Jednalo zastupitelstvo města                                                  
V pondělí dne 18. listopadu  se konalo čtvrté letošní zasedání  městských zastupitelů. K jednání se jich sešlo 22, omluven byl Ing. Dalibor Zelený, JUDr. Martin Netolický, MVDr. Radek Palán,  MUDr. Martin Formánek a Pavel Jasanský. Program jednání byl poměrně úzký, tvořilo jej  projednání deseti majetkových záležitostí a dále dva  body předložené odborem rozvoje města a investic.  Změna rozpočtu města se neprojednávala, bude až na programu jednání posledního letošního zasedání dne 16. prosince. 

V rámci majetkových záležitostí byly schváleny drobné výkupy a prodeje malých částí pozemků , dohoda o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a  nájemcem jednoho z bytů v tzv. "čtverci".  Za povšimnutí stojí uvést, že se na základě v září vyhlášeného záměru prodeje poslední volné stavební parcely v lokalitě Kateřinská č. 559/95 o výměře 779 m2 podařilo najít zájemce a zastupitelstvo tak mohlo schválit prodej této stavební parcely za 700 tis. Kč. Tato parcela již jednou před lety prodána byla, ale její majitel od stavby ustoupil. Město pak využilo možnost zpětného odkoupení, které omezuje možnost spekulace se stavebními pozenmky a nabídlo pak parcelu za stejnou cenu k prodeji dalším zájemcům. Ve stanovené lhůtě se přihlásil pouze jeden zájemce. Jako důležité označil při prodeji vedoucí odboru majetku města Ing. Smrčka odkoupení pozemků poblíž garáží a domu čp  1772 v sousedství Riegrovy ulice, ke kterým má právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty.  Zastupitelé schválili výkup dvou pozemků o celkové výměře 202m2, které zpřístupní příjezd k domům a garážím. Jednání o výkupu  uvedených pozemků probíhala poměrně dlouho. Usnesení ke všem majetkovým záležitostem bude uvedeno na úřední desce MěÚ a webové stránce města. Všechna usnesení byla schválena tak, jak bylo radou města doporučeno.

Změna č. 8 územního plánu města Česká Třebová.  Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic předložil návrh na to, aby do připravované změny č.8., byla zařazena žádost firmy IMS Jiří Drašnar s.r.o. na změnu funkčního využití pozemků v celkové výměře cca 15000 m2 přilehlých k sídlu firmy  z plochy "zeleň ostatní" na  využití "průmyslová výroba" Ke změně nebyly připomínky ani od zastupitelů, ani od odboru rozvoje města a investic. Záměr umožní rozšíření stávajícího reálu firmy.

Dále se zastupitelé zabývali dodávkou nového traktoru pro činnost JSDH Česká Třebová Kozlov, který je zapotřebí zejména na provádění zimní údržby komunikací  v oblasti Kozlova a okolí. Stávající traktor dosloužil, jeho opravy jsou neekonomické. Odbor rozvoje města a investic administruje veřejnou zakázku. Na základě realizované soutěže mezi čtyřmi oslovenými uchazeči mohl vybrat nejlepší ze tří připravených nabídek. Zastupitelům byla doporučena ke schválení nabídka firmy Agrico, s.r.o. Týniště n. O. ve výši 638880 Kč. Financování zakázky bude řešeno v rámci IV. rozpočtové změny.

Informace zastupitelům o řešení stížností. Členové zastupitelstva města obdrželi písemné informace o řešení stížností, které podali proti městu Česká Třebová dva stěžovatelé.  Z informace vyplývá, že stížnosti byly řešeny v souladu s předpisy, přičemž je posuzovaly také  další orgány (Krajský úřad, Vodoprávní úřad, Stavební úřad).