K U L T U R N Í   C E N T R U M  Česká Třebová              


 

ČERVENCOVÉ AKCE V PARKU JAVORKA


 

Čtvrtek 12. 7. v 18.00 hodin

Salonní orchestr Brno – zahajovací promenádní koncert

Skladby J. Strausse, F. Kmocha, V. Vejvody, J. Fučíka, G. Bizeta, B. Smetany a dalších slavných skladatelů              

 

Pátek  13. 7. ve 21.30 hodin

Fantom Morrisvillu– večerní promítání

 

Čtvrtek 19. 7. v 18.00 hodin                       

Koncert sk. MEDVĚDI Č. Třebová

 

Pátek 20. 7. ve 21.30 hodin

Na kolejích čeká vrah– večerní promítání

 

Čtvrtek 26. 7. v 18.00 hodin        

Koncert sk. CARAMBA  Č. Třebová

 

Pátek 27. 7. ve 21.30 hodin

Náš dědek Josef – večerní promítání

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Změna programu vyhrazena!!

Vstupné na letní koncerty v Javorce je dobrovolné, filmová projekce je zdarma.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová

v y h l a š u j e   

D I V A D E L N Í   P Ř E D P L A T N É

 

sezóna PODZIM 2012

 

Program:

 

 

1.                       Divadlo Kalich Praha

O. Havelka, M. Vačkář:  ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU

Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde.

Hrají:  J. Kretschmerová/A. Polívková, B. Klepl/O. Jirák, M. Brožek a další

Režie:  Ondřej  H a v e l k a                                                                                                                             

 

2.                     Divadlo ABC – Městská divadla pražská Praha

L.N. Tolstoj:  A N NA  K A R E N I N A

Osud ženy krásné a nešťastné, příběh vášnivé lásky, která byla dost velká na to, aby se vymkla konvencím své doby, ale nebyla dost silná, aby naplnila celý život. Zároveň autobiografický příběh autorova života, to je podstata světoznámého románu největšího ruského spisovatele.

Hrají: L. Vlasáková/M. Badinková, S. Jachnická, L. Jurek, H. Vagnerová, H. Čermák, J. Smutná, J. Vlasák, V. Čech, M. Mňahončák, R. Fidlerová a další

Režie:  Peter  G á b o r

 

3.                     Divadlo ARTUR Praha          

H. Pawlovská, M. Viewegh, I. Hercíková:  T Ř I   V  H Á J I

Láska versus Sex v komedii o vztazích během krize středního věku podle stejnojmenného literárního bestselleru.

Hrají:  M. Kuklová, J. Kriegel, M. Zounar/T. Krejčíř, V. Károlyi Konečná, V. Nová

Režie:  Karel  J a n á k                                                                                                                                                                                                                         

                       

4.                     Městské divadlo Brno

                        W. Shakespeare:  Z K R O C E N Í   Z L É   Ž E N Y

Legendární komedie o lásce v různých podobách

Režie: Stano  S l o v á k                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                        M i m o ř á d n é   p ř e d s t a v e n í

 

5.                     Inscenace některého z amatérských divadelních souborů

 

 

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a

 

 

 

 

P o d m í n k y   p ř e d p l a t n é h o

 

a)      Každý přihlášený získává zlevněné vstupné a sedadlo podle vlastního výběru

b)   Cena předplatného je                              Kč  900,--

      Studenti, důchodci                                  Kč  700,--

 

c)   Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací

 

d)   Abonentní průkazky platí pouze na   ř á d n é   akce, na akce mimořádné, zařazené do                                                                                  

předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu (místo nebude reservováno)

 

e)   Každý abonent obdrží včas průkazku , kterou se při návštěvě představení prokáže. Na             

      průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.

      P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á,  s  v ý j i m k o u   s l e v   p r o   s t u d e n t y      

      a   d ů ch o d c e ! !

