Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se v obřadní síni českotřebovské radnice opět sešlo vedení města s českotřebovskými podnikateli. Pozvání starosty města přijali  zdejší podnikatelé téměř stoprocentně. Starosta informoval zástupce podnikatelské veřejnosti a bankovního sektoru o letošních realizovaných investicích ve městě,  také o probíhajících jednáních a výhledu na rok 2014. Chystané investice  se týkaly nejen samotného města, ale ale hovořilo se také o vstupu nových investorů, o potřebných úpravách dopravní infrastruktury zejména v průmyslové oblasti města za nádražím. klíčovou investicí je rekonstrukce tzv. "tunelů", tedy mostů pod tělesem nádraží, kde roste intenzita dopravy a to především dopravy nákladní, vzhledem k rostoucí výkonnosti průmyslové zóny a zahájení činnosti firmy Metrans. Její rozvoj přitom pokračuje. Chystá se další etapa výstavby, ve které bude rozšířen počet kolejí obsluhovaných portálovými jeřáby o další svazek kolejí, přibudou tři další jeřáby s rozponem 75 metrů. Město  zprostředkovalo pro Metrans nové pozemky o velikosti cca 3 ha pro výstavbu zázemí, tedy vícepodlažní budovy, ve které bude dispečink - řízení pohynu kontejnerů nejen v ČR, ale na vlacích fi Metrans v celé Evropě a také sem bude přeneseno z Prahy Uhříněvse sídlo firmy. Ve třech směnách zde bude pracovat celkem 300 dispečerů. Tím vzniknou větší nároky na městskou insfrastrukturu, mělo by se to projevit i ve zvýšení kupní síly obyvatelstva, v obsazenosti bytů, výstavbě nových bytů a domků.  Vzniká potřeba investovat do komunikací v nové průmyslové zóně, město v této věci spolupracuje se společnosti Čzechinvest.. prosincové jednání zastupitelů 16. 12: bude jednat o vstupu dalšího investora do zdejší průmyslové zóny, která si kupuje pozemek a  postaví zde ve dvou etapách dvě velké haly se zázemím. Jde o firmu Wakestone, napojenou na logistickou činnost terminálu Metrans. Zájem mají i další firmy. V diskuzi zástupci firmy v zóně kolem Semanínské ulice upozorňovali na potřebu rekonstrukce i této vozovky, která je stále  více zatížena a její stav tomu neodpovídá.  V příštím roce se bude realizovat  rekonstrukce komunikace v tunelech, doba trvání uzavírky bude cca 6 měsíců. V této době bude doprava na Semanínské ještě problematičtější než nyní.

Setkání radnice s podnikateli se pravidelně opakuje, umožňuje vzájemné konzultace podnikatelských záměrů a jejich skloubení se zájmy a potřebami města, takže pokračováním setkání byly pak individuální diskuze na konkrétními problémy, které tíží tu či onu firmu. Často podnikatelé přichází s jednoduše řešitelnými náměty  a návrhy. Starosta má tedy nyní po setkání řadů námětů, se kterými může pracovat a zahrnout je podle možností třeba po etapách mezi úkoly, které se budou  realizovat. Česká Třebová má specifické uspořádání městského intravilánu, je ovlivněn liniovými stavbami - průtahem silnice I/14 a železničním koridorem, jehož rekonstrukce se stále oddaluje, se mluví o možném zahájení  v roce 2015. Tato skutečnost je někdy brzdou pro další investice, které by měly navazovat na rekonstruovaný železniční koridor. Důležité je nyní také ustavit vládu, schválit státní rozpočet a  rychle se dát do práce, rozběnout další potřebné dotační programy a podle  úspěšnosti předložených projektů také tolik potřebné další investice ve městě.