Vinobraní a alkohol
Město Česká Třebová přijalo v červnu  2011 obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu  na veřejném prostranství. Obdobnou vyhlášku mají také mnohá další města včetně Prahy. Vyhláška vymezuje na katastru města Česká Třebová a  oblasti, kde nelze konzumovat alkoholické nápoje. Vyhláška je to zajisté správná, pití alkoholu na veřejnosti může způsobovat narušování veřejného pořádku, který chceme chránit.  Vyhláška se ale kříží se zájmy pořadatelů některých lidových akcí pořádaných na veřejném prostranství právě ve vymezených oblastech dle zmíněné vyhlášky. Patří mezi ně např. celá městská památková zóna včetně Starého náměstí, kde se koná např. Týden sportu nebo Vinobraní.  Na to zmíněná vyhláška pamatuje v článku 4 ustanovením, že pořadatel může požádat radu města 10 dnů před akcí o udělení výjimky z tohoto zákazu.  V loňském roce 2012 se tak stalo v obou případech, tedy jak pro Týden sportu  (viz usnesení rady města č. 535/2012 ze 4. června 2012), tak pro loňské Českotřebovské vinobraní (viz usnesení č. 802/2012 ze dne 27. srpna 2012. Ve výčtu  letošních usnesení lze naposledy vypátrat takovou výjimku v usnesení č.  423/2013 schválenou radou města  dne 15. 4.  pro SDH, který pořádal 30. dubna "Pálení čarodějnic" v areálu Hasičské zbrojnice a okolí také v městské památkové zóně města. Další výjimky již letos uděleny nebyly (zřejmě proto, že si o ně pořadatelé Týdne sportu ani vinobraní nepožádali). Zatímco na červnové  akci Týden sportu, který trval od pondělí do pátku  vše proběhlo  "bez problémů" a městská policie žádné porušení městské vyhlášky nezjistila, tak v případě   zářijové akce Českotřebovské vinobraní tomu bylo jinak. Ač má vinobraní konzumaci vín již ve svém názvu, tak městská policie zakročila a pořadatelku Vinobraní oficiálně požádala o ukončení akce s konzumací vína a alkoholu již první den večer, právě pro porušení zmíněné vyhlášky. Pokračovat mohla, jen když se na akci nebude prodávat alkohol. Přitom Českotřebovské vinobraní se samozřejmě nepořádalo načerno. Bylo zmiňováno např. v celoročním přehledu kulturních a společenských akcí ve městě na tisku, který vydalo město Česká Třebová pro svou propagaci již na únorový Středoevropský veletrh cestovního ruchu v Praze. Tento přehled byl také po dlouhou dobu na hlavní straně webu města. Vinobraní se také dostalo na program jednání rady města týden před akcí dne 16. září, na kterém rada města v usnesení č. 869 souhlasí s pořádáním kulturně společenské akce "Českotřebovské vinobraní" na Starém  náměstí a s uzavírkou komunikace mezi parkovištěm s klidovou zónou....". Nicméně  udělení výjimky z vyhlášky  č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství tam chybělo (stejně jako na Týdnu sportu), pořadatelka akce Monika Prouzová by za to měla být postižena, protože  upozornění městské policie nemohla z logických důvodů vyhovět (měla nasmlouvanou akci, prodejce, kapely, plakáty, propagaci)...
Dvojí metr na podobné akce?
Zdá se mi to jako uplatňování dvojího metru na dvě akce typu lidové zábavy na stejném místě, při kterých byla porušena ta stejná vyhláška. Až do včerejška to vypadalo, že Týden sportu jako by byl nedotknutelný, tam porušování městských vyhlášek jako by nevadilo, zato Českotřebovskému vinobraní je třeba se podívat na zoubek opravdu pořádně. Součástí kontroly vinobraní byla totiž např. i několikahodinová kontrolní akce Živnostenského úřadu, iniciovaná městem. Veškeré tyto nepříjemnosti odstartovala stížnost občanů sepsaná na základě nepravdivé fámy o tom, že na náměstí je provozována atrakce, jejíž provoz způsobil při Ústecké pouti poruchu statiky některého domu. Proti pořadatelům zahájil právní odbor správní řízení o přestupku, týká se nejen Vinobraní, ale také (po několika měsících) i Týdne sportu.  (Nebýt problému na Vinobraní,  tak by se zde na porušení OZVč. 2/2011 nepřišlo). Jaké budou postihy není zatím známo. Sám věřím v rozumné vyřešení problému. Na Silvestra a Nový rok vyhláška alkohol na veřejném prostranství  toleruje, proč by to  tak nemělo být i na dalších povolených akcích. Nebo si dokážete představit Vinobraní  jen s horkým čajem? 
 
