Usnesení rady města ze dne 14.10. 2013                                 

č. 913
Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 484/3 o výměře 1 m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové,  za cenu 1,- Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši, za účelem vybudování a provozování sportovního zařízení na streetball na dobu určitou 20 let od 01.11.2013, viz  zákres, mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a společností CLIFF, s.r.o., IČ 261 70 698, se sídlem Sámova 1476/1, Praha 10 – Vršovice, jako nájemcem, v textu dle návrhu. 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 914
Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 10.09.2001 uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a FK Česká Třebová, Na Jelenici 597, Česká Třebová, jako nájemcem, kterým se rozšiřuje předmět pronájmu o další část pozemku o výměře cca 674 m2, s účinností od 15.11.2013
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 915
Rada města schvaluje zaslání nabídky výkupu pozemků vlastníkům v lokalitě „18/R Podhorka I“, v textu dle návrhu.
                                                                                             Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 916
Rada města schvaluje zaslání nabídky výkupu pozemků vlastníkům v lokalitě, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 917
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darování částí pozemku ppč. 55/59, označených dle návrhu geometrického plánu č. 3823-557/2013 jako ppč. 55/93 o výměře 82 m2, ppč. 55/94 o výměře 82 m2, ppč. 55/95 o výměře 55 m2 a ppč. 55/96 o výměře 20 m2, vše  v k.ú. a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na zhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad  uhradí Město Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 918
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy v prostoru zázemí obsluhy Ski areálu Peklák Česká Třebová“ na pozemku stpč. 1365 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti Eko Bi s. r. o., IČ 648 27 500, se sídlem Česká Třebová, Semanínská 2050, okres Ústí nad Orlicí, ze dne 25.09.2013.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 919
Rada města souhlasí se stavbou „Oprava kamenné zídky s plotem u čp. 519, ul. U Kostelíčka, Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3390/9 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 920
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku ppč. 3390/9 o výměře cca 100 m2,/výměra bude upřesněna na základě geometrického plánu/, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklad na zhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 921
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku stpč. 185, označené dle návrhu geometrického plánu č. 3821-525/2013 jako ppč. 3887 o výměře 13 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 1.950,- Kč. Před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí budou z pozemku odstraněny právní vady. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 922
Rada města souhlasí se stavbou „STL plynovodní přípojka pro bytový dům čp. 1094, ul. Na Výsluní, Česká Třebová – změna umístění pilíře STL přípojky“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 1006/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti
Společenství vlastníků domu č. 1094 v ulici Na Výsluní Česká Třebová, IČ 712 02 650, se sídlem Česká Třebová, ul. Na Výsluní č.p. 1094, PSČ 560 02, ze dne 03.10.2013.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 923
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávku zemního plynu pro rok 2014 mezi Městem Česká Třebová, jako centrálním zadavatelem a příspěvkovými organizacemi města, jako pověřujícími zadavateli, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 924
Rada města schvaluje odpověď na podání J. L., který ve věci výkupu pozemků na Novém náměstí v České Třebové zastupuje Mgr. E. M., dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 925
Rada města schvaluje za účelem společného postupu při nákupu elektřiny pro rok 2014 uzavření smluv mezi Městem Česká Třebová, jako centrálním zadavatelem, příspěvkovými organizacemi Města a společnostmi TEZA, EkoBi a ORVOS, jako pověřujícími zadavateli, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 926
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy a dohody o plné moci“ mezi společností eCENTRE (dohodcem) a centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli (klienty), ve věci nákupu elektřiny pro rok 2014, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 927
Rada města schvaluje v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OPVK a Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „PC technika pro Základní školu Česká Třebová, Ústecká ulice“, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 928
Rada města schvaluje v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OPVK a Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Prezentační a PC technika pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice“ v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 929
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Elektrická multifunkční pánev pro školní kuchyň Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“ v textu dle návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 930
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Úprava a rozšíření VO v ulici Krále Jiřího, Česká Třebová“  a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem Eko Bi s. r.o., Topolová 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 124.958,66 Kč bez DPH.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 931
Rada města schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek na realizaci projektu „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Česká Třebová“ k Nadaci ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 267 21 511, v textu dle návrhu. 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 932
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v  ČR v  rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ mezi smluvními partnery Městem Česká Třebová a Svazem měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 631 13 074, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 933
Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu Organizačního řádu Městského úřadu Česká Třebová, s účinností od 01.12.2013, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                             Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 934
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 89 (88,3 pracovních úvazků) a    16 strážníků městské policie (včetně velitele).
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 935
Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy MV-96436-1/KAP-2013 mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ 00007064 (dárce) a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 00278653 (obdarovaný), v textu dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k majetku, který slouží pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 936
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolává z funkce členky „Komise pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou“ paní Bc. Petru Crhovou (Limberskou), na vlastní žádost, a to s účinností od 15.10.2013.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 937
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jmenuje do funkce členky „Komise pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou paní Mgr. Lindu Chadimovou, na vlastní žádost, a to s účinností od 15.10.2013.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č.  938
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2013 – za odstraňování následků povodně v červnu 2013, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,  IČ 708 92 822, jako poskytovatelem, a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653,  jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 939
Rada města pověřuje s účinností od 15.10.2013 pracovnici Kanceláře tajemníka - Oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová paní Soňu Mihalovičovou projednáváním a rozhodováním ve všech záležitostech týkajících se matrik a státního občanství podle:
-           zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-           zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
-           zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 940
Rada města schvaluje účast Města Česká Třebová na veletrhu HOLIDAY WORLD 2014 v Praze v samostatné expozici a dále společnou účast v rámci Destinační společnosti Východní Čechy a Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 941
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 21.05.2012 rozeslání „Výzvy k předložení nabídky na kompletní dodávku a výstavbu stánku na veletrhu HOLIDAY WORLD 2014“ pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 942
Rada města  schvaluje poskytnutí finanční dotace FK Česká Třebová s.r.o., IČ 62062174, se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému p. Dobromilem Keprtem, jednatelem, ve výši Kč 7.000,--,  na projektovou dokumentaci rekonstrukce sociálního zařízení v budově starých šaten.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
 
č. 943
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000,- Kč  slečně K. Č. na nákup sportovního vybavení (biatlon).
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Žáčková
 
č. 944
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. 23220/2013 o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653 a Pardubickým krajem, poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu.
Prostředky jsou určeny na přípravu a konání mezinárodního turnaje mládeže v kopané Gól, který se uskutečnil v letošním roce.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Žáčková
 
č. 945
Rada města souhlasí s připojením Města Česká Třebová k akci „Česko zpívá koledy“, která se uskuteční dne 11. prosince 2013.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Žáčková
 
č. 946
Rada města schvaluje vyjádření odboru právnímu Městského úřadu Česká Třebová v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Žáčková
 
Schválil: Dobromil Keprt místostarosta
Zapsala: Miroslava Kejvalová  sekretariát
                                                      Jaroslav  Z e d n í k, starosta města