Město Česká Třebová má schválený rozpočet pro rok 2013
V úterý 5. března se téměř po třech měsících konalo jednání zastupitelstva města. Zúčastnilo se 22 zastupitelů ze zvolených 27. Omluven byl Mgr. J. Kovář, Mgr.  Eva Ostruszková, Mgr. Hana Frühaufová, Ing. Dalibor Zelený a Pavel Jasanský.
1. Majetkové záležitosti. Mezi řešenými problémy byl jako významný projednáván výkup pozemku o rozloze 1,52 ha v katastrálním území obce Rybník. Pozemky dosud vlastní České dráhy a nalézající se v blízkosti kolejiště nákladového nádraží. Výkup pozemku přispěje k rozvoji městské průmyslové zóny. I když je cena odkoupeného pozemku  téměř 560 tis. Kč, tak výkup nezatíží letošní rozpočet města proto, že bude ještě v letošním roce dále dále převeden na společnost Metrans. Tato společnost bude pozemek potřebovat pro realizací svého rozvoje v další etapě. Místo toho, aby se areál Metrans rozšiřoval za silnici do Semanín, využije lépe pozemky kolem kolejí, přístupné po nově vybudované komunikaci od tunelů. Pozemky za silnicí pak budou připraveny pro další investory v průmyslové zóně. S tímto usnesením souvisí udělení souhlasu s prodejem dříve od města odkoupených pozemků firmě Metrans, s.r.o. Tato firma převádí pozemky na společnost BDP WAKESTONE, s.r.o. Praha 6a v převodní smlouvě bude mít Město Česká Třebová statut vedlejšího účastníka. Předkupní právo pro převáděné pozemky zůstane  Městu Česká Třebová zachováno i s původní určenou cenou 150 Kč/m2.  Město se zavazuje zrušit svoje předkupní právo  v případě, že na předmětných pozemcích bude realizována plánovaná investice - výstavba logistického areálu, kterou bude realizovat společnost WAKESTONE DEVELOPMENT, s.r.o.  Praha 2.
Z předložených 27  návrhů se zastupitelé nejvíce zabývali žádostí Petra Hildebranda z Brožíkovy ulice na zakoupení 8 metrů široké části nyní nevyužitého městského pozemku za zahradami domů. Prodej  takové části pozemku rada města nedoporučila. "Město  si v tomto prostoru vytváří dostatečnou územní rezervu na vybudování infrastruktury (dětského hřiště), která v této lokalitě chybí," řekl starosta města.  Zastupitelé měli ve svých materiálech k dispozici také vyjádření bytového družstva Central: "Domníváme se, že je třeba zachovat diskutovanou plochu pro využití k volnočasovým aktivitám veřejnosti. Uvedený pozemek by bylo možné po úpravách ještě lépe využívat...". Žadatel Petr Hildebrand, který vystoupil v diskuzi, upozornil, že se Město o pozemky přiléhající prakticky nestará a nebýt majitelů přilehlých zahrádek, tak je pozemek bez údržby. Starost o uvedenou plochu je v gesci odboru životního prostředí, resp. Eko Bi. Starosta slíbil, že se postará, aby se údržba pozemku zlepšila. Zastupitelé při hlasování pak odsouhlasili, aby se pozemek neprodával a zůstal  k dispozici pro budoucí záměr města. Zastupitelé  se také zabývali žádostí Ing. Oldřicha France, jednatele firmy Elektro Franc na odkoupení části zahrady gymnázia (100  - 168m2) pro pořízení tří - pěti parkovacích míst pro firmu za nabízenou částku až 1000 Kč/m2. Prodej části zahrady nedoporučil   ředitel gymnázia, odbor životního prostředí MěÚ, ani rada města.  Také zastupitelstvo se k žádosti postavilo všemi hlasy přítomných zastupitelů negativně, nechce zahradu architektonicky dominantní budovy gymnázia nijak omezovat.
Zastupitelstvo také projednalo další rozvoj parkovacích možností na sídlišti Lhotka.  Na základě záměru soukromého investora má v prostoru  mezi prodejnou Konzum, bytovými domy a železniční tratí vzniknout nové garáže a parkovací stání v oploceném areálu o celkové ploše cca 2500 m2.  Zabezpečených parkovacích stání a garáží  je v této lokalitě trvalý nedostatek. Záměr investora by mohl tento problém vyřešit. Zastupitelé na návrh rady města prodej potřebných pozemků odsouhlasili formou uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí, kupní za cenu 150 Kč/m2.
V souvislosti s připravovanou investiční akcí "Cyklostezka Č. Třebová - Rybník" je třeba vypořádat pozemky. Pro zajištění parkoviště pro osobní automobily (15 stání) u Třebovky byla schválena směna pozemků tak, aby město získalo pozemek pro budoucí parkoviště a dosavadní majitelé jiný pozemek města, který navazuje na jejich parcely a vyhovuje jejím záměrům. Zastupitelstvo také schválilo záměr prodeje objektu čp. 2058 se stavební parcelou v Borku, kterou využívá od roku 1991 firma GAPO jako galvanovnu. Minimální kupní cena byla navržena ve výši desetiletého nájemného, t.j. 128 1000 Kč. Dalším z významných majetkových usnesení bylo schválení peněžitého vkladu jediného zakladatele - Města Česká Třebová do základního kapitálu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. o částku 1,5000 tis. Kč.  Důvodem pro toto opatření je odkoupení objektu čp. 1906 na Novém náměstí (bývalých nocležen ČD) do majetku TEZY, která zajišťuje rekonstrukci domu a postupný odprodej bytů  zájemcům o bydlení. Další usnesení v oblasti majetkových záležitostí najdete na webové stránce města.
 
2. Schválení  rozpočtu města.
Návrh výše daňových příjmů vychází ze skutečně inkasované výše v r. 2012 a předpokladu ministerstva financí a Svazu měst a obcí v souvislosti se změnou rozpočtového určení sdílených daňových příjmů. Jednotlivé daňové výnosy jsou proti těmto předpokladům a skutečnosti roku 2012 obsaženy v návrhu rozpočtu s těmito změnami:
daň z příjmů právnických osob - dle předpokladu státního rozpočtu
daň z příjmů ze závislé činnosti...proti předpokladu státního rozpočtu je hodnota snížena o 2,5%
daň z příjmu fyzických osob srážková- podle skutečnosti roku 2012 stejně jako daň z nemovitostí
daň z přidané hodnoty  hodnota byla snížena proti státnímu rozpočtu o 8%
Do rozpočtu je navrženo zapojení celkem 2000,- tis. Kč z finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení, které se dlouhodobě nevyužívaly.Zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši cca 9 500 tis. Kč není navrženo. Přebytek bude sloužit k případnému dokrytí nižších příjmů nebo vyšších výdajů v průběhu roku. Návrh rozpočtu byl projednán se členy zastupitelstva.
Dotace obsažené v návrhu rozpočtu se skládají z těchto položek :
globální dotace  ve výši14 584,00 tis. Kč byla proti loňskému roku snížena cca o 2,5 milionu Kč
účelová dotace pro lesní hospodářství: 309,00 tis. Kč
dotace na akceschopnost SDH: 100,00 tis. Kč
dotace pro sociálně právní ochranu dětí: l 100,00 tis. Kč
dotace pro Městské muzeum  l 308,10 tis. Kč
účelová dotace n regenerace památek 50,00 tis. Kč
dotace na pořízení strategického plánu města 594,40 tis. Kč V rozpočtu příjmů jsou tyto částky uvedeny společně  jako globální a účelové dotace ve výši 18 045,50 tis. Kč. Proti loňsku, kdy byla částka 58, 657 tis. Kč jde opticky o velké snížení, ovšem loni probíhaly investiční akce dotované EU.  Rozpočet města je připraven jako přebytkový ve výši 202 862 000 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu města jsou pokryty veškeré mandatorní výdaje, z investic tvoří největší položku rekonstrukce komunikace a chodníku ve Slovanské ulici od terminálu po křižovatku s ulicí Pražského (4950 tis. Kč),  rozpočet zahrnuje rekonstrukci ulice Školní (580 tis.Kč) a jako v jiných letech je počítáno s částkou 800 tis. Kč na ostatní opravy komunikací. město stejně jako v předchozích letech  zajišťuje rozvoj připojených obcí, prostředky pro starou Lhotku byly letos převedeny na Sokol Lhotka, kde bude dokončeno sportovní hřiště.  Příspěvek na sport   a tělovýchovu se proti loňsku zvyšuje o více než 1 milion korun, téměř o 25%.  Z toho činí zvýšení příspěvků sportovním oddílům na mládež a trenéry o 450 tis. Kč a nově je zaveden další dotační titul na údržbu a vybavení sportovišť, kam  je určena částka 650 tis. Kč.  Letos byla rozdělena na konkrétní účelové dotace akcí pro tenisový klub (oprava budovy TK Husova 22), na pořízení  tatami (JUDO Česká Třebová, o.s.), úpravy šaten FK Česká Třebová, úpravy a údržbu běžeckých tratí na Horách pro Ski klub Česká Třebová.  Zvýšení prostředků pro sportovní účely je v souladu s novou příjmovou položkou "výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů". Letos je v příjmovém rozpočtu v této položce částka 7 110 tis.Kč (jako čtyřnásobek skutečně dosaženého příjmu ve 4. čtvrtletí 2012), v loňském roce, kdy byl tento výtěžek příjmem města poprvé,  bylo z této položky získáno 6350 tis.Kč.  Jednotlivé položky rozpočtu města je možné sledovat na webové stránce města, proti loňsku je rozpočet poněkud podrobnější, jsou zde uvedeny jmenovitě akce již od výše 300 tis. Kč.
