Zamyšlení nad návrhem městského rozpočtu                       
Městský rozpočet na rok 2012  se bude veřejně projednávat na jednání městského zastupitelstva v pondělí 27. února. Doporučuji věnovat rozpočtu dostatečnou pozornost, je to významný nástroj. Doporučuji  porovnat s předešlými rozpočty, abychom mohli posoudit, zda je to rozpočet spíše "rozhazovačný" nebo spíše úsporný.  V našem případě ctí rozpočet především úspornost, i když i zde by se ještě nějaká rezerva našla.
 
Příjmy. Při jeho tvorbě je třeba především stanovit předpokládanou výši rozpočtových příjmů. Město obdrží doporučení, co předpokládá ministerstvo financí, tato doporučení se vyplatí respektovat. Česká Třebová  je letos stejně jako v minulých letech spíše opatrnější, tím se rozpočet sice opticky snižuje, ale na druhé straně  je také nižší riziko toho, že bude v průběhu roku nutné v rozpočtu dále škrtat. V případě, že je řada prací a investic již rozběhnutá je takové škrtání jinak velmi bolestivé a problematické.  V městském rozpočtu 2012  počítáme s tím, že daň z příjmů právnických osob klesne o 4,3%  Státní rozpočet předpokládá růst o 1,6%), daň ze závislé činnosti je proti skutečnosti r. 2011 nižší o 5,3% (Stát předpokládá pokles o 2,5%). S poklesem se počítá  také u DPH (stát zase s růstem o 2,7%). Již nyní se totiž počítá, že schválený státní rozpočet  nebude cca o 5% naplněn. To vše znamená, že musíme do rozpočtu zapojit co nejvíce vlastních rezerv. Majetek města (ve velkém) už prodávat nemůžeme, prakticky všechno co se dalo jsme již prodali, naspořeno z předchozích let mnoho nemáme, pouze "nerozdělený přebytek minulých let" ve výši cca 11,5 mil. Kč. Proto už nezbývá než sáhnout na dosud samostatně stojící "Fond rozvoje bydlení", který byl vytvořen pomocí státní půjčky koncem devadesátých let po velkých povodních. Půjčku jsme vrátili a nyní zde zůstává více méně bez užitku téměř 7 milionů Kč, malá část z toho je půjčena občanům na stavební úpravy. Tři miliony z tohoto fondu mají být proto letos zapojeny do rozpočtu. Rezerva rozpočtu není nijak velká, činí pouze 1,8 mil. Kč, tedy 3/4% rozpočtových příjmů. To signalizuje, že jsme do rozpočtu opravdu zapojili všechno co šlo, že opravdu nemáme na rozdávání. Každý, kdo tedy obdrží z rozpočtu města nějakou dotaci by si měl uvědomit, že ji bylo třeba opravdu zvažovat, a že si ji musí tedy opravdu zasloužit. Jakousi nadějí pro město naší velikosti  je ještě nový zákon o rozpočtovém určení daní, který by měl našemu městu nějaký milion na daňovém výnosu přidat, lze však očekávat, že se to současně projeví ponížením jiných dotací, které dosud pravidelně dostáváme, takže finanční efekt pro město velký nebude.
 
