Českotřebovské kalendárium  na březen 2011                     
Dvojí výročí – 125 let od narození a 50 let od úmrtí ing. Jaroslava HUBÁLKA (26.3. 1886 – 28.8. 1961), lesního rady, básníka a spisovatele, přispivatele do časopisu Od Trstenické stezky

Patřil k nejoblíbenějším a nejvýznamnějším spisovatelům s mysliveckou tématikou. Už ve studentských letech psal do Loveckého obzoru, Lesní stráže a České myslivosti. Je autorem řady knih o přírodě a zvířatech, přispíval do časopisu Od Trstenické stezky, napsal jednu divadelní hru.
Narodil se v Dolní Dobrouči v rodině učitele a známého spisovatele Karla Hubálka. Mladá léta prožil v České Třebové, studentská léta v Písku na revírnické škole a vyšším lesnickém ústavu. Po vojenské službě působil v Ostrově, Bítově na Moravě, Corštejně na Dyji, ale i v Polsku a v bývalém carském Rusku. V letech 1935 až 1943 žil v Bystrém u Poličky, za 2. světové války v Lomnici nad Lužnicí na Třeboňsku. Po válce se usadil v Lanškrouně. Pracoval zde ve funkci přednosty správy státních lesů. V roce 1948 odešel do důchodu. Zemřel v Novém Jičíně a je pochován na městském hřbitově v Lanškrouně.
 
65 let RNDr. Vladimíra KORMOUTA – narozeného 28.3. 1946 

Narodil se v Ostravě. Základní a Střední všeobecně vzdělávací školu absolvoval v České Třebové. Po ukončení základní vojenské služby byl přijat na Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě. Po studiu nastoupil do lékárny. Později zastával funkci ředitele lékárenské služby. Po roce 1989 přijal místo ve zdravotní pojišťovně. Ačkoliv žije v Praze, stále se vrací do města svého mládí – České Třebové. Toto město považuje za své rodné město. Jeho celoživotním koníčkem je hlavně výtvarná činnost a hudba. Nezaměnitelné obrázky Vladimíra Kormouta jsme měli možnost poznat na několika výstavách  a také na barevných obálkách Českotřebovského zpravodaje. Výběr kreseb s českotřebovskou tématikou vydalo Městské muzeum v České Třebové pod názvem "Vzpomínky na rodné město". Jeho obrazy rovněž s českotřebovskou tématikou lze najít také na internetu na webových stránkách  www.platyz.cz/cz/umelci.php
 
Jiří Pištora - 80 let   (* 7.3. 1931)

Jiří Pištora oslaví  7. března t.r. 80 let. Pochází z Dobrušky, ale jeho celý svůj profesionální život je spojen  s Českou Třebovou a také se zdejším Městským muzeem. Jiřího Pištoru do České Třebové přivedla železnice, jako mnoho dalších, ale učarovalo ho navíc samotné město s jeho historií a jeho krásné okolí. Každý kdo chodil  na jeho přednášky s diapozitivy, tolikrát předvedenými na veřejných besedách, tak mě dá za pravdu, s jakým zápalem dovedl jejich autor vyprávět o každém domě a každém plácku ať na starém Trávníku nebo vlastně kdekoliv jinde. Nebylo tedy velkým překvapením, když se Jiří Pištora  ujal v osmdesátých letech vedení našeho městského muzea, aby ho doslova vydupal ze země, doslova zachránil před zkázou  a pozvedl na dnešní úroveň. Není skutečně jeho vinou, že ještě dnes muzeum nemá důstojné výstavní prostory, i když se již vše v dobré obrátilo a již letos lze očekávat rázné zlepšení. O to víc se mohl soustředit na precizní budování depozitáře a bohatou publikační činnost. Další láskou Jiřího Pištory bylo je a stále bude esperanto. Je vlastně jedním ze zakladatelů zdejšího esperantského kroužku AMIKECO a stále se podílí na jeho úspěšné činnosti, kterou se naše město tak výborně prezentuje snad na celém světě. Podařilo se mu  práci v muzeu a esperanto vhodně propojit  - jeho přičiněním byla pro Českou Třebovou a její muzeum získána unikátní knihovna Českého esperantského svazu, základ budoucího esperantského muzea, které bohužel nakonec díky určité neprůbojnost a neodvaze jeho následovníků (prý pro Třebováky zejména dříve běžné vlastnosti) vzniklo v nedalekých Svitavách.  To, že v centru jeho pozornosti bylo město Česká Třebová a jeho další osud, dokázal i tím, že dvakrát stál jako tajemník města na zdejší radnici. Poprvé v osmašedesátém a podruhé po revoluci v roce 1990. Dokázal v mnoha případech odložit své osobní pohodlí  a vyměnil  klid,  který by  si jiný už dávno udělil, za své trvalé působení ve prospěch celého našeho města a jeho odkazu pro příští generace. Ne náhodou byl Jiří Pištora mezi osobnostmi, nominovanými na "Kohouta 2000".   Cenu nakonec nezískal ale za celoživotní působení ve prospěch města Česká Třebová by mu slušela "alespoň" Cena starosty města právě letos, kdy se dožívá osmdesátin. Za celou jeho práci pro naše město je třeba vyslovit Jiřímu Pištorovi upřímné poděkování a popřát mu do dalších let mnoho zdraví, sil a chuti do další práce, která bude určitě potřeba.                                                                                                                                      Milan Mikolecký
 
Jiří Pištora - celoživotní esperantista  Píšeme-li o jeho životním jubileu, nemůžeme vynechat jeho působení ve zdejším esperantském kroužku Amikeco - Přátelství. K esperantu se Jiří Pištora dostal  již jako mladý na kurzu v Nymburce v roce 1947. To jej pak chytlo na celý život. Není proto divu, že v roce 1960 se stal jedním ze zakladatelů esperantského kroužku ZK železničářů spolu s dalšími Jindřichem Štanclem a Františkem Jindrou. Je spoluzakladatelem sekce železničářů - esperantistů (byla založena ne náhodou v České Třebové v roce 1965), později se stal i členem mezinárodního výboru železničářů - esperantistů.  Ve zdejším kroužku působil jako učitel esperanta pro začátečníky a pokročilé, ale také jako vedoucí písemných kurzů s desítkami zájemců z celé republiky, byl několik let předsedou esperantského kroužku a byl jmenován jeho čestným členem. Jeho působení  zanechalo stopy do dneška. Jiří Pištora několik let psal kroniku esperantského kroužku. Po vystřídání několika kronikářů úspěšně pokračuje v psaní čtvrté knihy kronikyZdena Novotná.V kronikách je nespočet dokumentů o nejrůznějších setkáních, zájezdech na kongresy a další esperantské akce. "Za zlatou dobu esperanta v České Třebové považuji sedmdesátá léta", říká Jiří Pištora. "V roce 1970 jsme po řadě úspěšných akcí a setkání s esperantisty z okolních měst přemýšleli, čím ještě dále obohatit naši činnost, podal jsem návrh na uspořádání plesu. Bylo to ovšem dost  pro  kroužek se dvěma desítkami členů dost odvážné rozhodnutí. Podařilo se nám přesvědčit  hudbu pod vedením p.Jana Škeříka v tom smyslu, že v případě, když proděláme, nebudou na nás svůj honorář požadovat. Po úspěšném plese hudebníci  dostali honorář i večeři  a tak se stal esperantský ples na 35 let pevnou součástí plesového kalendáře. A někdy byly dokonce plesy dva, vždy nekuřácké," dodává Jiří Pištora.
Tím ovšem působení Jiřího Pištory v esperantském hnutí zdaleka nekončí.  Je dopisovatelem do našich i zahraničních esperantských časopisů,  inicioval vydání propagačních brožur a pohlednic  s tématikou města Česká Třebová v esperantu, pořádal  v cizině přednášky v esperantu o našem městě, okolí a celé naší vlasti (což bylo kladně hodnoceno i v zahraničním tisku). Spoluzakládal  pravidelná setkání esperantistů z okolních měst, např. z Lanškrouna, Svitav, Poličky, Litomyšle či Žamberka, díky jeho působení přijala do České Třebové spousta vzácných návštěv. Ve spolupráci s Českým esperantským svazem pak v letech 1992 - 93 založil esperantské oddělení Městského muzea, jediné u nás, a tím vytvořil šanci k tomu, aby se Česká Třebová stala i do budoucna základnou esperantského hnutí v České republice. Velmi ho mrzí, že tuto práci se nepodařilo zcela dovést do úspěšného konce, i když esperantská sbírka v našem muzeu zůstává.  I dnes Jiří Pištora pilně sleduje esperantské hnutí  u nás i v cizině, byl jmenován čestným členem Českého esperantského svazu, se kterým několik let úzce spolupracuje.
Přejeme Jiřímu Pištorovi k jeho významnému jubileu především hodně zdraví, hodně nadšení a entuziasmu do další práce jak v našem esperantském kroužku, tak i v rámci celostátního a mezinárodního esperantského hnutí.  Členové esperantského  kroužku AMIKECO 
 
