Českotřebovský deník 257/2013 (23.10).                                
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Městský úřad Česká Třebová, jako správce místních poplatku, upozorňuje občany, kteří ještě nesplnili svoji zákonnou povinnost, vyplývající jim z Obecně závazné vyhlášky Města Česká Třebová č. 2/2012 a následně č. 1/2013, a dosud nezaplatili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013:
Poplatek  za 2. pololetí 2013 je třeba uhradit do 31.10.2013
PROSÍME O KONTROLU, ZDA JSTE TYTO POPLATKY UHRADILI.
Místní poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 8010-0000826611/0100 vedený u pobočky Komerční banky v České Třebové. Pro bezhotovostní platbu je poplatník povinen si předem vyžádat od správce poplatku variabilní symbol.

Dále upozorňujeme poplatníky, kteří mají nastaveny měsíční trvalé příkazy ve výši 40,- Kč za osobu a měsíc, aby si tyto příkazy změnili na pololetní trvalé příkazy se splatnostmi do 30.04. příslušného kalendářního roku za 1. pololetí a do 31.10. příslušného kalendářního roku za 2. pololetí ve výši 294,- Kč za osobu a pololetí.

V případě nejasností získáte další informace  Na finančním odboru MěÚ. Miroslava Neugebauerová, tel. 465 500 136

 

Hokejisté prohráli v Moravské Třebové 


Sn Moravská Třebová - Kohouti Česká Třebová  6 : 0  Hrálo se ve středu 23.1°0. od 18:30 hodin
 
Jabkancová pouť proběhne 16.11.2013.

Prodej jabkanců začne v 7.00.Během dopoledne bude pro dobrou náladu znít reprodukovaná hudba.Program bude zahájen pochodem dechové hudby Řetůvanka ze Starého nám. v 11.30 směrem k chalupě U Kostelíčka,kde bude od 12.00 do 13.00 koncertovat.Od 13.00 do 13.30 bude hrát skupina Medvědi.V 13.30 bude zahájen hlavní program s Jabkancovými umělci za vedeni pana Jiřího Jireše. Potom bude zase hrát skupina Medvědi. Konec poutě bude až ve chvíli, kdy budou jabkance vyprodány.

Pouť ke sv. Kateřině Alexandrijské neboli Jabkancová pouť 16. 11. 2013.

Program v rotundě:
9:00 Modlitba chval
9:30 – 13:45 Prohlídka rotundy s průvodcem
14:00 – 15.30 Modlitba i pro ty, kdo se nikdy nemodlili (v této době nebude probíhat prohlídka rotundy)
16.00 – 17.00 Poutní bohoslužba – s přáním přítomným Kateřinám (v této době nebude probíhat prohlídka rotundy)
 
Financování sociálních služeb v roce 2014? Kraj jedná se starosty i poskytovateli služeb

