Mam´zelle Nitouche v České Třebové                                   

Počátkem měsíce května 2012 měla českotřebovská veřejnost  možnost  ve velkém sále zdejšího KC  shlédnout  světoznámou operetu Mam´zelle Nitouche,  která vznikla podle libreta,  jehož autory jsou Henry Meilhac a  Albert Millaud. Hudbu složil Florimond Hervé. Příběh varhaníka z kláštera „U Vlaštoviček“, Célestina, který však pod pseudonymem  Floridor napsal operetu, a jedné z klášterních chovanek,  rozverné Denisy de Flavigni, která dobře ví, jak vyzrát  na matku představenou, byl přeložen do řady  jazyků a dodnes se hraje po celém světě. Autorem  úpravy, známé u nás a to jak v televizní i divadelní podobě, není nikdo jiný než populární herec Oldřich Nový. Ten také nezapomenutelně v pražském karlínském divadle Célestina zahrál. Řada z nás má jistě v paměti TV film, natočený v roce 1977 podle této operety. Zde se v hlavních rolích objevili Lubomír Lipský (Célestin), Květa Fialová (matka představená), Helena Friedrichová (Denisa), Petr Štěpánek (poručík) a Eva Svobodová (fortnýřka).  
Tolik ve stručnosti něco málo z minulosti operety. Připomeňme si však, že její  letošní zpracování českotřebovskými divadelníky není v našem městě první. K dnešnímu dni se podařilo vypátrat celkem tři provedení operety Mam´zelle Nitouche, uvedené v průběhu několika desetiletí v našem městě  členy divadelního spolku Hýbl a jejich spolupracovníky.
První známé nastudování bylo odehráno ve dnech 25. až 27. prosince 1925 ve velkém sále Národního domu. Režisérem byl tehdy známý místní divadelník Karel Kšír. Na provedení operety se podílel také  zdejší pěvecký sbor Bendl. V materiálu „Památky, programy a kritiky Pěveckého spolku ‚Bendl’ v České Třebové (inv. č. 10-C-86), uložené v depozitáři zdejšího muzea, se dochovala skupinová  fotografie herců z  tohoto představení. V první řadě  vidíme všechny hlavní protagonisty příběhu. Bohužel však vzhledem ke stáří fotografie a s ním související absenci pamětníků neznáme jména všech zúčastněných. Identifikovat se podařilo pouze manželku zdejšího kadeřníka Václava Hlaváčka st. , paní Annu Hlaváčkovou, v roli matky představené, dále potom zdejší učitelku Andělu Hubálkovou -Kučerovou v  úloze Denisy a Adolfa Kučeru, obchodníka střižním zbožím a  manžela Anděly, představitele Célestina. Jednu z hereček  divadla  pravděpodobně  ztvárnila  slečna Anda Černá, účetní nádražního konzumu, švagrová režiséra Karla Kšíra, sestra jeho manželky Josefy. Dochovala se také zmínka o tom, že v operetě v blíže neurčené roli se v operetě objevila pozdější dlouholetá členka souboru Hýbl paní Olinka Marková. Jmenovaná se Dočkala i druhého nastudování operety o několik let později, kdy jí byla svěřena role fortnýřky.
Druhé zpracování operety bylo  veřejnosti představeno v 60. letech 20. století. Zde se již dle vzpomínek pamětníků podařilo vypátrat představitele hlavních rolí.  Jako Célestin se objevil zdejší malíř a divadelník  populární Karel Tomeš, jako poručík Fernand de Champlatreux  Květek Kubišta. Denisu ztvárnila Maruška Maixnerová, někdejší známá českotřebovská  zpěvačka. Matku představenou sehrála Marie Koukalová. Z dalších herců možno jmenovat  Ladislava Hostýnka,  Zdeňka Langa, Josefa Uvízla  (vojáci), Čeňka Hampla (ředitel divadla), Oldřich Bittl (major),  Jarmilu Vařečkovou (herečka Corinna) a Olinku Markovou (fortnýřka). V roli jednoho z vojáků se objevil Josef Zeman. Připomeňme ještě, že rolí majora v roce 1960 Oldřich Bittl oslavil 40. výročí své herecké činnosti.  Hudbu k operetě  s hudebníky nacvičil a osobně řídil  dirigent  Jiří Keprt za spolupráce svého bratra Dobromila.
O uvedení operety se nám zachovalo zajímavé svědectví.  V pozůstalosti pana Čeňka Kapouna, žijícího v domku čp. 738 v Lidické ulici, se zachoval scénář operety. Na jeho prvním listě je Kapounovou rukou uvedeno: „Hráno 25. – 26. – 27. – 28. prosince 1960 při 4x vyprodaném hledišti. Hudbu řídil Jiří Keprt úspěšně…“ Podle vzpomínek Kapounovy dcery paní Hany Venclové stál její otec u zrodu celého tehdejšího provedení  operety. Osobně prý z Prahy scénář z Čs. divadelního a literárního jednatelství dovezl. Zpěvy se tehdy  zkoušely u Kapounů v kuchyni za houslového doprovodu pana Kapouna.  Dochovaný novinový výstřižek, datovaný 27. 1. 1961, pocházející z Českotřebovského železničáře, mj. uvádí: „…Nemůžeme nevzpomenout toho, kdo byl iniciátorem všeho, co se kolem ‚Nitušky’ seběhlo. Není to nikdo jiný, než známý pachatel mnoha estrád, Čenda Kapoun. Tentokrát si však ‚troufl’ na  silné sousto, a že si  na něm nevylámal zuby, toho bylo důkazem 4krát vyprodané hlediště s neutuchajícím smíchem  a potleskem návštěvníků. S kolektivem ‚estrádníků’ připravil Čenda Kapoun dobrou zábavu a hezké chvíle vánoční pohody našemu obecenstvu. Jako vedoucí estrádního oddělení ZK ČSD určitě zajistí se svými spolupracovníky provedení další operety, ve které si přijdou na své účinkující i obecenstvo“.  Z článku je tedy zřejmé, že uvedení operety v roce 1960 proběhlo za účasti tehdejšího estrádního odboru ZK Železničářů ve spolupráci s divadelním souborem Hýbl. Českotřebovský železničář tehdy o přípravě operety čtenáře pravidelně informoval.
Třetí a zatím poslední provedení operety je právě to nynější. V režii Jiřího Jireše se v hlavních úlohách na  scéně objevili  Zuzana Vondrová (Denisa), Jiří Kočí (Célestin), Magdaléna Peterková (matka představená) a Otto Plíva ( poručík Champlatreux). Role fortnýřky byla svěřena nové člence souboru Michaele Svobodové. Zajímavostí je, že nositelce stejného příjmení jako u její předchůdkyně ve zmíněném TV filmu z roku 1977. V roli jednoho z vojáků se opět objevil Josef Zeman, nejstarší člen souboru, který  ve stejné roli vystoupil již v roce 1960. Před zahájením nacvičování letošního představení, jak uvedla paní Hana Venclová, předložila starý otcův scénář režiséru  Jiřímu Jirešovi. Současně také druhý scénář, spolu s notovým materiálem, obstaral ředitel KC doc. Mgr. František Preisler, který nápad s „Nituškou“ vřele přivítal.  Poté již věci dostaly rychlý spád, došlo k namnožení 96 stánek textu a vše se mohlo rozběhnout k úspěšnému cíli.
Nutno připomenout, že výčet odehraných představení v našem městě nemusí být úplný. Jedná se pouze o představení, na nichž se podílel  DS Hýbl. Ve Třebové totiž v minulosti působily i další divadelní soubory, které měly svůj vlastní repertoár. Byl to především Dramatický odbor Sokola, který provedl řadu zdařilých operet a Jednota Orla, která také pořádala operetní představení. Hrávalo se také v Dělnickém domě v Nádražní ulici či v sálech na Parníku (tamní DS Vojan). S touto operetou se mohlo v našem městě objevit také některé z hostujících  českých divadel  či kdysi dávno divadelních společností. V dobovém tisku  Českotřebovský železničář z roku 1961 se nalezla zmínka o jednom z nich „…zahrál Nitušku zájezdový soubor z Olomouce u nás před čtyřmi roky…“.  To se mělo tedy uskutečnit v roce 1957. Tato další  případná představení nejsou v našem výčtu citována, neboť se o jejich existenci se nepodařily  vypátrat  žádné údaje.                                                                                                                     Martin Šebela

Poznámka: V českotřebovském  měsíčníku "Hlas Osvětové besedy", který poctivě zaznamenával především kulturní život města, z roku 1957 není o  zájezdovém vystoupení olomouckého souboru nikde žádná zmínka. Musel by to jistě být zájezd olomoucké operety, kde v té době již působil jako dirigent František Preisler.  Podařilo se pouze zjistit, že v repertoáru olomouckého divadla "Nituška" v padesátých  letech byla, měla ale premiéru již 6. prosince roku 1953. Udržet tak oblíbené představení v repertoáru po dobu čtyř let je sice obtížné, avšak možné (mm)
 
Další fotografie z představení operety Mamzelle Nitouche v roce 1960: