Českotřebovské kalendárium na duben 2013                       
100 let od narození Jaroslava BENÁTSKÉHO (17.4. 1913 – 3.7. 1995), významného loutkáře

Narodil se v České Třebové jako nejmladší ze šesti dětí strojvedoucího Viléma Benátského. Vyučil se zámečníkem u firmy Josef Štarman v místě rodiště a v letech 1930 až 1932 vystudoval průmyslovou školu strojnickou v Kolíně nad Labem. S ukončením studií se vrátil domů a nastoupil místo zámečníka ve Šreflově továrně na armatury. Následovala povinná vojenská služba a po ní práce konstruktéra elektrických strojů a přístrojů v Brně. Po návratu nastoupil do českotřebovských dílen a následně do výtopny, kde zastával místo strojního topiče a později strojvedoucího. V roce 1961 byl ze zdravotních důvodů přeřazen do funkce personálního strojmistra lokomotivního depa, kterou vykonával až do odchodu do důchodu.
Jeho velkou láskou bylo loutkové divadlo, kterému věnoval veškerý volný čas. Byl nejen loutkohercem, ale i režisérem a vedoucím souboru. V roce 1943 začínal s malým rodinným divadlem. Po rozšíření souboru o další členy a zhotovení scén pro závěsné loutky o výšce 50 cm, hrál nejprve v malém sále Dělnického domu a od roku 1947 v nově postaveném dřevěném divadélku Úsvit na Trávníku. V té době slavil soubor největší úspěchy a to jak na krajských tak celostátních loutkářských přehlídkách a soutěžích. Později hrával i v nově vybudované Malé scéně. Za celoživotní činnost u loutkového divadla obdržel řadu ocenění. Asi tou nejdůležitější byla čestná medaile Ministerstva kultury ČSR Za rozvoj amatérského loutkářství. Jaroslav Benátský byl činný i ve svazu invalidů. V posledních letech života se také zabýval stavbou parních lokomotiv.
 
125 let od narození Františka FORMÁNKA (1.4. 1888 – 5.4. 1964), akademického sochaře, malíře, štukatéra, vynálezce, učitele a léčitele 

Narodil se v rodině chudého českotřebovského tkalce. Po ukončení školní docházky odešel na radu oblíbeného učitele modelování Vokála do Prahy. Učil se zde sochařem a štukatérem u firmy Jindřich Říha na Smíchově a po večerech, sobotách a nedělích se připravoval k dalšímu uměleckému studiu. S výučním listem nastoupil nejprve na uměleckoprůmyslovou školu a později na Akademii výtvarných umění ( prof. Jan Štursa). Studia si převážně financoval sám. Pracoval jako fasádní dekoratér a také navrhoval rozmanité drobné předměty pro keramické závody. Ještě si chtěl prodloužit studia návštěvou třídy Otakara Španiela, ale do tohoto oddělení docházel jen krátce. Otcova vážná nemoc jej ještě roku 1923 přiměla k návratu do rodného města a studia přerušit. Když otec skutečně 1. dubna 1924 zemřel, stal se tento návrat trvalým.
     V České Třebové byl pověřován bohužel jen drobnými zakázkami. Známé jsou jeho umělecky hodnotné sošky, ozdobné předměty, pamětní desky rodáků, náhrobní kameny, plastiky na fasádách některých domů, betlémy, portál nad vchodem Habrmanovy školy práce. Portrétoval také celou řadu českotřebovských občanů. Za pražského pobytu provedl např. štukatérskou výzdobu Křížovnického kláštera a vestibulu hlavního nádraží. Se sochařským a štukatérským uměním Františka Formánka se můžeme setkat také v Uherském Hradišti, Hlinsku, Olomouci nebo Vídni. Byl i dobrým malířem, kreslířem a fotografem. Od studentských let se také zabýval vědeckým studiem letectví, hlavně problematikou helikoptér. V jeho ateliéru byly desítky vlastnoručně zhotovených modelů. Uměleckou pozůstalost odkázal Městskému muzeu v České Třebové, výsledky celoživotní badatelské práce Národnímu technickému muzeu v Praze.
 