Výdaje. Omezeným příjmům odpovídají také výdaje, které jsou skutečně zaměřeny na provoz a údržbu, nikde není možné rozhazovat. Zatímco loni jsme šetřili snížením mzdových nákladů zaměstnanců města a jeho příspěvkových organizacím letos další takové snížení nepřipadá v úvahu. Rozpočet se nestaví poprvé, jsou zkušenosti z let minulých, výdaje jsou obdobné a můžeme je porovnávat. Ovšem cenová úroveň se zvyšuje, inflace je neúprosná: Městu se podařily úspory např. hromadným nákupem zemního plynu v aukci. Věřím že pomocí soutěže by se tak podobně daly snížit náklady např. na údržbu veřejné zeleně a sekání  zelených ploch.Udělali to jinde a ušetřili. Těžko vycházet z nějakých tabulkových cen. Z rozpočtu se často vypichují především velké akce, investice. Letos je takovou velkou akcí, financovanou prostřednictvím městského rozpočtu rekonstrukce a přístavba městského muzea. Letos se zde má utratit 36 mil. Kč, z toho je 24,7 mil. z dotace EU, zbytek jsou městské prostředky. Akce by měla být v závěru roku dokončena a bude znamenat pro naše město opravdu přínos. Další větší akce již v rozpočtu zakotvena není. nejde jenom o stavební práce, ale i o vnitřní vybavení. proto je v kapitole kultura také v rozpočtu přisouzena pro městské muzeum částka  845 tis. Kč  právě jako příspěvek na investice spojení se zabydlením v novém sídle v Klácelově ulici. Přesto je třeba se zmínit o pokračování rekonstrukce oken na budově gymnázia II. etapou a  výměně jednoho z plynových kotlů, naproti tomu se prakticky zastavuje loni slibně rozjeté rekonstrukční práce a opravy na budově ZŠ Habrmanova.
 
Příspěvky a dotace. Jde o trvalou součást rozpočtu města, která v posledních deseti letech rychle rostla. Nejvíc  prostředků je určeno na příspěvky na tělovýchovu a sport (3830tis. Kč). proti minulým letům se o 50 tis. snížil příspěvek na akce v zahraničí a  o 30 tis. příspěvek na údržbu lyžařských tratí, nová položka je přímá dotace 20 tis. Kč na Aquatlon (závod světové série). Na kulturní akce a činnost souborů rozpočet pamatuje jako loni s částkou 250 tis. Kč. Další prostředky na kulturu  zajišťují ovšem činnost Kulturního centra, městské knihovny. Není to málo, celkem 14240 tis. Kč, ale jde jen o financování běžného provozu, který bude zase dražší  třeba jen o ceny energií. Sportovci dříve financování městských kulturních zařízení porovnávali s financováním sportovních oddílů hlavně proto, aby ukázali, jak je sport podfinancován. Dosáhli sice zvýšení, ale z jiného důvodu., nikoliv z výše naznačeného srovnání.  Především sport mládeže je třeba podporovat, také trenéry, kteří věnují svůj čas sportovnímu růstu mládeže. Když bychom odečetli tyto prostředky, potom již zůstane běžné financování sportovních akcí. Připomeňme, že na rozdíl od rozpočtů jiných měst nikde v rozpočtu nefiguruje příspěvek na krytí ztráty z provozu městských sportovišť.
 
Provoz základních škol.  Zastavil bych se ještě u srovnání nákladů na provoz základních škol ve městě. Každá škola má jistě jiné podmínky pro práci, ale je také různě naplněna a využívá kapacitu budovy (nebo budov) školy v různě vysokém procentu. Chtěl bych upozornit na to, že třeba náklady na  provoz ZŠ na Parníku (3 380 tis. Kč) jsou vyšší než náklady na provoz ZŠ Nádražní ulice(3 300 tis. Kč).  Obě školy prošly rekonstrukcemi, v tom to tedy nebude. Problém vidím v tom, že do ZŠ na Nádražní ulici chodí 482 žáků a na ZŠ Parník jenom 340 žáků. Kdybychom si mohli přepočítat náklady na jednoho žáka,  přijde výuka jednoho žáka ZŠ na Parníku skoro o polovinu dráž než např. na ZŠ Nádražní. Připomínám tuto skutečnost s tím, že jsem nedávno navrhoval, aby se prostory ve staré budově využily na jiný další veřejný účel, např. na knihovnu. Možná lepším využitím by bylo zřízení třídy mateřské školy, byť by byla třeba pobočkou jiné "mateřinky". Na více než čtyřtisícovém Parníku a Lhotce žádná mateřská škola vlastně není a míst v MŠ ve městě je nedostatek. Dostal jsem od ředitele ZŠ Parník elektronický dopis, ve kterém se na mně zlobil, že jsem si své návrhy neověřil, neboť jsou všechny prostory školy dobře využity, byť je zde nyní ve škole o 11 tříd méně, než zde bylo před deseti lety.  Myslím, že číslo a dobrém využití všech prostor školy ale nepotvrzují finanční prostředky, které je třeba vynakládat na provoz. Právě v podobné situaci je např. i ZŠ v Hylvátech. I zde došlo k velkému poklesu počtu žáků, škola v Hylvátech má nyní dokonce jen 9 tříd.  Ne náhodou tamní ředitel uvažuje i o tom, že zde zřídí 1 - 2 třídy MŠ, protože mateřské školy v Hylvátech mají problémy s existencí a  prostory jsou právě v uprázdněném areálu ZŠ.  Při podobnějším studiu návrhu městského rozpočtu totiž zjistíte, že nikde nepočítá s tím, že by měl být počet tříd v mateřských školách ve městě rozšířen. Počet  dětí školkovského věku v letošním roce ale opět vzroste o dalších třicet, v loni byl počet žáčků ve třídách MŠ navýšen na maximum a  další navýšení už možné tedy nebude. Řešením by tedy mohla být právě nová třída  v MŠ U Stadionu (je zde však již zařízené MC ROSA, jediné ve městě, jeho přemístění by mohlo způsobit problémy, nakonec ani není příliš kam).  Jinou možností by bylo zřízení třídy MŠ např. ve staré budově ZŠ Parník. Snížily by se tím provozní náklady této základní školy. Asi opět dostanu nějaké "tytyty", ale něco se stát bude muset a nově vytvořený rozpočet města to zatím ignoruje.
 
Bude třeba dále šetřit, poraďte kde. Každý by měl možná jiný recept, každý má totiž jiné priority. Nabízím tedy recept svůj:
Oželet účast na veletrhu cestovního ruchu (úspora 240 tis. Kč), požadovat kofinancování činnosti o.s. Naděje v Borku také od společnosti TEZA, která zde vybírá nájemné a Naděje zajišťuje pro TEZU řadu služeb (ostraha objektu, přebírání pošty, úklid okolí domů...), nijak však Naději nefinancuje (úspora 200 tis. Kč). Je to jistě v moci rady města jako valné hromady společnosti TEZA.  Doporučuji také vyhlásit výběrové řízení na údržbu zeleně ve městě a sekání zelených ploch, náklady na tyto práce vzrostly za deset let skoro o 60% a příjmy  do rozpočtu nyní klesají.  Každé výběrové řízení vede k ponížení nákladů. Za užitečné v této souvislosti považuji vyhlásit veřejná výběrová řízení a sledovat jejich průběh ve speciálním oddíle městského webu, vyložit karty na stůl. Možná by to úsporu nepřineslo, ale alespoň by odpadly dohady a podezření, která zbytečně otravují ovzduší.

Akce "pod čarou".  Na řadu slíbených akcí peníze nezbyly. Je to škola, ale rok 2012 je chudý rok.  Ať je to třeba dokončení procesu digitalizace Kulturního centra ( nová zvuková aparatura, přímé přenosy, satelit, nové sedačky), investice do nových WC v prostoru krytu na Novém náměstí, pokračování rekonstrukce a oprav na ZŠ Habrmanova, úpravy Nového náměstí, zajištění prostor pro městskou knihovnu, úprava Nádražní ulice v úseku od Policie ke Starému náměstí, rekonstrukce mostů atd.... Budeme rádi, pokud se situace aspoň trochu vylepší v daňových příjmech  aby se dala realizovat alespoň jedna z výše uvedených akcí.... Věřme, že rok 2012 je poslední "chudý rok" a že od roku dalšího budeme moci zase zlepšit svoje investiční možnosti. 

(Milan Mikolecký, 12.2.2012)