Decibely
Akcí na veřejném prostranství doprovází také zpravidla hudba, někdy hodně hlasitá, kterou ne všichni snášení a z toho důvodu vznikají pravidelně se opakující stížnosti. Postihuje to zejména  červnový Týden sportu, kdy zvláště letos bylo vedro,  všichni měli otevřená okna atd.. Občané bydlící na náměstí objednali oficiální měření hluku pracovníky hygieny. Měření prokázalo nadměrný hluk, o překročení jsou zpracovány protokoly uvádějící konkrétní (vysoké) naměřené hodnoty. Pořadatelé byli přitom o měření informováni dokonce předem. Na hluk byly během TS stížnosti (především ve čtvrtek). Příliš vyslyšeny nebyly, stěžovatelé se nemohli na nikoho kompetentního dovolat. O vinobraní bylo chladno, okna tedy zřejmě zavřená,  jiný žánr a stížnosti letos žádné  nebyly,  i když se ovšem  intenzita hluku neměřila. Také městská policie nemá na hluk evidovanou žádnou stížnost.... Občané, kterým hluk vadí a bydlí v okolí Starého náměstí nyní již o sobě vědí, rozhodli se utvořit občanské sdružení, které by mělo právo se k akcím na náměstí vyjadřovat. Nejde jim jen o nepřiměřený hluk, dodržování pořadatelské služby, doby nočního klidu, ale také řádný úklid veřejného prostranství, který je třeba dělat průběžně a nikoliv jen  pozdě po akci, kdy to na náměstí vypadá jako na smetišti a kdy prosté zametení a odvoz zaplněných kontejnerů následky řádění návštěvníků z předešlého dne nevyřeší...
 
V Přívratu mají také vinobraní a táhnou za jeden provaz
Do malé obce Přívrat přijede na vinobraní 1500 - 1800 návštěvníků, v obci to je jistě také znát, ale dokáží s tím žít, i když i zde jsou jistě občané, který to vše nejde dobře pod fousy. Pořadatelem jsou oficiálně přívratští hasiči, ale spolupracuje s nimi skoro celá vesnice a mnozí lidé z okolí, Českou Třebovou nevyjímaje.  Samozřejmě také obec v čele se starostou, který se snaží, aby se v Přívratu   stále něco dělo. Opravdu zdejší kulturní a společenský život mohou Přívratským závidět mnohá města. Něco takového, aby obec poslala na pořadatele vinobraní kontrolu, by se zde v Přívratu stát jistě nemohlo. (Země krále Miroslava = země zaslíbená).
 