Dvojí výročí – 115 let od narození a 20 let od úmrtí středoškolského pedagoga a archiváře Václava PLACHTA (9.8. 1896 – 26.3. 1991)

Narodil se v Děčíně nad Labem. Gymnázium studoval v Klatovech a v Praze, kde maturoval v roce 1915. Ve studiu pokračoval na filozofické a přírodovědecké fakultě UK v Praze (aprobace dějepis – zeměpis). Působil na gymnáziích v Litomyšli, Českém Těšíně, Jablunkově, Hodoníně a od roku 1939 v České Třebové. Koncem války ještě učil v Českém Brodě. Po válce se vrátil do České Třebové, kde byl 13. srpna 1945 jmenován ředitelem gymnázia. Funkci vykonával do roku 1950. V té době byl radou KNV v Pardubicích „ přidělen k výkonu práce“ na Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, kde učil až do roku 1958.
Profesor Placht ve funkci archiváře vykonal pro historii České Třebové velký kus práce. Postupně evidoval a zpřístupňoval nejstarší část dochovaných písemností. V té době byly v archivu uloženy vedle vlastního městského fondu archiválie osvětových spolků, cechů, škol a soukromníků. Archiv také doplňoval písemnostmi ze skartací, sběrem plakátů a fotografií pro tzv. sbírku soudobé dokumentace. Vše vykonával mimo své zaměstnání ve škole. Zbytek života trávil v Plzni a Praze. Ani v důchodu nezahálel. Stal se kazatelem církve českobratrské, získal i doktorát theologie.
 
100 let od narození Miloslava ŠTUSÁKA (14.3. 1911 – 27.2. 1943), letce hrdiny    

Narodil se v českotřebovské čtvrti U kostelíčka v rodině železničního zaměstnance. Po základní škole odešel v roce 1927 do Bratislavy na státní školu pro výchovu učitelů. Jako absolvent školy působil na různých slovenských školách. V roce 1936 nastoupil vojenskou službu. V tomto období absolvoval Letecké učiliště v Prostějově a obdržel hodnost poručíka. V civilu se opět věnoval pedagogické činnosti. Učil ve Zvolenu a potom v Bratislavě. Když došlo k rozbití republiky, odešel přes Maďarsko, Jugoslávii, Turecko, Sýrii a Alžír do Francie. Po vojenské přísaze, kterou složil v československém vojenském táboře v Agde jej převeleli k 1. letecké skupině pod velením štkp. Schejbala. Zde se přecvičoval na francouzskou leteckou techniku ( letouny MS – 230 a MS – 406) až do kapitulace Francie. V polovině roku 1940 odjel anglickou lodí z přístavu v Bardeaux do Anglie. Zde vystřídal řadu vojenských základen, až byl převelen k 313. československé stíhací peruti RAF. Jejím úkolem byla bojová činnost, která spočívala v hlídkování nad konvoji v Kanále, doprovod bombardérů nad územím nepřítele a hlídkování nad Anglií. V osudný den 27. února 1943 doprovázela jeho 313. peruť anglické bombardéry k německé námořní základně v Brestu. Na zpáteční cestě byly letouny napadeny německými stíhači. Stroj Miloslava Štusáka byl těžce poškozen. Když posádka opouštěla letadlo, mělo výšku asi 100 m. Než se M. Štusákovi otevřel padák, zabil se prudkým nárazem o vodní hladinu. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
                                                                                                                                                                      Jan Skalický