 

f)    Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti

 v kanceláři KC

 

g)    Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v

 Českotřebovském zpravodaji

 

h)   Přihlášky je nutno podat nejpozději do 15. srpna 2012. Stálým předplatitelům budou       

       zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 10. srpna 2012    

 

i)     Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:

 

 Kulturní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305

 

 Přihlášky můžete též vložit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

P Ř I H L Á Š K A

 

na divadelní předplatné - sezóna PODZIM 2012

 

 

Jméno (Organizace)    .................................................................................

Přesná adresa              .................................................................................

Přihlašuji se na sedalo č.  ................. v řadě ................................................

Sleva pro důchodce - rodné č.  ....................................................................

Sleva pro studenty - škola, třída  ..................................................................

Platím  ...............................

 

Cena předplatného Kč 900,--  700,--                        ...........................................

                                                                                    Datum, podpis (razítko)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová

KRUH PŘÁTEL HUDBY

 

v y h l a š u j e  pro sezónu 2012/2013

 

 

 5 1.  K O N C E R T N Í   P Ř E D P L A T N É

 

Program:

 

1.         Recitál Lubomíra  B r a b c e  - kytara

 

2.         G. Bizet: CARMEN

      Digitální záznam částí opery spojený s besedou nad inscenací

      (Janáčkova opera Brno 1991) s hlavními představiteli

      Jitkou  Z e r h a u o v o u  a Leo Marianem  V o d i č k o u

 

3.         Pavel  Š p o r c l  - housle

            Petr  J i ř í k o v s k ý  - klavír

           

4.         PRAŽŠTÍ BAROKNÍ SÓLISTÉ

            Adam  V i k t o r a  - dirigent a varhaník

           

5.         BELFIATO QUINTET                                                   Listina mladých umělců ČHF

            Oto  R e i p r i ch  - flétna

            Jan  S o u č e k  - hoboj

            Jiří  J a v ů r e k  - klarinet

            Ondřej  Š i n d e l á ř  - fagot

            Kateřina  J a v ů r k o v á  - lesní roh

 

6.         ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO

           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.         M i m o ř á d n ý  k o n c e r t

           

Koncert italského pěveckého sboru ze Seregna IL RIFUGIO

 

Všechny koncerty XV. ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze

           

 

 

Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a ! !

 

P o d m í n k y  p ř e d p l a t n é h o

 

a)         Každý přihlášený získává zlevněné vstupenky a sedadlo podle vlastního výběru

 

b)         Cena předplatného je 400,-- Kč

 

c)         Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací

 

d)        Abonentní průkazky platí pouze na  ř á d n é  akce, na akce mimořádné, zařazené do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu, místo není reservováno

 

e)         Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při navštívení koncertu prokáže. Na                     průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.

P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á

 

f)         Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti v kanceláři KC

 

g)         Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v Českotřebovském zpravodaji

 

h)         Každý abonent obdrží zlevněné vstupenky i na případné další akce v předplatném neuvedené, pořádané Kruhem přátel hudby

 

i)                     Přihlášky je nutno podat nejpozději do 15. srpna 2012. Stálým předplatitelům budou zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 10. srpna 2012.

I letos můžete zakoupit „rodinnou abonentku“ - 2-4 místa za cenu jedné abonentky      (minimálně jedno dítě do 15 let)

 

 j)         Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:

K.    centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305,

můžete je též vhodit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ

 

Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

P Ř I H L Á Š K A

 

na 51. koncertní předplatné KPH  - sezóna 2012/13

 

Jméno  ....................................................................................................

 

Přesná adresa  ........................................................................................

 

Přihlašuji se na sedadlo č.  ................... v řadě .....................................

 

Platím Kč .......................

 

Cena předplatného Kč 400,-

..........................................