 
Kolik nás stojí dluhová služba:  Na tuto oblast jsou časté dotazy. Město má nyní tři úvěry: na stavbu ZS, na Dopravní terminál Jana Pernera a na stavbu Domu s pečovatelskou službou.  Splátky jistiny těchto úvěrů stojí městskou pokladnu 13 684 tis. Kč, stejně jako v loňském roce. K podstatnému snížení však došlo u úhrady úroků. Zatímco loni jsme na úrocích zaplatili 3161 tis. Kč, letos zaplatíme pouze 2260 tis. Kč. Další úvěry má TEZA (městská poliklinika a nově na hotelový dům čp. 1906) a Vodárenská společnost splácí  úvěr na investici do rekonstrukce ČOV. Tyto úvěry (a jejich vypořádání) nejsou součástí rozpočtu města.
 
OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstva města také posoudilo návrh novely vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška na základě doporučení ministerstva vnitra obsahuje proti v prosinci 2012 schválené OZV č. 2/2012 změnu členění a výpočtu poplatku v příloze vyhlášky, kde jsou uvedeny skutečné náklady města v r. 2012 a aktuální počet obyvatel a rekreačních objektů k 1.1.2013. Jedinou další změnou je změna u článku. 6 - Osvobození od poplatku. Na základě doporučení ministerstva vnitra se odst.2. tohoto článku ve znění : „Od vymáhání poplatku bude upuštěno v případech, kdy je poplatník přihlášen k trvalému pobytu na ohlašovně Městského úřadu a jeho pobyt není dlouhodobě znám." , nahrazuje zněním : „poplatníci přihlášení k trvalému pobytu na ohlašovně Městského úřadu a jejichž pobyt není znám déle než devět po sobě jdoucích kalendářních měsíců".  Další změny nebyly do novely vyhlášky vkládány.   Nová vyhláška je k dispozici na úřední dece MěÚ a najdete ji také na webu Čt. zpravodaje ZDE
 
Změna č. l Regulačního plánu MPZ města Česká Třebová.  Odbor rozvoje města a investic MěÚ Česká Třebová pořizuje na základě usnesení ZM č. 129/2012 ze dne 24.09.2012 Změnu č. l Regulačního plánu městské památkové zóny města Česká Třebová.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem p. Dobromilem Keprtem byl zpracován návrh Zadání Změny č.l Regulačního plánu městské památkové zóny města Česká Třebová a projednán v souladu s § 64 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem na základě uplatněných požadavků dotčených orgánů upravil návrh Zadání Změny č. l Regulačního plánu MPZ města Česká Třebová a v souladu s § 64 odst. (5) stavebního zákona. Zastupitelstvo předložený návrh schválilo. Změna se týká dvou lokalit v městské památkové zóně. Na Starém náměstí jde o úpravy na domech čp. 16 a čp. 17 a další změna je schválena pro úpravy domu čp. 654 v Průchodní ulici. Ve všech případech jde o možnost změny tvaru nebo umístění uličních vikýřů. 
Změna č. 7 Územního plánu města Česká Třebová. Projednání Změny č.7  dospělo do poslední fáze, ve které zastupitelstvo po zapracování všech žádostí, stanovisek a připomínek  připomínek odsouhlasilo tuto "Změnu č. 7 Územního plánu města Česká Třebová" jako opatření obecné povahy. Jeho vydání bylo oznámeno následně 8.3. 2013 na úřední desce formou veřejné vyhlášky. Je vystaveno k veřejnému nahlédnutí na Odboru rozvoje města a investic MěÚ Česká Třebová a také na internetových stránkách města v sekci Odbory MěÚ/ Odbor rozvoje města a investic/Rozvoj a územní plány. Změny č. 7 nabyla účinnosti dne 25. 3. 2013.