Na zahradě ZŠ Habrmanova  vzniklo v rámci projektu "Škola hrou v kraji Komenského"  dílo, které si zaslouží celokrajskou publicitu. Je to "Geopark na školní zahradě",  který bude sloužit nejen pro ZŠ Habrmanova, ale i pro další školy ze města či okolí a bude také otevřený pro veřejnost. Myšlenka byla přetavena na skutečnost po čtrnáctiměsíční práci. Výsledek opravdu stojí za to, takový geopark nemá žádná jiná škola v našem kraji.   To, že vznikl právě zde není náhoda, neboť mineralogie byla vlajkovou lodí školy již řadu po dobu působení Mgr. Milana Michalského. Právě dnes v den otevření geoparku se na škole konala "Mineralogická olympiáda" , která také nemá žádnou obdobu v jiných krajích republiky. Na 40 zájemců o tento vědní obor soutěžilo v učebně přírodopisu, nejlepší získali diplomy. Nikam sice nepostupují, nejde to, žádná nadřazená soutěž tohoto druhu neexistuje, tu bychom museli sami vytvořit.   není také bez zajímavostí, že se na škole schází k přednáškám a besedám Mineralogický klub s celorepublikovou působností, , která má ve svých řadách skutečné mineralogické kapacity.   Investice do Geoparku by nebyla možná bez  spolupráce s Regionem Orlicko-Třebovsko, který celý projekt, realizovaný na více školách zaštítil . Díky tomu se slavnostního zahájení činnosti geoparku zúčastnil  předseda svazku obcí p. Tomášek, starosta města Brandýs nad Orlicí.  Na slavnosti také promluvil hejtman  Martin Netolický, starosta Jaroslav Zedník a především  autor a odborný lektor projektu Mgr. Milan Michalski.
Význam  praktické využití nově otevřeného geoprku vyplývá z proslovu Mgr. Milna Michalského.  

Vážené dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte mi, abych i já Vás co nejsrdečněji přivítal u příležitosti otevření našeho geoparku.
Zalistujeme-li ve slovníku, pak zjistíme, že pojmem geopark označujeme geologicky cenné území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země v daném regionu. Hlavním úkolem geoparku je ochrana významných geologických lokalit a popularizace geologických věd. Geoparky lze podle významu a rozsahu území rozdělit do několika skupin.
V roce 2000 začaly vznikat Evropské geoparky a v současnosti existuje 49 území v 18 zemích evropského kontinentu. Je potěšitelné, že do této skupiny patří i 2 naše Národní geoparky (Egeria- českobavorský projekt a Český ráj ).
 
V roce 2012 přibývají na seznam Národních geoparků  Železné hory a Geo Loci - okolí Tachova a Stříbra). V návrhu jsou i další – Barrandien, Krkonoše atd.
 
Vznikají i geoparky ryze  lokálního významu, které vznikají na relativně malé ploše.
Příkladem je Turold, Karlova Studánka, Spořilov-vznikl na pozemku Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR (obsahuje 40 hornin z oblasti Českého masívu.
V nedávné době byl vytvořen při ZŠ v Meziměstí v Broumovském výběžku.
 
Česká  Třebová
Je důkazem, že geopark může vzniknout v téměř komorním prostředí malé školní zahrady. Konkrétně na vybudování našeho geoparku nám stačila plocha necelých 200 metrů čtverečních, na kterou se podařilo rozmístit 44 exponáty z významných lokalit České republiky. Přírodniny jsou do geoparku zakomponovány i s ohledem na jejich petrografické členění. Najdeme zde horniny z nejbližšího regionu (opuka – Česká Třebová, pískovec – Záměl, slepenec – Žampach, granodiorit – Litice), ale i z míst, která od sebe ve volné krajině dělí stovky kilometrů (znělec – Ústí n. Labem, žula – Liberec, mramor – Jeseníky atd.) Horniny jsou rozdělené podle druhu a najdeme zde i rarity (slepenec Chrtníky, Jaspis Krušné hory, fosilizované dřevo – Radvanice, hranec – Kobylá nad Vidnavkou).
Expozice geoparku je doplněna centrální informační tabulí, která rozšiřuje základní informace o jednotlivých exponátech. Nejdeme zde geologickou mapu České republiky, mapu lokalit, znázorněný horninotvorný cyklus i řadu doplňujících textů. V tisku je i malý průvodce s orientačním plánkem geoparku.  
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří se na vzniku geoparku podíleli. Pomoc při zajišťování exponátů – Jaroslav Heřmánek (Zpracování kamene, Vrdy), Obec Smrček - okres Chrudim, Jiří Sršeň (TEKAM, Záměl), Oldřich Čevora (ŽPSV a.s., závod Litice), Martin Tyč (Králíky). Výroba informační tabule – Radko Jasanský (Truhlářství Jas, Česká Třebová), výroba informačních popisek z plastu (Hostalek–Werbung spol.s.r.o.,ČeskáTřebová). Zvláštní poděkování patří Městu Česká Třebová za umožnění realizace geoparku v areálu ZŠ Habrmanova .
Fotografie z otevření 21. května 2013   

    
Vítězové mineralogické olympiády