Českotřebovský deník 235/2013 (2.10)                                   
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 23.9.

Majetkové záležitosti. Za významné usnesení v oblasti majetkových záležitostí lze považovat schválení záměru prodeje parcely č. 559/95 v ulici Kateřinské, o kterém informujeme na předchozí straně i s nákresem parcely. Záměr prodeje vznikl díky tomu, že Město Česká Třebová uplatnilo předkupní právo a vykoupilo tento pozemek za 700 tis. Kč a nyní jej nabízí k prodeji dalším zájemcům ve snaze pozemek opět využít ke stavebním účelům. Zastupitelé dále schválili prodej nově zaměřeného pozemku o výměře 354 m2 v lokalitě Husovy ulice u tzv. “velkého domu” za kupní cenu 300 Kč/m2. Další významný prodej pozemků o celkové výměře 1361 m2 byl schválen v Semanínské ulici za cenu 150 Kč/m2. Více je uvedeno na webové stránce města.

Změna rozpočtu města č. 3/2013. Schválená změna obsahuje na příjmové straně rozpočtu změnu výše výnosů daňových příjmů, která vychází ze skutečného inkasa za prvních 8 měsíců r. 2013. Předpoklad daňových příjmů včetně správních poplatků je v rozpočtu zvýšen celkem o 1380,0 tis. Kč. Příjmy z pojistných plnění jsou navýšeny o 642,5 tis. Kč k financování likvidace pojistných událostí na ZŠ Habrmanova, sběrném dvoře v ul.Semanínská, SDH Lhotka a dop. ravním terminálu J. Pernera. Návrh obsahuje i úpravu výše předpokládaných státních dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města. Celkově ovlivní zvýšení příjmů o 998,2 tis. Kč. Jde především o tyto položky: ZŠ Habrmanova - projekt “Přírodovědné pokusy ve škole” (692,5 tis. Kč), městská knihovna (85tis. Kč), sociálně právní ochrana dětí (537,7 tis. Kč). Naproti tomu došlo k vypořádání státní dotace na volby prezidenta republiky (-153,3tis. Kč) a dotace na tvorbu strategického plánu města bude v r. 2013 nižší o161,40 tis. Kč. Na straně výdajů se posilují některé rozpočtové položky: např. na doplnění městského kamerového dohlížecího systému je určena částka 280 tis. Kč, a to na zajištění systému v podchodu ul Bří Hubálků a zajištění přenosové cesty do depozitáře městského muzea, posiluje se rozpočet MŠ Vinohrady pro zajištění úprav vytápění opravy dřevěných krytů otopných těles ve třídách, nutnost změny v zakládání stavby způsobila navýšení částky na stavební úpravy v Ekocentru Podorlicko v Podbranské ulici o 100 tis. Kč. Třetí změna rozpočtu také navyšuje částku na provoz sběrného dvora o 550 tis. Kč. a zvýšen byl také příspěvek na provoz Sociálních služeb o 624 tis. Kč, nutný zejména na zajištění provozu stacionáře. Ten Sociální služby převzaly v červenci t.r. a původní rozpočet s tím nepočítal. Zastupitelé také schválili poskytnutí příspěvku 200 tis. Kč pro přístrojové vybavení Orlickoústecké nemocnice. Celková výše rozpočtovaných příjmů a výdajů včetně financování činí po třetí rozpočtové změně 211 407,4 tis. Kč, zapojení přebytku z minulých let se nezvýšilo.

 Město Česká Třebová připravuje investiční akci “Zateplení MŠ Vinohrady”. MŽP vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 50. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci operačního programu životní prostředí Podání žádosti o podporu pro oblast podpory 3.2. 1. “Realizace úspor energie” mají termín ukončení výzvy stanoven do 29. 11. 2013. Zastupitelé schválili realizaci zmíněné investiční akce, věcný rozpočet aktivit a jeho spolufinancování a podání žádosti o dotaci. Celkový kumulovaný rozpočet výdajů na projekt včetně DPH 21% činí 9 322,9 mil. Kč. Dotace ze způsobilých nákladů je předpokládána do 90% nákladů.
Nová Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Důvodem změny OZV č. 3/2006 je její vyjmutí z režimu zákona na ochranu zvířat proti týrání tak, aby byl důraz kladen na veřejný pořádek, ochranu bezpečnosti a zdraví a čistotu města. Z důvodu vývoje judikatury US jsou žebrání a prostituce již zakázány v celém intravilánu města. K vyhlášce patří přílohy, které jsou k dispozici na webové stránce města www.ceska-trebova.cz. V příloze č. l a 2 jsou vymezena místa, kde je zákaz pohybu psů a jiných zvířat. Jedná se o dětská a školní hřiště, sportoviště a zeleň v centru města. Zde jsou důvody zejména hygienické, bezpečností a estetické. V příloze č. 3 jsou vymezena veřejná prostranství, kde se pes může pohybovat pouze na vodítku. Jde o takřka totožné vymezení jako ve stávající vyhlášce. V tomto případě je cílem ochrana bezpečnosti a zdraví občanů.
 
Špatná informovanost o uzavírkách v Dlouhé Třebové 

Dostal jsem reakce na článek o průjezdnosti obce Dlouhá Třebová. Autobusy nemohou projet, jedou pouze k první zastávce- a tou je Jednota. Obec na svých webových stránkách vůbec o těchto komplikacích neinformuje (což je zarážející!!), pouze na Facebooku(!) bylo toto:  "Připravte se na omezení průjezdnosti přes obec Dlouhá Třebová z důvodů zahájení asfaltování povrchu komunikace na dolním konci. Odkloněna bude i autobusová doprava, počínaje pondělní 8. hodinou ráno. Jedinou obsluhovanou zastávkou bude Zastávka Jednota (U Vaňků), kde se autobus otočí a bude pokračovat po komunikaci I/14.
Dlouhotřebováci mají za sebou už tolik dopravních komplikací a je s podivem, že obec neinformuje o uzavírkách jednotlivých částí obce (předpokládám, že obec jako zadavatel projektu snad musí vědět, jak a kde práce pokračují) - na svých webových stránkách by to bylo více než vhodné, rychlé a dostupné. Občané dostali domů malé lístečky  do schránek, mnozí je však vyhodily s většinopvými reklamami.  O problematice již předtím psal Orlický deník ZDE:
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/mnoho-povyku-kvuli-vykopu-aneb-kdo-za-to-muze-20121109.html
Autobusy se tedy otáčejí na zastávce Jednota, a vrací se zpátky na hlavní silnici, další zastávka je až na konci obce, kdy autobus zatáčí na Hylváty. Situace by měla trvat do 20. října.
 
Bazárek
v Rodinném centru
ROSA      

Co můžete přinést:
dětské oblečení (pro děti od 1 roku) 
obuv  
hračky,
knížky 
dětské sportovní potřeby  
kočárky a autosedačky
vše již viditelně označené cenovkou
 
Kde: Rosa rodinné centrum
Kdy: 7. – 9. 10. 2013
 
7. 10.     14.30 – 18.00 příjem věcí
8. 10.       8.00 – 12.00 prodej
 
              15.00 – 18.00 prodej
9. 10.     14.30 – 18.00 výdej neprodaných věcí
 
Poplatky:
symbolická 1Kč za každý přijatý kus
+ 10% z ceny prodaných věcí
členové sdružení Rosa
rodinné centrum zdarma
Výtěžek z prodeje bude věnován
na realizaci akce Svatomartinský průvod
11.  11. 2013

 

Více se dozvíte
na tel. č. 773 601 427,
nebo na www.mcrosa-radce.webnode.cz

POZOR! POZOR! POZOR!

Od října opět začínáme cvičit

Cvičení pro rodiče a děti od 18.měsíců

Kde: v malé tělocvičně ZŠ Habrmanova

Kdy: poprvé v pondělí 7. 10. 2013 v 16.00

-      sejdeme se před školou 15 min před začátkem, bližší informace na tel č. 773 601 427


Jakub Smolík v České Třebové 27. září zaplnil Kulturní centrum


Hejtman na inspekci. Tvrz Bouda by si zasloužila elektrickou přípojku

Králicko (2. října 2013) – Přesvědčil se o tom osobně hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který si na své inspekční odpolední cestě po kraji prohlédl tvrz Hůrka, ale i další skvosty Králické pevnostní oblasti. Hejtmana po objektech provedl ředitel Společnosti přátel československého opevnění (SPČSO) Martin Ráboň. Seznámil ho také se záměry rozvoje pevnostní oblasti, včetně Dělostřelecké tvrze Bouda, kterou vlastní právě kraj. Netolický Ráboňovi přislíbil pomoc s hledáním finančních prostředků na rozvoj tohoto objektu. V případě naučného turistického značení může podle něj pomoci i grant Pardubického kraje.
Martin Ráboň považuje za investiční prioritu na tvrzi Bouda přívod elektrické energie do objektu, doposud SPČSO využívá při návštěvnickém provozu velmi nákladného dieselového agregátu. „Mám jednu osobní vzpomínku. V roce 1990 jsem se skautským oddílem navštívil tvrz Bouda. Vzpomínám si na atmosféru tehdy nově zpřístupněné pevnosti, kdy nás provázel průvodce s baterkou a každý z nás měl petrolejovou lampu. Byl to nepopsatelný zážitek, nicméně dnešní návštěvník vyžaduje něco jiného. Elektrická přípojka navíc zjevně sníží náklady na provoz a přitom zvýší komfort pro návštěvníky,“ řekl hejtman Martin Netolický, kterého rozvojové plány objektu Bouda zaujaly.  
Vedle elektrické přípojky je podle Martina Ráboně nutná úprava izolace vchodového objektu, jako důležitou vidí také přípravu projektu na výstavbu provozní budovy, která vytvoří sociální zázemí pro veřejnost i průvodce. „Na setkání jsem přislíbil podporu kraje v přípravě rozvojových záměrů v objektu pevnosti Bouda. Budeme hledat zdroje na jejich realizaci, protože se jedná o zcela mimořádnou turistickou atrakci, která v jiné části kraje nemá obdoby. Máme zájem o rozvoj pevnostní turistiky. Vážíme si všech dobrovolníků, kteří se podílí na správě pevností a především jsou fundovanými průvodci,“ objasnil Netolický konkrétněji záměry pomoci. Jenom tvrz Bouda v letošním roce navštívilo 12 tisíc turistů, Králickou pevnostní oblast 60 tisíc návštěvníků.  SPČSO chce pro příští sezonu instalovat také informační tabule, které by propojily tvrz Boudu s Těchonínem a městem Králíky, ale také směrem na Suchý vrch a Červenovodské sedlo. „Zde by mohlo sdružení čerpat peníze z jednoho z grantů Pardubického kraje,“ seznámil hejtman Ráboně s jednou z možností finanční podpory.
 
 

  •