Co dělat, aby se problémy neopakovaly
Město by mělo připravit v této oblasti nějakou koncepci, dbát na to, aby akce na veřejném prostranství či na náměstí byly zajištěny po všech stránkách. OZV č.2/2011 přece nebyla vytvořena proto, aby chytala pořadatele akcí lidové zábavy na náměstí "na hruškách". Účel vyhlášky je jiný, má postihovat  především divokou konzumaci alkoholu v partách, bezdomovci apod. na výše uvedených akcích je přece zajištěna pořadatelská služba a veškerá konzumace alkoholu je pod kontrolou. Považuji proto za potřebné vytvořit nějaký "manuál" neboli souhrnnou informaci pro pořadatele takových akcí, kde budou uvedeny všechny podmínky právní, hygienické i technické, které je třeba splnit, včetně termínů a odpovědných osob. Problémů je totiž víc: Všechny stavby, tedy stánky, mobilní jeviště apod, které nejsou na kolech, musí mít povolení stavebního úřadu (i prezident Miloš Zeman promlouval z neschválené stavby a porušoval se stavební zákon), je třeba správně připojit všechny elektrické spotřebiče (jeviště, zvukaře, stánky, atrakce),  tak, aby o tom nerozhodoval "elektrikář z Eko Bi", ale odpovědná osoba, neboť pak se nic netušící pořadatel dostává do role "zloděje elektrického proudu", ačkoliv to vůbec není jeho věc, ale věc majitele podnikajících subjektů, tedy majitelů stánků nebo atrakcí. Domnívám se, že by součástí povolení  měl být i časový plán likvidace odpadu a úklidu prostranství. Ve vyhlášce  se píše o  tom, že úklid prostranství má být proveden do 10 hodin po skončení akce. Na Vinobraní totiž vyžadovala městská policie úklid a odstranění všeho (co nemělo kola) z náměstí do půlnoci 22.9., a tak se ještě v noci např. bourala konstrukce mobilního jeviště. Všechno se podařilo stihnout do 45 minut po půlnoci. Byla to ale vlastně šikana a způsobila pořadatelům jen další stres. Zbrklou likvidací mohlo dojít třeba i k úrazu. Proč? Na pořadatelích Týdne sportu využívajících městské mobilní jeviště to ani nikdo požadovat nemůže, postavení a zbourání zajišťuje TEZA a ta o půlnoci na náměstí nenastoupí. Ve vyhlášce je vše přece jasně určeno. Není toho málo co musí pořadatel "veřejné hudební produkce" zajistit. Je žádoucí, aby se vše kontrolovalo včas a komplexně, aby se již nestalo, že rada města vydá usnesení, které je jenom dílčí a řeší jen malou část úkolu, který musí pořadatel splnit a samo o sobě ještě bezproblémové pořádání akce neumožňuje.

Čtenář může sám zvážit, co všechno pořadatel Vinobraní porušil a jak (a zda vůbec) by měl být potrestán a třeba i to, zda přístup města a jeho orgánů byl vždy korektní, zda mohl nebo nemohl někdo z úředníků  na radnici upozornit, že ještě něco není splněno nebo dotaženo. Jistě že nemusel, ale mohl.  Je skutečností, že 80% agendy právního odboru MěÚ  nebo i dopravního odboru tvoří odpovídání na stížnosti tří nebo čtyř notorických stěžovatelů z našeho města (a někdy zde nemají ani trvalé bydliště). Tím se ztěžuje jakákoliv jiná koncepční práce. Je možné se také zamyslet nad úkolem městské policie, která se na Týdnu sportu zastává více funkci pořadatelskou než kontrolní, zatímco na Vinobraní byly ze strany MP na pořadatele kladeny až přehnané nároky. Těžko si představit Vinobraní bez vína, zvlášť je-li pořadatelem právě Vinotéka Karla IV.... 

Milan Mikolecký, 8.10. 2013
 
Poznámky k výše uvedenému textu na základě dodatečně získaných informací

Výše uvedený text nebudu měnit ani upravovat, doplním ho následujícími poznámkami. Opravdu se mi nepodařilo najít usnesení rady města o výjimce z OZV2/2011 k Týdnu sportu. Ověřil jsem si až dodatečně, že byla udělena s takovým předstihem, který jsem mezi stovkami usnesení rady města nedohledal. Tím pádem se s pořadatelem Týdne sportu nekoná žádné  řízení o přestupku, zůstává jen problém s měřením hluku provedeném KHS  v pátek dne 21.6. večer. Nechci ani hodnotit Týden sportu, na to je už dost pozdě. Jenže někdy se srovnání dvou akcí lidové zábavy na stejném náměstí prostě vyhnout nelze. Podstatou celého textu je to, že je škoda, že  pořadateli vinobraní byly kladeny obtížně překonatelné překážky. Zřejmě si řadu z nich zavinili pořadatelé sami, mnohé z nich však byly velmi zbytečné. Vycházel jsem z informací pořadatelů a vedení města. Důsledkem může být to, že se budeme muset zřejmě s největší pravděpodobností vinobraním v České Třebové rozloučit.  Je to rozhodně škoda, Českotřebovské vinobraní je stejně jako Týden sportu obohacením dění v našem městě a při určité formě spolupráce s organizátory by se  obě akce daly dále vylepšovat, aniž by byly pro obyvatele města zejména okolí náměstí velkou zátěží.(mm)