Pardubice (23. 10. 2013) – Podpořit spolupráci kraje a obcí v sociální oblasti, představit poskytované služby, ale také podrobně popsat systém financování – to jsou cíle setkání krajského radního Pavla Šotoly a zástupců Pardubického kraje se všemi starosty obcí. V září a říjnu proto postupně navštěvují všech 15 obcí s rozšířenou působností a informují starosty v oblasti o změnách v sociální oblasti v příštím roce.
„Od poloviny září jsme uskutečnili dvanáct setkání se starostkami a starosty obcí ze spádového území jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Další tři setkání nás do konce října ještě čekají. Chceme představitelům samospráv ukázat, jaká je situace v oblasti sociálních služeb, jak je na území kraje i konkrétního regionu zajištěna sociální péče, jaký předpokládáme vývoj v nejbližších letech a jakým způsobem chce Pardubický kraj přistupovat k řízení sítě sociálních služeb,“ uvedl radní Šotola, který má v radě na starost sociální věci a neziskový sektor.
Pardubický kraj je podle zákona odpovědný za zajištění dostupnosti sociálních služeb na svém území. Od 1. ledna 2015 by měl převzít od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) agendu spojenou s rozdělováním dotací ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb. „Jsme si vědomi své odpovědnosti za úroveň a dostupnost sociální péče, proto již od jara letošního roku intenzivně pracujeme na vytvoření nástrojů, které nám pomohou nastavit srozumitelný a jednotný systém financování sociálních služeb. Našimi partnery jsou poskytovatelé sociálních služeb a rovněž obce, jejichž občané služby využívají,“ doplnil Šotola.
To, jaké služby budou podporovány a jakým způsobem, popisuje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, roční akční plány a nově vznikající kritéria pro financování sociálních služeb. Připravovaná kritéria budou sloužit k transparentnímu rozdělování finančních prostředků na sociální služby ze státního rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje a umožní nastavit stabilní prostředí pro financování sociálních služeb. „Zajištění sociální péče občanům je odpovědností každé samosprávy. Pardubický kraj a řada obcí si tuto odpovědnost uvědomují a významnou měrou finančně přispívají na poskytování sociálních služeb, přestože jim to žádný zákon neukládá. Naší snahou je nastavit ve spolupráci s obcemi takou síť služeb, která bude reflektovat potřeby obyvatel kraje a která bude dlouhodobě udržitelná,“ doplnil Šotola.
Na území Pardubického kraje působí přibližně 130 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují více než 290 služeb pro lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Roční náklady na tyto služby se pohybují kolem 1,4 miliardy korun. Největší měrou se na nákladech podílí sami uživatelé služeb, kteří za ně v roce 2012 zaplatili více než 676 milionů korun (47 procent celkových nákladů). Podíl obcí a kraje na této částce představoval shodně sedm procent, tj. přibližně 100 milionů korun. Přibližně šest procent připadá na zdroje Evropské unie a ostatní zdroje, pět procent pak na fondy zdravotních pojišťoven. Dotace MPSV tvořila více než pětinu, přibližně 320 milionů korun. A právě dotaci ministerstva bude od ledna roku 2015 rozdělovat mezi jednotlivé poskytovatele Pardubický kraj.
 
Evropské peníze mají jít regionům 

V uplynulých dnech jsem měl příležitost diskutovat s představiteli partnerského Regionu Centre ve střední Francii přípravu na čerpání fondů Evropské unie pro příští sedmiletou perspektivu a nestačil jsem se divit. Z rozhodnutí prezidenta republiky a francouzské vlády budou tamní regiony čerpat prostřednictvím regionálních operačních programů. U nás je přitom trend přesně opačný – všechno centralizovat do jednoho operačního programu přímo pod patronací ministerstva pro místní rozvoj. Proto jsem v diskusi zkusil užít argumenty, které jsou českým krajům stále předhazovány, a zeptal jsem se, co Francii k tomuto rozhodnutí vede. Nejprve zavládl ze strany francouzských partnerů údiv nad touto otázkou, když je Evropská unie přeci založena na principu decentralizace směrem do území. Když jsem ale dále poslouchal, bylo mi jasné, že řada nám předkládaných argumentů je lichá. Příkladně počet operačních programů. Ve Francii jich vznikne celkem 27 (u nás doposud bylo 8 tzv. ROPů). Námitka, že se to nebude Bruselu líbit, byla ihned smetena ze stolu. Je to věcí každého členského státu, jak si podmínky čerpání nastaví. Přestože Evropská komise vznesla námitku, Francie si trvala na svém. Výsledek jednání Francouzi považují za velký úspěch. O penězích pro regiony budou rozhodovat regiony. Co si z toho vzít pro naše poměry? V České republice zanikají nejlépe čerpající regionální operační programy, přitom ty, které způsobují vracení prostředků v tomto období pod vedením pražských ministerstev, mají být zachovány. Je to paradox, který jde zcela proti trendu. Zase u nás rozhodla politika. Velice by mě zajímalo, jestli by vláda takto rozhodla, kdyby ve vedení krajů byli zástupci ODS a TOP 09. Asi by pak rozhodnutí vlády mělo jiný závěr. Nezbývá než doufat, že po předčasných volbách vznikne vláda, která bude respektovat kraje jako relevantní partnery a nastaví čerpání evropských fondů tak, jak je to zcela běžné ve vyspělých zemích západní Evropy. Máme přeci dobré zkušenosti, proč tedy vymýšlet něco nového!
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje