebovské železniční průmyslovky. Zaměstnán byl po celou svoji profesionální éru českotřebovské Armaturce jako technický pracovník, kde prožil všechny její formy a změny až vlastně do dnešní podoby, kdy na tradice Armaturky navazuje firma LDM. Je znám také jako vynikající sportovec, především hokejista úspěšně reprezentující Českou Třebovou, a také lehký atlet, svého času nejrychlejší sprinter Východočeského kraje. Milan Mikolecký
 

Nedožitých 100 let  Otakara Nerudy 


V letošním roce připomínáme nedožité  devadesátiny pana Otakara Nerudy.  Sám říkal, že měl dvě lásky – železnici  a Javorku.  Známe ho  významného českotřebovského turistu a také zakladatele  obnoveného Okrašlovacího spolku Česká Třebová.  Dobře známé jsou jeho zvelebovací akce ve městě a okolí, jeho láska ke Třebové a především k Javorce. Byl jedním z iniciátorů populární vycházkové trasy „Liščí stopou“, pravidelně udržoval dětské atrakce v Javorce, pro své „babičky a dědečky“ pravidelně pořádal v Národním domě pravidelné večery s harmonikou, byl trvalým optimistou... Byl to vzácný člověk, svůj zájem o město  projevoval do posledních chvil života (zemřel v roce 1997). V jeho započaté práci dnes zdejší Okrašlovací spolek přes řadu potíží dále pokračuje.

 

 
Některá českotřebovská výročí v roce 2012                          

Před 720 lety roku 1292 daroval Václav II. zbraslavskému klášteru rozsáhlé území  na Orlickoústecku, mj. i Českou Třebovou. Tato listina je pro mnohé obce první písemnou zprávou o jejich existenci.
Před 560 lety roku 1452 byl založen v našem městě tkalcovský cech. Cechovní artikule získal cech ale až roku 1722.
Před 465 lety roku 1547 byla postavena renesanční radnice, mnohokrát přestavovaná, se štítem, hodinami a věžičkou.
Před 445 lety roku 1567 uděluje Vratislav z Pernštejna městu právo odúmrtí a právo várečné. O rok později tuto výsadu potvrzuje i král Rudolf II..
Před 250 lety roku 1762 udělila Marie Terezie městu na žádost purkmistra a rady privilegium na dva výroční trhy. První trh na přízi, plátno, len a vlnu se měl konat každoročně 6. srpna, druhý dobytčí trh, na den svatého Mikuláše (6. prosince). Navíc měšťanům povolila konání týdenního trhu každý čtvrtek.
Před 225 lety roku 1787 vyhořela první dřevěná kaple na Horách.
Před 160 lety (10. srpna 1852) projíždí Českou Třebovou do slovenského Sliače a za manželem do Ďarmot Božena Němcová.
Před 150 lety roku 1862 byl zvolen starostou města synovec MUDr. Rybičky, velkopláteník z domu na náměstí čp. 22 Hynek Rybička.
Před 145 lety roku 1867 bylo zrušeno na náměstí  dvanáct masných krámů a náměstí bylo vydlážděno. V témže roce nechal postavit Jan Rybička na Horách nynější hostinec s lázněmi za vyhořelý dřevěný.
Před 140 lety roku 1872 přerušila činnost tělocvičná jednota Sokol. Z této organizace vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Jednota Sokol byla obnovena v roce 1885.
Před 125 lety roku 1887 věnovalo místní občanstvo hasičskému sboru prapor, který byl posvěcen 21. srpna téhož roku.
Před 120 lety (16. října 1892) byla otevřena Na Skále tělocvična místní tělocvičné jednoty Sokol a na Vinohradech byla založena Josefem Vavřínem firma na výrobu harmonik a heligonek.
Před 110 lety roku 1902 byl zřízen městský vodovod s požárními hydranty a začala přestavba českotřebovského nádraží, kdy došlo k jeho rozšíření a prodloužení. Také byly zrušeny dva přejezdy nedaleko parku Javorka.
Před 105 lety roku 1907 bylo založeno první orchestrální sdružení Filharmonická jednota, která byla v roce 1912 přejmenována na Pěvecko – hudební sdružení Smetana. Na Horách poblíž hostince postavilo město kramářské boudy.
Před 100 lety roku 1912 byla založena pila firmy Krbec a Přibyl. Došlo také k otevření budovy dnešního Gymnázia.
Před 80 lety roku 1932 bylo postaveno severní křídlo měšťanské školy na Farářství.
Před 60 lety roku 1952 začala výstavba vojenských kasáren v Borku.
Před 55 lety roku 1957 byla zahájena stavba nového mostu přes řeku Třebovku na silnici ke Skuhrovu.
Před 50 lety roku 1962 byla dokončena přestavba kina Jas ve čtvrti Parník na širokoúhlé kino. Vznikl Ústav pro zpracování chemických vláken (ÚZCHV).
Před 40 lety roku 1972 byla zprovozněna výšková budova VKDI Orlík. Dílny pro opravu vozidel ČSD opustila poslední opravená parní lokomotiva.
Před 35 lety roku 1977 se konal první ročník pochodu Putování za českotřebovským kohoutem.
Před 25 lety roku 1987 bylo dobudováno panelové sídliště Lhotka.
Před 20 lety roku 1992 byla zřízena Městská policie a bylo otevřeno rehabilitační středisko VKDI Orlík.
Před 15 lety (1. května 1997) zrušeno Obchodně – provozní ředitelství ČD. V červenci téhož roku postihla město velká povodeň, o dva měsíce později ( 2. září ) byl slavnostně otevřen stacionář ( A – Centrum v městské čtvrti Lhotka).
 
                                                                                                                                                                           Jan Skalický