Z jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2013


Majetkové záležitosti. 

Mezi projednávanými deseti záležitostmi jde o tyto nejdůležitější.

 

Naložení s domy čp. 800 a 801 na Kozlovské ulici v České Třebové. Domy čp. 800 a 801 byly vykoupeny v 80.letech minulého století, a to za účelem rozšíření ZUS v čp. 775. K tomu již nedošlo, ZUŠ je nyní rozpočtovou organizací města a s přístavba se v současné situaci ani ve výhledu nejeví jako reálná. Objekty byly po r. 1989 pronajaty panu Bartošovi, který již zemřel. Domy postupně chátrají. Zastupitelé zvážili všechny varianty, tedy další držení objektů  v majetku města pro jeho budoucí potřeby, jeho organizací nebo obchodních společností, demolici objektů (rozpočet na demolici je ve výši 972.000,- Kč včetně DPH), nebo nabídku objektů k prodeji. Zastupitelé rozhodli pro  směrování objektů k demolici a využití lokality po prodeji pro další výstavbu v souladu s územním plánem města.

 

METRANS a. s., WAKESTONE DEVELOPMENT s. r. o. a Město Česká Třebová - smlouva o smlouvě budoucí kupní. V roce 2010 prodalo Město Česká Třebová společnosti METRANS, a. s. pozemky v průmyslové zóně v Borku. Současně bylo ve prospěch Města Česká Třebová zřízeno předkupní právo. Dne 05.03.2013 schválilo zastupitelstvo města usnesení, kterým vydalo společnosti METRANS, a. s. souhlas s prodejem předmětných pozemků dalšímu investorovi. Společnosti METRANS, a. s. a WAKESTONE DEVELOPMENT s. r. o. předložily návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde je Město Česká Třebová vedlejším účastníkem. Byl vznesen požadavek na vybudování napojovací komunikace a kanalizace Městem. Vybudování kanalizace nebylo městem akceptováno, zřízení příjezdu nákladem Města naopak ano, a to zejména z důvodu zajištění obsluhy pozemků dalších vlastníků v průmyslové zóně. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi společností METRANS, a. s., jako budoucím prodávajícím, společností WAKESTONE DEVELOPMENT s. r. o., jako budoucím kupujícím, a Městem Česká Třebová, jako vedlejším účastníkem a schválili závazek vybudovat pozemní příjezdovou komunikaci a zpětně vykoupit pozemky pod ní.

Přesné znění všech usnesení ZM je k dispozici na webové stránce města www.ceska-trebova.cz

 

Rozpočtová změna č.4 v r. 2013

Schválená změna obsahuje změnu výše příjmů i výdajů Na straně příjmů jde o změnu ceny nájemného z lesních pozemků ve výši +675 tis. Kč, z prodeje pozemků a příjmů města ze zpoplatněných věcných břemen na městských pozemcích v celkové výši +537 tis. Kč a úpravu výše dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města. Jde o tyto dotační položky: sbor dobrovolných hasičů + 374,00 tis. Kč, Sociální služby - příspěvek na provoz + 300,00 tis. Kč, informační centrum +15,30 tis. Kč,  volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR + 421,70 tis. Kč, lesní hospodářství -24,20 tis. Kč, turnaj mládeže v kopané +10,00 tis. Kč. Celkem jde o částku 1096,80 tis. Kč, která navýší příjmovou stranu rozpočtu města. Za třídění odpadu získalo město další dodatečný příjem + 140 tisíc Kč, zaúčtováno je i 162 tis. Kč jako vyšší příjem z udělených pokut. Daňové příjmy města se nemění, podle vývoje inkasa daní bude celkový objem daňových příjmů splněn.

Změny jsou i v rozpočtu výdajů. Největší navýšení v oblasti výdajů na provoz sběrného dvora, kde došlo k velkému zvýšení hmotnosti ukládaného stavebního odpadu. Starosta města informoval o tom, jak městská společnost Eko Bi eviduje hmotnosti uloženého odpadu  některých  odkladatelů odpadu někdy až v neuvěřitelné výši. Největší hodnota je 116 tun odpadu odevzdaného na jeden čip! Ještě poslední z výčtu první stovky  uložil za rok 2013 4 tuny uloženého odpadu, v řadě případů se pohybuje hmotnost uloženého stavebního odpadu kolem 50 tun. Důsledkem toho je nutnost zvýšit rozpočet pro tuto položku o dalších 1045 tis. Kč, proti loňsku o 36%.  Starosta Jaroslav Zedník informoval o tom, že na základě letos zjištěného zneužívání možnosti volně odkládat stavební odpad bude připravena úprava nyní platné vyhlášky č. 4/2011, ve které bude stanoven limit pro bezplatné ukládání odpadu. Vše, co bude uloženo nad limit bude zpoplatněno, aby nedocházelo k tomu, že na jednotlivce doplácí všichni ostatní daňoví poplatníci. Rozpočtová změna obsahuje na výdajové straně také další změny rozpočtovaných položek, např.  ZŠ Habrmanova +202 tis. Kč (havárie kotle), DDM +45 tis. (zřízení klubu Rébus), městská knihovna +70 tis. (stavební úpravy spojené se změnami uspořádání v knihovně), Ekocentrum Podbranská + 95 tis. (větší rozsah nutných stavebních úprav), městský dohlížení kamerový systém +75 tis, Kulturní centrum +100 tis (menší návštěvnost kina než se plánovalo), výstavba šaten FK Pod Jelenicí, 2. etapa +500 tis (dofinancování třímilionové dotace ministerstva školství). Vlivem vyšších příjmů se navyšuje i velikost odevzdané DPH o 360 tis. Kč, odbor majetku ušetří 600 tis. nerealizováním výkupů movitého a nemovitého majetku v plánované výši, na rozšíření veřejného osvětlení je třeba vynaložit 250 tis. Kč. K financování navržených změn rozpočtuje navrženo snížení zapojení přebytku z minulých let celkem ve výši -620,00 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků z minulých let se při tomto financování bude pohybovat na úrovni cca 7.800 tis. Kč.

 

Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2014

S ohledem na skutečnost, že před 1. lednem roku 2014 není schválen zastupitelstvem města rozpočet města na rok 2014, platí k zajištění chodu Města Česká Třebová a jím zřízených organizací byla pro období od 1.1.2014 do schválení rozpočtu města pravidla zastupitelstvem schváleného rozpočtového provizoria. S výjimkou jmenovitě uvedených rozpočtových výdajů je zajištěn pouze běžný plynulý chod města a jeho organizací. Uvedené výdaje na jmenovité akce zajišťují předpokládané financování v průběhu cca prvních tří měsíců roku 2014.

1) Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených.

2) S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2013.

3) V případě nevyčerpání finančních prostředků v r. 2013 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2013, mohou být tyto výdaje realizovány v r. 2014 do výše rozdílu schváleného rozpočtu města a skutečného čerpání výdajů v r. 2013.

4) Starosta města může na žádost tajemnice MU nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do 60.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 240.000,- Kč.

5) Rada města může na žádost tajemnice MU nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do 100.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 300.000,- Kč.

6) Kromě výše uvedených výdajů mohou být městem vynaloženy finanční prostředky na tyto účely :

a) zpracování a doručení informační publikace „Ročenka Českotřebovsko" v hodnotě do 74.000,- Kč,

b) reprezentace města na veletrzích v hodnotě do 240.000,- Kč,

c) splátka výdajů prezentace města VŠUDYBYL v hodnotě do 48.500,- Kč,

d) služby nadace Naděje v hodnotě do 400.000,- Kč,

e) zateplení budovy MS Vinohrady v hodnotě do 265.000,- Kč,

f) příprava výběrového řízení na zhotovitele a inženýrská činnost akcí rekonstrukce komunikace ul. Slovanská a ul. Nádražní v hodnotě do 100.000,- Kč,

g) generální oprava pece krematoria v hodnotě do 2.662.000,-Kč,

h) výdaje akce „Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života" v hodnotě do 30.000,- Kč.

 

Rozpočtový výhled příjmů a výdajů města do r. 2017

Zastupitelstvo města projednalo  a schválilo rozpočtový výhledu příjmů a výdajů města v příštích 4 letech. Obsahuje rozpočet příjmů a výdajů města v roce 2013 Jako výchozí hodnoty příjmů a výdajů v následujících letech jsou použity hodnoty běžných příjmů a výdajů na běžný provoz města a jeho organizací v r. 2013. Výhled příjmů vychází z predikce příjmu v r. 2013, v následujících letech je předpokládán roční růst daňových příjmů města s výjimkou daně z nemovitostí celkem o 2%.

Výdaje jednotlivých let jsou rozděleny na běžné (tj. výdaje potřebné k zajištění chodu města s rozsahem objednávaných služeb obdobným předcházejícímu období) a ostatní výdaje. U běžných výdajů na chod městského úřadu a všech příspěvkových organizací města je rovněž předpokládán roční nárůst výdajů o 2%. Výhled rozpočtu obsahuje zajištění finančních prostředků na financování dluhové služby města do r. 2017. V ostatních položkách je rozpočtový výhled zpracován v cenách r. 2013. Město v uvedeném období splácí tři úvěry: na stavbu DPS a tělocvičnu ZŠ Nádražní (do r. 2017), na stavbu zimního stadionu a úvěr na dopravní terminál (do r. 2024). Splátky celkové jistiny úvěrů  mají v letech 2014 - 16 hodnotu 13684 tis. Kč, v roce 2017 je splátka o 980 tis. Kč nižší. Klesající tendenci má i celkový úrok z úvěrů města od hodnoty1899 tis. Kč v r. 2014 až po 1,2 mil. Kč v r. 2017. 

 

Rozpočtový výhled příjmů a financování

2013 běžné                  2014                                 2015                                     2016                        2017

          195942                        209296                             208948                                198873                     198825  tis. Kč

 

Rozpočtový výhled výdajů a financování

2013 běžné výdaje       2014 výdaje a financování   2015 výdaje a financování     2016 výdaje a fin.    2017 výdaje a fin. 

211407                        209296                              208948                                198873                    193880 tis.Kč

 

Různé

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí investiční dotace na dostavbu šaten  - 2. etapa na stadionu FK Pod Jelenicí ve výši 500 tis. Kč, na dofinancování třímilionové investiční dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, schválené ministerstvem až v průběhu roku 2013 a smlouvu poskytnutí dotace pro TJ Lokomotiva ve výši 75 tis. Kč ze sponzorského daru poskytnutého společností CZ LOKO Česká Třebová ve výši 250 tis. Kč. Z této částky byly poskytnuty také dotace dalším sportovním oddílům. Protože jsou již nižší než 50 000 Kč, tak o jejich poskytnutí rozhodla na svém zasedání 16.12. rada města a jsou uvedeny v přijatém usnesení rady města č. 1124 – 1144 (na webové stránce města). V rámci informací zastupitelům řešili zastupitelé bez přijatého usnesení postup města při řešení stížností občanů a připomínku k nepořádku v korytu řeky Třebovky u mostu na Zámostí, kterou řešil vodoprávní úřad. Největší nedostatky byly k datu 11.12. společností Povodí Labe odstraněny, na Chmelnici jsou zbytky jezu stále ve vodním toku.