Podpis (razítko)

Kulturní centrum Česká Třebová přeje všem svým věrným divákům a čtenářům Českotřebovského zpravodaje příjemně prožitou dovolenou a prázdniny a těší se na shledanou v nové kulturní sezóně.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program digitálního  3D kina SVĚT

 

Pondělí 2. v 19.00 hodin   2D                                                          Mládeži přístupno od 12 let

PAŘMENI (Austrálie)

Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do australského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu skandálních situací a zažijí na vlastní kůži význam fráze "v dobrém i ve zlém". Ztřeštěný příběh je klasickou ukázkou komplikovaných vztahů ženichových přátel s rodinou nevěsty. Rodinná pouta jsou silnější, ale stejně neodbytní jsou i Davidovi přátelé...   Česky mluveno

Vstupné 90,--

 

Středa 4. v 19.00 hodin            OPAKUJEME!                                            Mládeži přístupno

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR)  2D

Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový

život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše okolí a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně patří.

V režii Marie Poledňákové hrají J. Bartoška, K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, N. Boudová, J. Langmajer, R. Vojtek, M. Issová, T. Kostková, M.Šteindler, P. Nárožný

Vstupné 90,-- Kč

 

Sobota 7. v 17.00 hodin                                                                                  Mládeži přístupno

MADAGASKAR 3 (USA)   3D

Třetí pokračování snímku Madagaskar. A jsou tu zase - lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman a hrošice Glorie. Všichni hrdinové v prvním díle utekli ze ZOO v New Yorku a vydali se na cestu na Madagaskar. Ve druhém díle se chtěli vrátit zpět do Ameriky, ale místo toho skončili v Africe. V tomto pokračování jsou stále na africkém kontinentu a nepřestávají doufat v návrat domů. Na své cestě však narazí na pojízdný cirkus a výsledkem bude zábavná parádní jízda.    Česky mluveno

Vstupné 140,-- Kč

 

Neděle 8. v 17.00 hodin                                                                                  Mládeži přístupno

KOCOUR V BOTÁCH (USA)     3D

Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh. Režisér Chris Miller říká: „Je to tak zajímavá postava, že vás přitahuje jako magnet. Prostě chcete vědět, odkud se vzal a čím si prošel,“. A právě tenhle chybějící kousek životní mozaiky Kocoura v botách teď v luxusním 3-D balení dostanete.  

Česky mluveno

Vstupné 120,-- Kč

Pondělí 9. v 19.00 hodin                                                                  Mládeži přístupno od 12 let

 

S LEDOVÝM KLIDEM (USA)   2D 

Instinkt je jeho největší zbraní.

Když mladý byznysmen Will Share (Henry Cavill) přijede do Španělska na týdenní rodinnou dovolenou, není zrovna prázdninově naladěn. Jeho začínající firma má problémy a napjatý vztah s puntičkářským otcem Martinem (Bruce Willis) to všechno jen zhoršuje.
Když je celá Willova rodina unesena lidmi, ze kterých se vyklubou tajní agenti pátrající po záhadném kufříku, Will se najednou ocitne sám na útěku....   Titulky

Vstupné 80,-- Kč

 

Středa 11. v 19.00 hodin                                                                  Mládeži přístupno od 12 let

KONFIDENT (ČR)   2D

Film režiséra Juraje Nvoty o přátelích, které spojuje i rozděluje režim. Okupace Československa v roce 1968. Adam je radioamatér. Pracuje ve Svazarmu. V následujícím roce normalizace je jejich oddělení výnosem Ministerstva vnitra sloučené s odborem Státní bezpečnosti. Z radioamatéra sa stává profesionál. Technický pracovník odposlechů. Jednoho dne zjistí, že odposlouchávají i jeho...

Hrají:  J. Mádl, M.Majerniková, J. Budař, O. Vetchý, A. Goldflam

Vstupné 100,-- Kč

 

Sobota 14. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (USA)   3D

Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět!

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a tím dojde k rozdělení naší prehistorické party.   Česky mluveno

Vstupné 150,-- Kč

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

16. 7. – 5. 8. kino  n e h r a j e  - D O V O L E N Á!!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem  představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281.

Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru MěÚ.