Otevřený dopis členům SVJ v České Třebové – příspěvek k finanční gramotnosti.

Pořízení bytu je správná věc, ale nekončí uzavřením kupní smlouvy a registrací na KÚ. Někdy však to majiteli bytu stačí a jako člen SVJ považuje za dostatečné, že platí předepsané zálohy a jednou za rok mu někdo pošle vyúčtování záloh. Pokud rezignoval na správu svých vlastních financí tak to stačí. Kdo se však zajímá, co se s jeho penězi děje, musí chtít víc. Člen SVJ platí zálohy a má právo na vyúčtování takto vložených prostředků do společnosti vlastníků jednotek, která nemá vlastní peníze a spravuje peníze všech majitelů bytů a je tedy povinna zálohově svěřené peníze vyúčtovat. Člen SVJ platí v podstatě dva druhy záloh. Zálohy na služby spojené s užíváním bytu a zálohy na správu, provoz, opravy a údržbu společných částí a prostor domu, zkráceně zálohy na správu. V záloze na služby by měl mít definováno o jaké služby se jedná. Nejlépe je interním předpisem SVJ tyto služby určit. V obecné rovině jsou služby spojené s užíváním bytu ty,které uživatelé bytu konzumují v bytovém prostoru, jsou objektivně měřitelné a kontrolovatelné, mají stanoveny ceny nebo způsob jak se k ceně dojde, a především jejich užití je ovlivnitelné uživateli bytu a hlavně zálohy na ně placené jsou vyúčtovány a vypořádány s majiteli bytu a ten má právo reklamace. Majitel bytu je subjektem vypořádání ze strany SVJ,která tyto služby zpravidla od externích dodavatelů zprostředkovává. Naopak zálohy na správu stanoví SVJ s ohledem na záměry správy,údržby,oprav a provozu společných částí a společných prostor domu, vyjádří je finančně a rozpočte dle spoluvlastnického podílu měsíční výši zálohy pro jednotlivé byty. Subjektem vyúčtování záloh na správu není majitel bytu, ale shromáždění vlastníků,které má také právo kontroly a náklady na správu schvaluje tím, že vyjádří souhlas s roční účetní závěrkou. Schválením roční výsledovky shromáždění dává najevo souhlas s náklady,které výbor jako statutární orgán v průběhu roku utratil. Jen na tomto shromáždění může člen SVJ vznášet dotazy k jednotlivým druhům nákladům, dotazovat se na účelnost jejich vynaložení a správnost ocenění a hlavně zda byly použity v souladu s předmětem činnosti SVJ dle stanov. Pokud ne, pak musí požadovat jejich úhradu nikoliv ze záloh svěřených, ale z prostředků těch,kdo tyto peníze použily v rozporu s předmětem činnosti SVJ. Zde se dostáváme k jednomu problému a tím je použití správce účetnictví. Výbor SVJ zpravidla v souladu se stanovami najímá na odbornou činnost účetnictví správce, účetní firmu. A tím považuje své povinnosti vůči účetnictví za splněné a finance a účetnictví nepozorovatelně ovládne účetní firma. Pokud respektuje zákon č. 72/1994 Sb., stanovy SVJ a interní předpisy, pak to může být v pořádku. Horší je, když si počíná dle svých představ a stanovy SVJ a interní zásady a předpisy schválené shromážděním SVJ ignoruje.
 Máme takovou zkušenost s fungováním SBD Č.Třebová jako správcem účetnictví. Posuďte sami. Stanovy SVJ určují,že vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu má být předloženo členům SVJ do tří měsíců po skončení roku. Zpravidla to SBD mělo hotovo koncem května vymlouvaje se na zpoždění od zpracovatele vyúčtování dodávky tepla. Tady výbor SVJ rezignoval na dodržení lhůty, tak jako zcela rezignoval na obsah toho, co SBD jednotlivým majitelům bytů ve vyúčtování předložilo k věření. Když říkám k věření, míním to doslova, protože řada údajů ve vyúčtování uvedených se nedala ověřit. Například celková plocha jednotlivých bytů, podlahová plocha bytů, započítatelná podlahová plocha bytů, cena m3 vodného a stočného atd. Dále SBD v tzv. vyúčtování záloh nerozlišovalo co jsou služby spojené s užíváním bytu a co jsou náklady společných prostor. Jako službu spojenou s užíváním bytu uvádělo pojištění domu, elektrickou energii společných prostor a náklady na výtah. Jak například ovlivňuje majitel bytu náklady na výtah,když s ním jezdí každý kdo do domu vstoupí? To je prostě klasický náklad na provoz společných částí domu a nemůže být účtován bytu podle počtu osob v bytě. Navíc je to v rozporu se stanovami, které určují, že náklady společných prostor se rozúčtovávají majitelům bytů dle jejich spoluvlastnického podílu jenž vyplývá z podílu bytové plochy k celkové bytové ploše v domě. A jiné kritérium musí schválit všichni členové SVJ. Ale tím se přece SBD nebude zabývat, protože na vyúčtování má zakoupený software a co je v programu je svaté, čert vem nějaké právní předpisy jako stanovy. Jenže v konečném důsledku to znamená, že tzv. vyúčtování na straně jedné část vlastníků bytů poškozuje, řádově ročně může jít až o tisíce a na druhé straně to jiné vlastníky bytů té samé SVJ neoprávněně zvýhodňuje.Za tichého a klidného přihlížení výboru jako statutárního orgánu. Proto by Vám, vážení vlastníci bytů v SVJ, mělo jít o kontrolu toho, co se Vám předkládá k věření. Požadujte po výboru, ať vám dokladuje, že vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu  a nákladů na správu společných prostor je vyúčtováno a dále rozúčtováno v souladu s prohlášením vlastníka na katastrálním úřadu, v souladu se stanovami vaší SVJ, v souladu s vyhl. 372/2001 Sb a případně vašimi interními předpisy, pokud je shromáždění schválilo. Zvláštní pozor si dávejte v případě, že správce účetnictví vám dělá SBD Č.Třebová.
 
V České Třebové 16.8.2013
Ing.Jaroslav Navrátil, SVJ Trávník 1998-2000, Česká Třebová