Českotřebovský deník 256/2013 (22.10)                                 
Blíží se konec října a tím i termín předání rekonstruované komunikace.  Necelých 200 metrů se rekonstruovalo skoro 7 měsíců. Nejvíce času zabrala překládka sítí a domovních přípojek. Po mnoho dlouhých dní se zde však také nic nedělo. Nyní se již provádí závěrečné práce, chystá se asfaltování,  už jsou vztyčeny nové sloupy veřejného osvětlení, nám známé z jiných ulic v centru města.
 

Výlov rybníka Hvězda proběhne 5.11.-6.11.

Prodej ryb přímo na hrázi rybníka v čase 9 - 16 hodin. Rybník Nový se letos neloví.
Rybník Vidlák se lovit bude až v prosinci, ale zatím není stanoven přesný termín.
 
Záměr pronájmu

Město Česká Třebová zveřejňuje tímto podle § 39 zákona & 128/2000 Sb., o obcích následující:
Záměr pronájmu
1)nebytových prostor, dosud užívaných jako kavárna a čajovna, v prvním nadzemním podlaží v domě čp. 80 v Klácelově ulici v České Třebové, o celkové výměře 92,2 m2, za roční nájemné 500,-Kč/m2, tj. celkem 46.100,-Kč + služby, na dobu neurčitou od 1.1.2014, s výpovědní lhůtou tři měsíce.
2) částí pozemků ppč. 1949/2 a ppč. 1942/2, o celkové výměře 5 x 5 m, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 5,- Kc7m2/rok, za účelem skladování dřeva, na dobu neurčitou od 01.12,2013 s výpovědní lhůtou l měsíc.
 
Posily hokejistů v krajské lize

Českotřebovské Kohouty posílil trojice hokejistů z Uničova, kteří již nastoupili v nedělním mistrovském utkání s Ledčí nad Sázavou. Dres Kohoutů obléknou obránci Tomáš Jambor (22 let) s Adamem Řezáčem (21) a útočník Marek Provaz (21). „Nechceme hrát v krajské lize podobnou roli jako v minulé sezoně, proto musíme hráčský kádr posílit. Mladí hokejisté z Uničova tady již trénovali, trenér Táborský projevil o jejich služby zájem. S klubem jsme se bez problémů domluvili, všichni tři hráči u nás budou na hostování do konce sezony,“ vysvětlil předseda klubu Vladimír Vaněk, kterého jsme se zeptali, zda je v tuto chvíli kádr Kohoutů kompletní. „Uvidíme, ale spíše ještě ne. Jednáme s mladým útočníkem ze Vsetína a uvažujeme o posílení brankářského postu.“
 
Skautské deskohraní 2013 

Už před čtvrtou hodinou odpoledne se v pátek 4. října před českotřebovským gymnáziem začali scházet první nedočkaví hráči a hráčky. Ve čtyři hodiny, když bylo vše připraveno, mohl začít čtvrtý ročník Deskohraní a účastníci si mohli začít vybírat z obrovského počtu deskových, stolních i jiných her, který se letos blížil 80. Jako vždy nechyběly hry náročné a dlouhé, rychlé, hry pro nejmladší nebo jen pro jednoho, ani takové, při kterých sedět u stolu nestačí. Kdokoli přišel, vybral si se spoluhráči jednu z her, když se jí nasytil, vybral si další a pak opět jinou. Akci jsme pořádali pro veřejnost a ta se také dostavila, kromě toho Deskohraní navštívil celý 4. oddíl a mnoho členů našich oddílů. A tak se stalo, že se herního odpoledne a večera zúčastnilo přibližně osmdesát hráček a hráčů. Protože jsme byli přeci jen ve škole, zavřeli jsme hry do krabic už kolem desáté hodiny a začali se těšit na příští Deskohraní, které se uskuteční 23.11 v Dlouhé Třebové. Doufáme, že si díky širokému výběru našel každý tu pravou hru pro sebe a dobře se u ní se spoluhráči bavil a že taková nebyla jen jedna. Poděkovat bychom chtěli nejen všem zúčastněným hráčům, ale i sponzorům akce, společnostem Albi, Piantik a Mindok a také gymnáziu Česká Třebová.
 Pozvánka na hokejbal v listopadu 2013
Sobota   2.11.  14:00 Muži II. NHbL Loko ČT B  : SK Ježci Heřmanův Městec B
Sobota   9.11.  10:00 a 12:00  MČR Starších žáků Loko ČT : Sršni Svitavy
Neděle 10.11. od 8:00 turnajová soutěž Připravek
Neděle 17.11.  11:00 Muži I. ČNHbL Loko ČT A : Jestřábi Přelouč
17.11.   13:30 Muži KHbL Loko ČT C : Chlumec nad Cidlinou B 
Neděle 24.11.  11:00 Muži I. ČNHbL Loko ČT A : Sudoměřice

