Českotřebovský deník 305/2013 (18/12)                                 
Předvánoční setkání u kapličky v Kozlově 

V úterní podvečer 10. 12. 2013 slavnostní rozsvícení stromku a hlas zvonu „Pavel“ znějící z  kapličky v Kozlově zahájily tradiční předvánoční setkání místních občanů a především dětí. Pro ty osadní výbor i letos připravil sladkou nadílku jako odměnu za pečlivě připravené a mile přednesené básničky a říkanky. Pozorně jim naslouchal také
i každoroční host z České Třebové Mgr. Miloš Kolovratník, který si jako vždy ochotně udělal čas a svým vyprávěním o době adventní přispěl k příjemné atmosféře blížících se Vánoc. Nic na tom nezměnilo ani spíše listopadové mlhavé počasí, jak je vidět i na přiložených fotografiích. A právě společné fotografování udělalo tečku za touto vydařenou a v roce 2013 již poslední společenskou akcí v Kozlově. Nezbývá než popřát, aby se v malebném prostředí této vesničky ve zdraví scházeli její občané na společných akcích
i v roce nadcházejícím.                                                                                                                                       Jaroslav Pakosta
 
Chceme zabránit živelnému zániku škol. Budeme ale dále jednat

Jsem si vědom toho, že nutná optimalizace středního školství v Pardubickém kraji při dramatickém úbytku žáků je citlivou problematikou. Proto na počátku roku osobně navštívím nejvíce ohrožené školy. Zároveň požádám o svolání mikroregionů k dané problematice. Výsledkem musí být kompromis, který zabrání nekontrolovatelnému rozpadu oborové struktury.
Za současné situace považuji za správné o připravovaných změnách dále jednat se všemi dotčenými stranami. Zároveň jsem požádal odbor školství, aby důvody těchto změn představil na zítřejším zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje s tím, že definitivní rozhodnutí učiníme až na únorovém jednání po dostatečném prodiskutování s řediteli a zaměstnanci škol, samosprávami, ale i odbornou veřejností. Přeji si, aby zítřejší debata na zastupitelstvu byla odborná a věcná. Musím předem odmítnout emotivní útoky a vystoupení.
Není pochyb, že výrazný demografický pokles a nízká naplněnost v jednotlivých školách doprovázená snížením finančních prostředků na platy učitelů ze strany státu si vyžádají i další aktivní přístup Pardubického kraje. Stávající stav je neudržitelný. Odmítám se smířit s tím, že by v důsledku nečinnosti kraje došlo k neřízenému zániku některých škol a důležitých oborů, zejména v ohrožených regionech kraje jako je například Králicko. Pevně věřím, že tento problém stejně vnímají i ředitelé samotných škol, starostové obcí, ale i regionální zaměstnavatelé.
Pro další etapy optimalizace uložila Rada Pardubického kraje odboru školství zpracovat studii oborové struktury vývoje ve středním školství Pardubického kraje na základě skutečností roku 2013 v návaznosti na Dlouhodobý záměr ve vzdělávání Pardubického kraje. Odbor tuto studii předloží radě do 30. dubna 2014 a následně zastupitelstvu k projednání do 30. června téhož roku. Cílem opatření, která vzniknou v návaznosti na tuto studii, bude zachování oborové nabídky dostupné všem. Změny musí také umožnit lepší finanční ocenění učitelů a další zvyšování odborné úrovně učitelů, škol a jejich vybavení.
                                                                                                                                 Martin Netolický,  hejtman Pardubického kraje