Českotřebovský deník 39/2013  (14.2.)                                   

Městská knihovna Česká Třebová otevřela nové oddělení TEENSPACE

Na místě bývalého skladu vzniklo oddělení pro mládež od 12 let, tedy pro Teenegery. Umožnilo to vystěhování skladu do náhradních prostor v krytu v Alešově ulici a vyprázdněné místnosti  Byl vytvořen nový prostor pro mládež. Mládež dosud musela sdílet stejný prostor s nejmenšími čtenáři, při tomto soužití vznikaly nejrůznější problémy. Také výzdoba  prostor (krteček, Blesk Mc Qeeen...) asi pro mládež nebyla největší inspirací, byla určena malým dětem, nejmenším čtenářům. Investice do vybavení se rozhodně vyplatila, byla provedena především v minulém roce.  Není mnoho knihoven, které mají speciální oddělení pro teenagery.  Ke zdárnému  dokončení  více než rok trvající práce blahopřál i starosta města Jaroslav Zedník a místostarostka Jaromíra Žáčková. Podrobněji ve zvláštním článku.  

 

Informace ze 7. jednání Rady Pardubického kraje 14. 2. 20131

Rada zadala představenstvům vypracovat scénář transformace
Radní dnes schválili zadání pro nová představenstva nemocnic na vypracování dokumentu nazvaného Scénář efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji.  Bude to střednědobý koncepční dokument pro strategické řízení provozu, ekonomiky nemocnic, jednání se zdravotními pojišťovnami, pro transformaci oborů, investiční činnost a další oblasti v nemocnicích akutní péče. „Scénář musí vybalancovat péči ve vazbě PACIENT - NEMOCNICE - EKONOMIKA, tedy poskytnout srovnatelnou péči všem občanům kraje, zajistit kvalitu péče, profesní růst a perspektivu personálu nemocnic a být ve střednědobém horizontu ekonomicky udržitelný. Výsledné řešení si musí umět poradit jak s víceletými ekonomickými problémy nemocnic, tak i s dalšími letošními komplikacemi na celostátní úrovni, které situaci ve zdravotnictví dále zhoršují. Jedná se například o nárůst DPH o 7 procent, snížení záloh od pojišťoven anebo o jednoznačně restriktivní charakter úhradové vyhlášky,“ zdůraznil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který je v radě zodpovědný za zdravotnictví. Scénář bude vycházet ze základních dokumentů kraje i z provedených expertních analýz v oblasti zdravotnictví. Navrhovaná opatření musí být konkrétní, s vazbou na jednotlivé nemocnice i všech pět nemocnic jako celek, musí obsahovat zdůvodnění, relevantní podpůrná data a musí obsahovat zodpovědnost, termíny a finanční náklady. Materiál bude po konzultacích představen manažerským shrnutím s limitovanou délkou, které v kostce shrne závěry a doporučení. „Zabývat se bude především oborovou strukturou a léčebnou oblastí, dále například ekonomikou, investičními prioritami, informačními systémy a dalšími oblastmi,“ nastínil strukturu dokumentu Línek.  „Předpokládám, že červnové zastupitelstvo projedná zásadní strategické části scénáře a poté se budou rozpracovávat a realizovat jeho podrobné kroky v oblasti akutní péče,“ dodal Línek.
 
Kraj pomůže iktovému centru v Litomyšli
Rada schválila návrh na změnu rozpočtu Pardubického kraje na rok 2013 v kapitole zdravotnictví a navýšila ho o 170 tisíc korun pro předfinancování projektu Litomyšlské nemocnice, konkrétně pro přístrojové vybavení iktového centra. To patří ke dvěma specializovaným pracovištím v Pardubickém kraji, která se zabývají cévními mozkovými příhodami. „Využijeme přebytky, které nebyly profinancovány v roce 2012 a které byly uloženy do rezervy kraje. Rozvoj iktového centra v Litomyšli je důležitý pro rovnoměrné pokrytí tohoto druhu péče v našem kraji. Celkově tak z rozpočtu Pardubického kraje bude putovat na tuto záležitost téměř 3,3 milionu korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
 
Personální otázky v Chrudimské a Svitavské nemocnici
Rada Pardubického kraje jako zástupce jediného akcionáře Chrudimské nemocnice, a. s., dnes rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení uvolněné funkce ředitele. „Zájemci budou mít možnost přihlásit se do výběrového řízení do 15. března 2013. Řízením nemocnice je nyní pověřen náměstek pro zdravotní péči Petr Čichovský,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.
Krajští radní dnes také přijali rezignaci Pavla Havíře na post ředitele Svitavské nemocnice, a. s., kterou adresoval hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému. Vedla ho k tomu skutečnost, že se k 1. březnu stane předsedou nově ustavených pěti představenstev pěti nemocnic akutní péče zakládaných Pardubickým krajem. Radní pověřili dočasným řízením Svitavské nemocnice Pavla Kunčáka, náměstka léčebné preventivní péče, a to až do doby jmenování nového ředitele na základě výsledku výběrového řízení.
 
Dobrá zpráva pro poskytovatele sociálních služeb. Kraj pro ně zajistil další peníze

Pardubice (14. 2. 2012) – Azylové domy, domy na půl cesty, ale i další služby sociální prevence mají zajištěné finanční prostředky na svou činnost pro roky 2013 a 2014.  Kraj toho dosáhl tím, že od února zahájil financování Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. „Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo plynule navázat na první Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, jehož financování skončilo k 31. lednu 2013. Pro letošní rok máme vyčleněnou částku 32 milionů korun pro 21 služeb sociální prevence,“ objasnil Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast sociální péče a neziskový sektor.
Koncepce projektu vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015 a bezprostředně reaguje na vývoj situace v sociálních službách na území Pardubického kraje. Do projektu se na území kraje zapojilo celkem 12 poskytovatelů sociálních služeb, pro které je dvouletá jistota finančních příjmů dobrou zprávou. „Jedná se o sociální služby zaměřené především na podporu osob bez přístřeší nebo osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Dalšími cílovými skupinami jsou oběti domácího násilí a osoby s duševním onemocněním. Služby zapojené do projektu by měly klientům dopomoci k tomu, aby se více zapojili do běžného života,“ doplnil Pavel Šotola.
Ostatní služby, jako například nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či sociálně terapeutické dílny, které nemohly být díky nedostatku finančních prostředků do tohoto IP 2 zapojeny, žádají o finanční podporu z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i z rozpočtu obcí a Pardubického kraje.
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby II je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
Dopravní stavby v kraji mají informační centrum ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto (13. 2. 2013) – Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve středu otevřelo v prostorách Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě Infocentrum R35 a dalších dopravních staveb v Pardubickém kraji. Uvedení do provozu se za Pardubický kraj zúčastnil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Infocentrum se nachází v budově, která patří Pardubickému kraji. Věřím, že pomůže k šíření informací a přípravě stavby této potřebné páteřní komunikace. Využijí ho i žáci školy, kde se učí dopravní stavitelství. Spokojený ale budu, až se stane spíše svědectvím o budování už hotové R35,“ řekl náměstek Línek.
Organizátoři představili i harmonogram postupu jednotlivých úseků staveb. „Na přelomu let 2014/2015 by se mohly začít stavět dva úseky R35 od Opatovic k Vysokému Mýtu. Jedná se celkem o 26 kilometrů. Já bych byl ale rád, kdyby se do indikativního seznamu Operačního programu Doprava na období 2014 – 2020 dostaly i další úseky, se kterými by pak ministerstvo už počítalo,“ uvedl Roman Línek. Jsou mezi nimi například obchvaty Litomyšle a Vysokého Mýta. Také senátor Radko Martínek připomenul, že jiné větší zdroje, než jsou ty evropské v operačních programech, v nejbližší době nebudou.

FOR MODEL 2013 - výstava modelů a sběratelství
Výstaviště Flora Olomouc, 1.-3. března  Otevřeno denně 9 – 18 hod.

Vstupné: 50 Kč – plnoplátci, 20 Kč - důchodci, děti 10 -15 let, zdarma - děti do 10 let, na průkazky ZTP a ZTP-P

FOR MODEL 2013 pro všechny hravé
Začátek března bude na olomouckém výstavišti Flora patřit všem, co si rádi hrají. Příznivci modelování z papíru, plastu, dřeva či jiných materiálů  a sběratelé nejrůznějších kuriozit obsadí od 1. do 3. března výstavní pavilony E, G a H.
11. ročník výstavy modelů a sběratelství FOR MODEL představí v kapesním vydání historické  bitevní lodě, letadla, automobily, železniční i bojovou techniku. Návštěvníci se mohou těšit na  hasičská, policejní vozidla, bugginy, pohyblivé modely vláčků, vrtulníků, létající ultralehká „éra“ a další zajímavosti. Příznivci sběratelství se mohou těšit na kolekce turistických známek, mincí, odznaků, starých hraček, hudebních nástrojů,  vojenskou i hasičskou výzbroj  a výstroj, či sbírky nejrůznějších kuriozit.
Brána výstavy budou otevřeny denně od 9  do 18, poslední den do 17 hodin. Vstupné je 50 Kč, zlevněné pro důchodce  a děti 20 Kč. Zdarma  mohou na For Model děti do 10 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP- P.