Radim Jirout, leader kandidátky ODS v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vás zve
NA SLOVÍČKO S RADIMEM JIROUTEM
do hotelu BRAVO na Starém náměstí v České Třebové – ve středu 23/10 2013 od 17.30 hod.
Máte-li cokoli, na co byste se chtěli zeptat, chcete-li naše kandidáty třeba i pouze podpořit, neváhejte a přijďte! Rádi Vás uvidíme! Krásné podzimní dny a koncem týdne šťastnou ruku přeje  jjk

Taneční škola Knířovi informuje – listopad 2013

Vážení příznivci společenského tance, kdo nestihl říjnový termín víkendového kurzu argentinského tanga, může se zúčastnit ještě v listopadu v Lanškrouně a v prosinci Litomyšli. Od listopadu plánujeme rozběhnout pravidelnou minitančírnu. Aktuální informace a podrobnosti k akcím najdete na www.knirovi.cz nebo na Facebooku (Taneční škola Knířovi).
 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skuhrov u české Třebové - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí (dále jen „pobočka") jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb,, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „zákon"), oznamuje, že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skuhrov u České Třebové bude od října 2013 do června 2014 probíhat zjišťování průběhu hraníc pozemků, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanovenímí zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, zákona a vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových uprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce, silnice, vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které však nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (převážně lesní komplexy).
Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech. Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise stažená z pracovníků pobočky, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav, zástupců dotčených obcí a podle potřeby i zástupců dalších úřadů. Předseda komise a její členové jsou jmenováni v souladu s úst. § 9 odst. 5 zákona. Komise při zjišťování hranic prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru (např. údaje o vlastníku - jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, název, identifikační číslo a adresa sídla právnické osoby, drah pozemku, způsob jeho využití). O výsledku zjišťování průběhu hranic sepíše komise protokol (§ 58 odst. 5 a. 6 katastrální vyhlášky).
Ke zjišťování průběhu hranic jsou zváni vlastnící pozemků v případech, kdy je jejich účast potřebná pro vyjasnění vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu pozemkových úprav hranice obce, zvou se vždy zástupci sousedních obcí (rovněž vlastníci nemovitostí sousedících s tímto územím), Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou tak, aby jím byla doručena nejméně týden předem. Neúčast pozvaných (příp, jejich pověřených zástupců) není na překážku využití výsledků zjišťování hranic.
                                                               Ing. Hana Jeníčkova, Ph.D. vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí Státní pozemkový úřad
 
