Českotřebovské kalendárium na měsíc leden 2013              
45 let od úmrtí Františka BĚLSKÉHO (12.8. 1884 – 17.1. 1968), středoškolského profesora a akademického malíře

Do České Třebové přišel v roce 1923. V té době měl za sebou vojenskou povinnost, svatbu a několik let praxe na středních školách v Novém Městě na Moravě a Jindřichově Hradci. Rodina profesora Bělského nejprve bydlela v ředitelské vile reálného gymnázia (dnes ZUŠ), později si zakoupila vlastní domek ve Svatováclavské ulici na Trávníku. Na zdejším gymnáziu František Bělský působil jako profesor kreslení a modelování.
    Nezanedbával ani svoji uměleckou tvorbu. Všechny jeho práce (figurální, krajiny, portréty, zátiší, hospodářská zvířata, květiny, panoramatické pohledy  na města, městská zákoutí, oleje, pastely a grafika) byly poznamenány školami, které absolvoval. A nebylo jich málo. Uměleckoprůmyslová škola, Královská bavorská akademie výtvarných umění v Mnichově (prof. Otto Seitz), Akademie výtvarného umění v Praze (profesoři Emanuel Dítě, Vojtěch Hynais, August Brömse). Získané zkušenosti ještě rozšířil cestami za obrazy do Itálie, Německa, Francie a Holandska. Velké množství jeho obrazů je v soukromých sbírkách v Praze, na Chrudimsku, Jindřichohradecku a Českotřebovsku. Některé vlastní i Městské muzeum v České Třebové. Většina grafických prací je v Americe. Pravidelně obesílal výroční výstavy, které pořádala Jednota výtvarných umělců, vystavoval několikrát v České Třebové a v řadě dalších měst doma i za hranicemi (např. Záhřeb, Londýn). Namaloval nespočet obrazů, snad nejvzácnějším je třídílný obraz Vztyčení státní vlajky, který byl ozdobou slavnostní síně českotřebovského gymnázia. Dnes je tato práce nezvěstná. Na odpočinku žil v Kosmonosích u Mladé Boleslavi, svém rodišti, kde také zemřel a je pochován.
 
Nedožitých 80 let ing. Jiřího JANDERY, CSc. (17.1. 1933 – 22.6. 2007), městského architekta v České Třebové

Narodil se v České Třebové v rodině strojvedoucího Čeňka Jandery. Vystudoval místní gymnázium a v Praze na ČVUT fakultu architektury a pozemního stavitelství. Vysokoškolská studia ukončil v roce 1957. Na umístěnku nastoupil do Státního projektového ústavu Chemoprojekt, později Cheming v Pardubicích, kde pracoval až do odchodu do důchodu.
 
Městským architektem v České Třebové se stal v roce 1992. Pro naše město a také pro soukromé investory vypracoval celou řadu stavebně architektonických studií. Jmenujme alespoň koncepci fasád závodu Korado, koncepci pavilónu „ Prameniště Javorka“, rekonstrukci Malé scény, rekonstrukci městské polikliniky, úpravu a architektonické řešení Domu s pečovatelskou službou, objektu TEZA, zakázku pro sportovní areál „ Peklák“, bistro Koruna nebo barevné řešení fasád na městských domech Na Farářství a koncepce řešení multifunkčního dopravního terminálu Jana Pernera. Jeho poslední prací byla architektonická studie na rekonstrukci Národního domu. S průřezem jeho tvorby se měla možnost seznámit českotřebovská veřejnost na Výstavě realizací a projektů ve Výstavní síni Kulturního centra v lednu 2005.
 
25 let od úmrtí Emila MIKOLECKÉHO (21.3. 1907 – 5.1. 1988), učitele, městského kronikáře, hudebníka a správce muzea

Narodil se ve Vídni. Krátce na to se rodina přestěhovala do České Třebové, kde bydlela v chalupě čp. 292 v Riegrově ulici. Dnes zde stojí slušivě opravený vysoký rohový dům. Otec se zabýval malým hospodářstvím a věnoval se obuvnickému řemeslu. Emil měl ještě dva mladší sourozence – bratra Roberta a sestru Marii. V České Třebové vystudoval reálku (maturoval v roce 1924) a v Čáslavi učitelský ústav. Učitelskou dráhu započal na Žamberecku, na měšťanskou školu do České Třebové přišel z nacisty obsazeného Lanškrounska, z Horní Čermné. Hned po příchodu se začal věnovat, kromě náročného povolání učitele, osvětové činnosti. Pracoval v městské knihovně, kulturní komisi Měst.NV, občanském výboru. Dopisoval do krajinských časopisů, do kterých uložil mnoho zajímavých vlastivědných příspěvků z České Třebové a jejího okolí. Byl spoluredaktorem časopisu Hlas Osvětové besedy a jedenáct let působil jako městský kronikář. Mnoho pro město také vykonal ve funkci správce sbírek městského muzea. Muzejní práci opustil až ze zdravotních důvodů. Hudební talent prokázal v pěveckém spolku Bendl a v Orchestrálním sdružení Smetana, kde sedával u partu druhých houslí. Za dlouholetou obětavou práci pro město a činnost v kulturních institucích, obdržel Emil Mikolecký řadu diplomů a čestných uznání od městských i okresních orgánů.
 
Nedožitých 90 let ing. Josefa POŠTULKY (6.1. 1923 – 5.3. 2009), stavebního projektanta významných staveb doma i v zahraničí

Pocházel z českotřebovské železničářské rodiny. Jako absolvent gymnázia v místě rodiště pokračoval ve studiu na fakultách inženýrského stavitelství v Bratislavě a Darstadtu. Studia dokončil v roce 1950. Po úspěšném zakončení vysokoškolských studií nastoupil nejprve do Stavoprojektu Bratislava, kde pracoval plných 18 let ve funkci projektanta konstrukcí. Další zaměstnání absolvoval v družstvu Expertia a v projektovém ústavu kultury Bratislava. Ing. Poštulka vypracoval projekty pro více jak 1500 staveb, realizovaných na Slovensku i v zahraničí (Čína, Afganistan, Maďarsko, Rakousko, Německo, Holandsko). Je také autorem sedmi patentů. Navrhoval stavby z oceli, betonu i dřeva. K nejznámějším stavbám patří sportovní hala Na Pasienkoch v Bratislavě, systém zastřešení olympijského stadionu v Mnichově. A nebyly to jen nosníky, střechy a stropy. Realizoval také výrobní haly ve Snině, velkogaráže v Bratislavě, Žilině, Ostravě a Plzni, věžové domy v Krasňanech, Partizánském neb v Bratislavě. Pro Českou Třebovou připravil projekt rekonstrukce střechy pro tehdejší Strojtex a projekt rekonstrukce budovy čp. 11 s náčrtem přístavby ve vedlejší proluce. Výstava z jeho životního díla k jeho 75. narozeninám proběhla ještě ve staré výstavní síni Kulturního centra. Za významný přínos v oblasti projektování staveb, hlavně střech a stropů, obdržel ing. Josef Poštulka od Slovenské komory stavebních inženýrů cenu Prof. dr. ing. Jozefa Havrančíka. Stalo se tak 17. září 1998 při příležitosti Betonářských dní v Bratislavě.
 
200 let od narození MUDr. Františka RYBIČKY (8.1. 1813 – 17.3. 1890), lékaře – lidumila, veřejného činitele a překladatele

Byl nejmladším ze tří dětí manželů Josefa a Veroniky Rybičkových z České Třebové. Lékařství studoval v Praze a ve Vídni, kde promoval v roce 1838. Po studiích se usadil v rodném městě České Třebové. Původně žil v otcovském domě čp. 22 na náměstí (dnes bar a herna U Kašny), později se přestěhoval do nově postaveného domku čp. 605 na úpatí kopce Jelenice. MUDr. Rybička se vedle své lékařské praxe věnoval různým koníčkům a veřejnosti. Zabýval se literární činnosti, studiem přírodních věd, stal se druhým starostou místního Sokola a mnohaletým předsedou Občanské besedy. Spoluzakládal Občanskou záložnu, patřil k prvním místním divadelním ochotníkům. Zajímal se o botaniku (sestavil obsáhlý herbář českotřebovské flóry), filozofii, překládal z italštiny, latiny a řečtiny. Vlastnil bohatou několikajazyčnou knihovnu. V roce 1848 se stal prvním konstitučním starostou města České Třebové. Úřad starosty města vykonával do září 1850, kdy jej vystřídal kupec Jan Čížek. Zasloužil se také o postavení akciového pivovaru v České Třebové. Do tohoto podniku dal téměř všechny své úspory, o které později přišel. To byla také jedna z příčin jeho dobrovolného odchodu ze života.
                                                                                                                                                                                 Jan Skalický
 
Některá historická výročí našeho města v roce 2013

Před 655 lety ( roku 1358) bylo panství lanšperské převedeno na biskupství v Litomyšli.
Před 470 lety ( roku 1543) se datuje první zmínka o místním špitálu.
Před 240 lety ( roku 1773) postihl obyvatele města a okolí hladomor.
Před 220 lety ( 28. června 1793) zapálil blesk farní kostel sv. Jakuba. Došlo k jeho úplnému zničení.
Před 155 lety ( roku 1858) byla vybudována krajská silnice do Litomyšle.
Před 150 lety ( roku 1863) byla založena Záložna města České Třebové. Předsedou byl zvolen jednomyslně MUDr. František Rybička. V této funkci působil do roku 1866.
Před 145 lety ( roku 1868) byl zvolen starostou města kupec Alexandr Vrba. Téhož roku byla zřízena čtyřtřídní chlapecká a dívčí škola, která v roce 1871 byla rozšířena na pětitřídní.
Před 125 lety ( roku 1888) byl zaveden v textilce na Parníku plyn a také elektrické osvětlení. V tom samém roce bylo založeno učitelem Janem Tykačem městské muzeum.
Před 105 lety ( roku 1908) byla provedena částečná regulace řeky Třebovky. Došlo také k založení Konzumní jednoty, svépomocného dělnického spolku.
Před 90 lety ( 9. ledna 1923) byl založen pěvecký sbor Bendl a Klub českých turistů.  V témže roce došlo k zahájení stavby Herzánova mostu a byla započata výstavba silnice z České Třebové do Kozlova.
Před 85 lety ( roku 1928) byly v Sadové ulici otevřeny nocležny pro vlakové čety.
Před 80 lety ( roku 1933) byla postavena chata Klubu čsl. turistů na Kozlovském kopci.
Před 75 lety ( roku 1938) bylo postaveno městské koupaliště nákladem přes 600 000 Kčs.. Nádrž byla napájena vodou Křivolického potoka. V tom samém roce pracovalo u ČSD 3 223 zaměstnanců.Ve městě bylo kolem 130 různých spolků a korporací.
Před 65 lety ( roku 1948) byla založena Osvětová beseda. V témže roce byl městys Parník připojen k České Třebové a došlo také k založení ZK ROH železničářů.
Před 55 lety ( roku 1958) začala stavba vlečky u textilní továrny na Parníku. Následovala výstavba nové teplárny a kotelny. V tom samém roce (15. ledna ) bylo rozhodnuto OV KSČ o spojení českotřebovské Perly s ústeckým Utexem.
Před 50 lety ( roku 1963) došlo k zřízení Provozního oddílu Česká Třebová. Byla dokončena stavba polikliniky ČSD, do provozu byla uvedena v parnické textilce teplárna a také se začala stavět čistírna odpadních vod na Lhotce.
Před 45 lety ( roku 1968) přišla okupační vojska států Varšavské smlouvy do České Třebové. Kasárna v Borku byla zabrána sovětským vojskem.
Před 35 lety ( roku 1978) se konaly oslavy 700. výročí založení města. Došlo také k přejmenování Východočeské armaturky na koncernový podnik Sigma.
Před 30 lety ( roku 1983) byla zahájena výstavba dětského areálu pod Jelenicí a došlo k otevření velkoprodejny potravin na Novém náměstí.
Před 25 lety ( roku 1988) slavilo městské muzeum 100 let od založení.
Před 20 lety ( roku 1993) byl Dělnický dům vrácen městu. Ve městě bylo zřízeno detašované pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Pardubice.
Před 15 lety ( 26.11. 1998) byl mezi deseti nejlepšími postiženými sportovci, které přijal na pražském Hradě prezident republiky Václav Havel, Českotřebovák Zdeněk Šebek. V Matyášově ulici byla dokončena rekonstrukce Domu pečovatelské služby. Generálním ředitelem ČD byl jmenován Českotřebovák ing. Dalibor Zelený.
 
                                                                                                                                                                         Jan Skalický