Českotřebovský deník 154/2013   (26.6.)                               

Zahradní slavnost na MŠ Vinohrady aneb loučíme se s předškoláky 

Třetí červnové úterý bylo na naší MŠ nejen v duchu zahradního veselí plného her a soutěží, ale hlavně loučení s dětmi, které už si pomalu chystají svoje školní tašky na vstup do první třídy. Všichni předškoláci byli řádně ošerpováni a na památku dostal každý knihu pohádek, která jim bude jistě pomocná při prvním čtení. O zábavný program a soutěže se postarali dva pánové (moderátoři) z vysočanské televize R1, kteří svým humorem pobavili nejen přítomné děti, ale i jejich rodiče. Během odpoledne jsme nafukovali zdánlivě nenafouknutelné balónky, pili jsme z ,,bezedných" lahviček pro miminka, tancovali jsme na nejnovější hudební hity, zpívali jsme a poslechli si pěvecké umění jednoho z moderátorů. Zahradní slavnost byla báječná a plná veselých úsměvů i přes to, že nám ji maličko znepříjemňovalo ostré sluníčko a absolutní bezvětří. Těšíme se na další rok!

 

Připravuje se rekonstrukce a modernizace úseku silnice III. třídy v úseku Česká Třebová - Semanín.


Stavební  akci si vynutilo otevření logistického terminálu Metrans, odkud se každý týden po silnicích v regionu rozváří  cca 500 kontejnerů na kamionech do blízkého okolí do okruhu cca 100 km.  Stávající silnice by byly nadměrně zatěžovány těžkou dopravou, proto je třeba  přípravu rekonstrukce jednoznačně přivítat.  Příprava  již vlastně začala. Na úrovní Pardubického kraje je schválen investiční záměr a vybrána projekční firma z Vysokého Mýta, která má za úkol zajistit zaměření rekonstruovaného úseku přípravou projektu a také projednání záměru se všemi dotčenými  organizacemi.  Není jich přitom málo. Modernizovaný úsek začíná na křižovatce u Korada a končí  až za Semanínem  u zemědělských objektů  u silnice směr Kozlovský kopec, Pazucha Litomyšl.  Silnice má být připravena v profilu S 6,5 a pro zatížení na úrovni 3,  bude tedy připravena na daleko větší zatížení, než bylo dosud zjištěno při posledním sčítání dopravy v roce 2010.  Je to proto, že v dalším období dojde k další investiční výstavbě v přilehlé průmyslové zóně, která bude také potřebovat lepší dopravní obslužnost.  Již dnes zde v Borku sídlí firmy disponující velkými vozidly ( RYDO, Skalický transport), letos se počítá se zahájením stavby depa České pošty na místě bývalé společnosti SAS nebo později Šmidl. To přivede do oblasti další nákladní dopravu a stávající komunikace tomu nejsou přizpůsobeny. Nejproblematičtějším místem modernizovaného úseku je oblast tzv. tunelů, kde je žádoucí rozšíření jízdní dráhy tak, aby umožňovala minimálně potkávání kamionů s osobními vozidly, nejlépe ovšem i potkávání kamionů. (plnohodnotný dvojpruh). Vzhledem k potřebě zachovat alespoň úzký chodník pro pěší umožňující cestu od autobusové zastávky u Korada do Průmyslové zóny oddělený betonovým svodidlem (návrh SÚS) nebude zřejmě možné dvojpruh s plnou šířkou umožňující míjení kamionů realizovat. Tunelem protéká zakrytý Semanínský potok, pod stávající asfaltovou vrstvou je staré dláždění. To umožní určité snížení  vozovky v tunelech proti současnému stavu. Rekonstrukce bude  vyžadovat plné uzavření tunelů a stanovení objízdných tras. Současně dojde k úpravě stávajících křižovatek a k vytvoření nových sjezdů ze silnice na budoucí komunikace v průmyslové zóně.  Uzavření tunelů si vyžádá dočasnou změnu v organizaci dopravy a to včetně vedení autobusových linek. Nebude to jednoduché ale stavbu nelze jinak realizovat.

V letošním roce se budou provádět během léta projekční práce (termín dokončení je 30. září).  Stavba má být kofinancována  z fondů EU. Připravený projekt bude přihlášen do příslušné výzvy, musí projít náročným mechanismem výběrového řízení na dodavatele stavby, které trvá cca 5 měsíců. Proto se termín  zahájení prací odhaduje na červen 2014 s tím, že stavba má být dokončena nejpozději do jara 2015. Veškeré vyúčtování  projektů financovaných do období 2007 - 2013 má ještě dvouleté období na doúčtování. Do konce roku 2015 musí být tedy  projekt vyřešen také po finanční stránce.

To jsou  první stručné informace ke stavební akci, kterou potřebuje Česká Třebová pro další rozvoj průmyslové zóny a pro přímé odvedení kamionové dopravy na silnici I/14 tak, aby kamiony s kontejnery nemusely jezdit  např. po místních komunikacích (kolem Národního domu) nebo přes kopce na Litomyšl, jak se dnes také děje v nemalé míře. V případě trasy na Litomyšl  nelze jezdit po I/14, neboť kamiony s nákladem kontejnerů nepodjedou podjezdem "u pivovaru" na II/358).

 

Volné sociální byty

Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová
pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 3 volné byty
       - č. 16 o velikosti 1+1 v čp. 2084
       - č. 17 o velikosti 1+1 v čp. 2084
      - č. 20  o velikosti 1+1 v čp. 2086  na Semanínské ulici v České Třebové
Žádosti o byty si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová.
Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve středu 31.07.2013.
V České Třebové dne 25. června 2013                                              Ing. Jiří Smrčka v.r.  vedoucí odboru majetku města
 
Fotografie k zamyšlení  z Tyršova náměstí, centra našeho krásného města.... 

Myslím, že takový nepořádek kolem sebe trpět nemáme, souhlasím s VV, která fotografie poslala...
 
Kraj soustředil informace pro zaplavené obce

Pardubice (26. 6. 2013) – Na webovém portálu Pardubického kraje pod odkazem Povodně v Pardubickém kraji najdou občané ze zaplavených obcí i jejich obecní úřady potřebné informace na jednom místě.
„Dozví se například, o jaké příspěvky si lidé z obcí, kde byl vyhlášen krizový stav a 3. stupeň povodňové aktivity, mohou žádat na Ministerstvu pro místní rozvoj, jaké mohou občané ze zaplavených domů žádat dávky sociální pomoci, jaké mají nároky v pracovněprávních vztazích a podobně,“ říká hejtman Martin Netolický.
Také obce mají určité povinnosti vyplývající ze zákona. Kromě organizace záchranných prací, hlásné povodňové služby či podávání informací mají zároveň povinnost vést povodňovou knihu, vyhlašovat a odvolávat stupně povodňové aktivity. Po odeznění povodňové situace je povinností povodňového orgánu obce vypracovat dokumentaci o průběhu povodně a provedených opatřeních.
Na tomto místě najdete i fotogalerii z rozvodněných oblastí a aktualizovaný stav uzavírek silnic. Další rubriky tu budou umístěny podle požadavků postižených obcí.  Více informací najdete zde: www.pardubickykraj.cz/povodne-pk
Uzavřené úseky silnic z důvodu přívalových dešťů ze dne 24.6.2013, 02 hodin ráno – 26.6.2013

HOLICKO:
1) Sil. III/30520 v úseku železniční podjezd Opočno (stoupá hladina Loučné) na silnici je cca 50 cm vody.
 
CHRUDIMSKO:
1) Sil. III/34043 v úseku Vejvanovice – Dvakačovice (rozvodněná Novohradka) uzavřeno instalací protipovodňových vaků přes silnici. Trvá
2) Sil. II/340 v úseku Uhřetice – Uhřetická Lhota (rozvodněná Novohradka). Nový
3) Sil. II/337 v úseku Stíčany – Dvakačovice (rozvodněná Novohradka), Nový
4) Sil. III/340 42 v úseku Uhřetice – Dvakačovice (rozvodněná Novohradka). Nový
5) Sil. III/322 46 v úseku Hrochův Týnec – Podbor (rozvodněná Novohradka). Nový
6) Sil. III/358 21 v úseku Hrochův Týnec – Trojovice (rozvodněná Novohradka). Nový
 
LUŽE:
1) Sil. III/32265 v úseku od x I/17 po křiž. III/3554 Bližňovice (rozvodněná Novohradka). Trvá
2) Sil. III/3553 v úseku Čankovice  - křiž. III/3554 (rozvodněná Novohradka). Nový
Omezený průjezd dopravním značením.
1) Sil. II/322 v úseku od I/35 Vysoká u Holic – Litětiny – Horní Roveň – Dolní Roveň – Komárov – Dašice po křiž. III/32255 na Prachovice (rozvodněný potok Lodrantka který vede podél sil. II/322). Provoz omezen na 30 km
Další informace budou upřesňované průběžně dle skutečného stavu.
 
Představenstvo Nemocnic Pardubického kraje spustilo webové stránky

/Pardubice, 26. 6. 2013/  Na webové adrese www.nempk.cz spustilo představenstvo nemocnic Pardubického kraje svoje webové stránky. Široká veřejnost má tak k dispozici přehled o krocích, které členové představenstva uskutečnili od zadání úkolu krajskou radou zpracovat Scénář efektivní transformace rozvoje akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji. Dokument, o kterém bude jednat Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém zasedání ve čtvrtek 27. června, je na stránkách k dispozici v celém rozsahu.
Scénář počítá s vytvořením jedné akciové společnosti sloučením pěti stávajících a s přesuny některých oddělení oborů lůžkové zdravotní péče při zachování dostupnosti základní péče. Navrhuje změny v rozmístění některých základních oborů lůžkové zdravotní péče, především dětského lékařství, porodnice a gynekologie. Jedná se o provázané lůžkové obory, které jednoduše od sebe nejde oddělit a provozovat samostatně. 
Přesuny jsou navrhovány i v dotčených nadstavbových oborech lůžkové zdravotní péče, jakými je například urologie, ORL, ortopedie a neurologie, jsou navrhovány přesunu. „Po vzoru Rakouska a Německa zde připadá v úvahu spojený lůžkový fond či transformace do ambulantní péče a do jednodenní chirurgie,“ připomněl předseda představenstva MUDr. Pavel Havíř a zdůraznil, že počítají s využitím potenciálu všech nemocnic. „Potřebná struktura péče ve všech oborech akutní medicíny zůstane dostupná a my budeme mít pro danou péči dostatečně kvalifikovaný a početně silný personál.“ Místopředseda představenstva Ing. Jiří Benedikt zopakoval svůj příměr: „Změny nemohou být charakteru plastické operace, nýbrž operace po velkém úrazu. Jedině tak nemocnice nevygenerují další dluhy.“
Zdenka Hanyšová Celá
 
Povodňová komise monitoruje situaci. Nejpostiženějšími oblastmi jsou zatím Holicko a Chrudimsko

Pardubice (25. června 2013) – Vzhledem k vydatným srážkám, které se vyskytují na území Pardubického kraje od včerejšího odpoledne, se rozlévají některé místní toky a říčky. Hejtman Martin Netolický proto bez prodlení svolal povodňovou komisi kraje a ředitele složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje, aby si vyměnili informace o skutečném stavu vodních toků v kraji. Nejpostiženějšími oblastmi jsou zatím Holicko a Chrudimsko. Od půlnoci do 10. hodiny dopolední evidovali hasiči 85 událostí a evakuovali dvě osoby.
„Oproti předpokladům srážky padají především v západní části kraje. Jak mě informoval ředitel pobočky ČHMÚ v Hradci Králové Zdeněk Šiftař, dosavadní úhrn srážek se pohybuje mezi 60 až 80 milimetry, na Chrudimsku a Holicku však lokálně přesáhl i 100 milimetrů,“ informoval hejtman Martin Netolický. Podle Šiftaře jsou srážky trvalého charakteru, očekává jejich úbytek v odpoledních a večerních hodinách dnešního dne. V souhrnu za dva poslední dny spadlo celkem 120 milimetrů srážek. Pokud se situace dramaticky nezmění, neměla by se situace na vodních tocích výrazně zhoršovat.
„Ředitel závodu Povodí Labe mě informoval, že jeho zaměstnanci jsou v pohotovosti již od včerejší 21 hodiny večerní a řeší situaci přímo v terénu. Přijali příslušná opatření, aby nedošlo k přelivu koruny hráze Sečské přehrady, v Hamrech, Pařížově, Křižanovicích a Pastvinách,“ sdělil šéf bezpečnostní rady kraje Netolický. V některých místech se lokálně rozlévají řeky Chrudimka, Novohradka a Doubrava. S vodou bojují hasiči i ostatní složky IZS také v Ředicích na Holicku. „Hovořil jsem přímo se starostou Holic Ladislavem Effenberkem, který je předsedou povodňové komise obce s rozšířenou působností Holice. Ujistil mě, že spolupráce dobrovolných hasičů, místních samospráv a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje funguje velmi dobře,“ doplnil hejtman Netolický.  Na Holicku je zřízeno sektorové operační středisko HZS PK, které situaci řídí přímo na místě. I na dalších místech kraje probíhá pytlování a výstavba ochranných protipovodňových hrází. Monitorují se i hráze rybníků.