Změna č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚSTA 

Město Česká Třebová
Zastupitelstvo města Česká Třebová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 62 odst. 1 stavebního zákona, §171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vydává usnesením č.133/2013, ze dne 23.9.2013 
Změnu č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚSTA
ČESKÁ TŘEBOVÁ, schváleného usnesením č. 218/2006 Zastupitelstva města Česká Třebová dne 06.12.2006.
Obecně závazná vyhláška č.5/2006 nabyla účinnosti dne 2.1.2007.
ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU se mění takto:
a) V příloze č.1 - „Prostorové a architektonické regulativy" se mění
1. V tabulce pro blok 6, v ulici Průchodní, čp. 654, prostorové regulativy, návrh,
se doplňuje možnost realizace uličních vikýřů - tvar sedlo
2. V tabulce pro blok j, v ulici Staré náměstí, čp. 17, prostorové regulativy, návrh, se doplňuje možnost realizace uličních vikýřů - bez specifikace tvaru (pouze směrem do Starého náměstí) jako podmíněně přípustné, pokud bude podrobnější dokumentací (např. architektonickou studií, která prověří celkové architektonické řešení objektu ve vztahu především k sousednímu objektu čp.16, protějšímu objektu čp.20 a celkovému výrazu uliční fronty náměstí) prokázáno, že tímto řešením není narušeno prostředí MPZ, že řešení nenarušuje pohledovou osu k rotundě sv. Kateřiny a je v souladu s principy péče o památkově chráněná území.
3. V tabulce pro blok j, v ulici Staré náměstí, čp. 16, prostorové regulativy, návrh, uliční vikýře se mění jejich tvar na sedlo
b) Součástí Změny č.1 Regulačního plánu městské památkové zóny města Česká Třebová jsou tyto výkresy grafické části:
1. Zásady prostorového uspořádání - B.2. - detail blok - e 1:500
2. Zásady prostorového uspořádání - B.2. - detail blok - j 1:500
Grafické výkresy a  komplexní zdůvodnění přijatého řešení je součástí  21 stránkového dokumentu s názvem "Změna č. 1. regulačního plánu MPZ města Česká Třebová" zveřejněného na webové stránce města dne 2.10. 2013.
 
SSŠVT: Začíná 4. ročník populární celorepublikové vědomostní soutěže pro žáky základních škol IT-SLOT
Praha, 22. říjen 2013 – Ve dnech 7. a 8. listopadu pořádá Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze (SSŠVT) 1. kolo celostátní soutěže v informatice s názvem IT-SLOT (zkratka Systém Logických Otázek). Do letošního v pořadí 4. ročníku se dosud přihlásilo více jak 50 soutěžících ze základních škol z celé České republiky. Své síly změří v online testu zaměřeného na informační technologie a logické myšlení. Loni se celkově přihlásilo 123 základních škol z celé ČR a mezi sebou soupeřilo 2567 studentů, což představuje nejvyšší počet za celou dobu konání. Pořadatelé doufají, že toto číslo se jim letos podaří zlomit.
Podle slov ředitele pořádající Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) Martina Vodičky si vědomostní soutěž IT-SLOT klade za cíl prohloubit atraktivní formou logické myšlení. „Soutěž je postavena na systému logických otázek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří budou reprezentovat nejen sebe, ale i svou školu. Každému soutěžícímu bude zvlášť vygenerováno 25 otázek z oblasti informatiky a logiky formou online testu. Za každou správnou odpověď získá soutěžící bod,“ vysvětluje podrobně pravidla soutěže ředitel Martin Vodička.
Jedna část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních informací o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována logickému myšlení. 1. kolo probíhá online po registraci na webu www.it-slot.cz.
30 nejlepších postoupí do finále
Nejlepší hráči se utkají ve druhém kole, které je zároveň finálové. To se bude konat 12. prosince 2013 v budově pražské Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku. Soutěží se o zajímavé ceny nejen pro aktéry, ale i pro jejich školu. Partnerem IT-SLOT je firma Dell a businesss communication.
Jak soutěžit
Aby se mohli žáci soutěže IT-SLOT zúčastnit, musí se jejich základní škola do soutěže nejprve prostřednictvím učitele IT zaregistrovat. Po registraci obdrží škola přihlašovací údaje. Poté může učitel IT moci přihlásit své žáky v sekci "Správa žáků" na webu www.it-slot.cz.
Výhry v soutěži
Mezi hlavními cenami pro školy je například tablet Dell Latitude 10, projektor Dell M115HD či monitor Dell UltraSharp U2412M (24"). Všichni účastníci finálového kola konaného 12. prosince 2013 získají poukaz na slevu ze školného na Soukromé střední škole výpočetní techniky ve výši 1 000 Kč. Pro žáky jsou dále připravená herní konzole Nintendo Wii Mini, Sony Playstation Portable PSP-E1004, multimediální přehrávač Energy Sistem 2204, MP3 přehrávače a Flash Disky a další zajímavé ceny.