110 let od úmrtí Václava Vlastimila HAUSMANNA (1.1. 1850 – 11.4. 1903), hudebního skladatele, ředitele kůru a kapelníka 

Narodil se v Polici nad Metují. V Praze vystudoval Učitelský ústav a zároveň varhanickou školu, kde byl žákem Bedřicha Smetany. Po absolvování studií v roce 1869 krátce učil v místě rodiště a v České Třebové. Od roku 1871 opustil školní službu a plně se věnoval milované hudbě. Začínal jako kapelník a ředitel kůru v Rožnově na Moravě, dále působil v roli vojenského kapelníka v Karlovci v Chorvatsku, byl ředitelem kůru a kapelníkem v Německém Brodě a hudební dráhu zakončil v Bílku ve Slezsku, kde pobyl dokonce 14 roků. Za svého působení v Německém Brodě vydával Československého varhaníka, Slovanskou hudbu a Hlasy svatyně. Byl zakladatelem zemského spolku varhaníků, s úspěchem komponoval opery, operety, baletní hudbu i skladby církevní. Svůj bohatý život věnovaný hudbě ukončil u své dcery E. Z. Rybičkové v České Třebové, kde je také pochován na místním hřbitově.

 

 
205 let od narození Františka Matouše KLÁCELA (7.4. 1808 – 17.3. 1882), národního buditele, vychovatele, pedagoga, žurnalisty, básníka, spisovatele, filozofa, účastníka revolučních událostí roku 1848 a přítele Boženy Němcové

Byl nejmladším ze šesti dětí českotřebovského ševce Antonína Klatzla. V pozdějších letech si své jméno počeštil. Národní školu navštěvoval ve svém rodišti, normální školu, gymnázium a filozofická studia absolvoval v Litomyšli. Potom odešel studovat na Moravu. Jako člen augustiniánského řádu vystudoval v Brně bohosloví, studoval také na univerzitě v Olomouci. Ještě než školu dokončil, byl povolán zpět do Brna, aby se sám stal profesorem filozofického ústavu. Po devíti letech, přestože patřil k nejlepším a nejoblíbenějším pedagogům, musel z místa odejít. Důvodem byly svobodomyslné názory, jimiž navazoval na myšlenky B. Bolzana. Krátce se objevil v Praze, následoval Liběchov s pracovním místem bibliotekáře zámecké knihovny. I když se mu zde líbilo, ani tady dlouho nevydržel a musel se vrátit zpět do brněnského kláštera. V revolučním roce 1848 se horlivě účastnil politického dění jako člen Národního výboru a organizátor Slovanského sjezdu. V té době byl i redaktorem Týdeníku a Moravských novin a založil Českomoravské bratrstvo, prodchnuté myšlenkou celosvětového sbratření, do kterého také patřila Božena Němcová. V roce 1851 se musel s redaktorstvím rozloučit. Začal vyučovat dívky ze zámožných rodin a sám se zabýval vědeckým studiem astronomie a kosmogonie a zdokonaloval se v jazyce francouzském a anglickém. Zatrpkl a do určité míry přerušil i kontakty s českými vlasteneckými kruhy. V srpnu 1869 odejel do Ameriky, kde psal pod jménem Ladimír. Štěstí které očekával ale nenalezl. Žil v bídě, odkázán na pohostinství milosrdných krajanů. Zemřel v městečku Belle Plaine v rodině Františka  Záleského.
Z Klácelova literárního díla je nezbytné upozornit alespoň na jeho Básně (1836), Dobrovědu (1847), Počátky vědeckého mluvnictví českého (1843) a Listy o původu socialismu a komunismu (1849).
V roce 2008 proběhly oslavy F.M. Klácela v jeho rodišti. K dvoustému výročí oslavence uspořádalo Městské muzeum Česká Třebová celou řadu akcí (výstava, koncertní provedení opery F.K. Zedínka Obrázky z Hor, třídenní sympozium, odhalení pamětní desky na domě čp. 66 v Hýblově ulici).
 
90 let ing. Jaromíra ŠLEMRA, narozeného 8.4. 1923, středoškolského pedagoga, člena řady organizací, držitele zlatého odznaku J.K. Tyla a ceny města Kohout 2011

Narodil se v Očelicích u Opočna, kde žila jeho babička z matčiny strany. Ihned po křtu v evangelickém kostele v Klášteru nad Dědinou se s matkou vrátil za svým otcem do Skutče, kde rodina trvale bydlela. Otec Jan Šlemr byl drobným živnostníkem – radiomechanikem, matka Marie úřednicí na poště ve Skutči, později vedoucí poštovního úřadu. Spolu měli dvě děti. Vedle Jaromíra ještě mladší dceru Irenu, v pozdějších letech vynikající sportovkyni ( členka národního družstva v házené, mistryně sportu).
Po ukončení obecné školy vstoupil Jaromír na reálné gymnázium v Chrudimi, odkud z kvinty přešel na obchodní akademii, kde maturoval v roce 1944. Protože vysoké školy byly v té době uzavřeny, nastoupil jako praktikant do Spořitelny ve Skutči. Vysokou školu obchodní v Praze (učitelství ekonomických předmětů) vystudoval hned po válce. Vzdělání si později ještě doplnil na PEF (provozně ekonomické fakultě) Zemědělské univerzity v Brně, kde promoval v roce 1966. Jako mladý středoškolský profesor začínal svoji praxi v České Třebové (gymnázium, obchodní akademie). V pozdějších letech ještě učil na SEŠ v Šumperku, ve Svitavách a nakonec v Chocni, kde končil jako ředitel školy. Do důchodu odešel v roce 1985. Nikdy neměl žádné závazky k jakékoliv politické straně či policejní instituci. V padesátých letech musel dokonce školské služby opustit. Vrátil se až po zoufalém činu, kdy požádal prezidentskou kancelář o povolení legálně se odstěhovat z ČSSR, neboť byl přesvědčen, že se v cizině lépe uplatní.
Kromě náročného povolání učitele, měl celou řadu koníčků – hrál a režíroval ochotnické divadlo, vystupoval na recitačních večerech, ve spolupráci s Františkem Navarou a F.K. Zedníkem sestavoval a režíroval pořady v Divadle hudby ve skautském domově v Javorce, aktivně pracoval v MO Českého rybářského svazu, v mysliveckém sdružení, skautingu, byl literárně činný. Je spoluautorem odborných učebnic pro střední ekonomické školy, je autorem povídek, básniček, rozhlasové hry, divadelní jednoaktovky a libreta dětské opery Budulínek. Zabýval se též divadelními kritikami ochotnických představení. Jeho literární práce byly nepravidelně uveřejňovány v různých almanaších, v regionálním tisku, v týdeníku Vlasta … S některými články a hlavně básničkami jsme se mohli seznámit i na stránkách Českotřebovského zpravodaje.
Když přišel v roce 1947 jako mladý středoškolský profesor do České Třebové, okamžitě se zapojil do činnosti místních ochotníků. Jeho první divadelní role byla motýl Felix v divadelní inscenaci bratří Čapků Ze života hmyzu. Krátce na to sám režíroval hru Fr. Tetauera Úsměvy a kordy, ve které jednu z ženských rolí hrála studentka gymnázia Ludmila Huráňová, pozdější jeho manželka. Spolu vychovali dceru Yvonnu. Poslední jeho rolí byl profesor Henry Higgins v divadelní hře G.B. Shava Pygmalion v režii L. Hýbla (1982). Za více jak padesátiletou činnost v ochotnickém divadle obdržel ing. Jaromír Šlemr v roce 2005 nejvyšší morální ocenění, tzv. Zlatý odznak J.K. Tyla. Je také držitelem ceny města Kohout 2011 na kterou byl nominován za svoji knižní prvotinu Čas je jako kůň s jezdcem.                                                                                                                                                         Jan Skalický