20 let od obnovení činnosti firmy J. Jindra, s.r.o.                

Vlastní historie tohoto závodu začala roku 1909, když soukromník Josef Jindra začal v tehdy zrušeném mlýně (dnešním Národním domě) sériovou výrobu vodních armatur. Nové výrobní prostory byly postaveny v letech 1910 - 11 na volné pláni na Parníku - Brázdově. zde bylo již roku 1912 zaměstnáno prvních 20 zaměstnanců....  V době I. republiky pak výroba pokračovala pod novou hlavičkou firmy "Jindra a Šrefl" v Brázdově a také v České Třebové.  Po deseti letech se tito společníci rozešli, vznikly dvě samostatné továrny na výrobu armatur. Po roce 1948 byla dosazena národní správa, třebovský i parnický závod byly začleněny do svazku velkého podniku Povážské strojírny Povážská Bystrica. Od  roku 1952 vznikl samostatný národní podnik Česká armaturka Česká Třebová. Postupně se měnil výrobní sortiment, od r. 1978 se českotřebovský závod stal součástí koncernu Sigma došlo k rozšíření a modernizaci (českotřebovského)  závodu. V parnickém závodě se tento rozvoj ale v podstatě neprojevil.
Po změně společenského pořádku v r. 1989 byla Sigma Česká Třebová zařazena do I. vlny kuponové privatizace a vnuk zakladatele firmy Ing. Miloš Kupka uplatnil restituční nárok na parnický závod, který převzal  v roce 1993 ovšem v nepříliš dobré kondici.  Strojní zařízení bylo zastaralé,  ve strojovém zařízení bylo tehdy 10 lisů, alej jeden moderní LZK 1000, nástrojárna byla před převzetím provozu vymístěna z Parníka do České Třebové.  Obrat firmy činil 3 milionů Kč, pracovalo zde 30 zaměstnanců s průměrnou mzdou 5,5 tis. Kč. Mezi odběratele produkce tehdy patřila především ETA Hlinsko nebo Chotěbořské strojírny.  To bylo právě před dvaceti lety.
Majitel firmy Ing. Miloš Kupka k převzetí závodu říká: "Bylo třeba vyřešit najednou mnoho věcí, především modernizovat zastaralé strojové vybavení, posílit a nově vybavit konstrukční oddělení, zvýšit kvalitu práce, např. zřízením měřícího střediska.  Na zvýšení produktivity práce má mimo dalších opatření, velkou zásluhu nově zřízená obrobna, umožňuje prodávat naše výrobky s vyšší přidanou hodnotou.  Uvedu přehled některých významných investic: v obrobně je nyní 7 nových moderních víceúčelových počítačem řízených strojů, v řezárně 7 nových pil, v kovárně nové moderní lisy různého výkonu včetně nových výkonnějších plynových pecí.  Naše firma nyní zpracovává nejen mosaz, ale také hliník a měď, i když výkovky z mosazi samozřejmě stále převažují. Původně byla v závodě také slévárna mosazi, její činnost byla v devadesátých letech ukončena. Důležité také bylo získat nové odběratele, proto bylo rozšířeno i obchodní oddělení firmy, je také dobře jazykově vybaveno.  Mezi naše odběratele nyní patří GCE Autogen Chotěboř, firma ABB (Německo), Siemens Letohrad, Metal press (Německo) a vyrábíme např. i mosazné kliky pro pražskou firmu Ulrich."
 
Po dvaceti letech obnovené činnosti firmy jsme dosáhla firma obratu 210 milionů Kč, firma zaměstnává 75 zaměstnanců s průměrnou mzdou 22,5 tis. Kč. Byly provedeny stavební úpravy objektů závodu. Základem výrobního programu je zakázková výroba výkovků ze slitin mědi a hliníku. Konstruuje a vyrábí zápustky, drobné armatury, obrábí vyrobené výkovky dle potřeb zákazníka. Firemní konstrukce je vybavena nejmodernější výpočetní technologií a realizuje požadavky zákazníků v krátkých dodacích termínech. Firma zaměstnává vysoce kvalifikované techniky a dělníky, podílí se na zajišťování zaměstnanosti  ve městě. Již deset let uplatňuje systém managementu kvality podle EN ISO 9001:2000 s potřebnými certifikáty.
S dvacetiletím obnovené samostatné činnosti parnické kovárny oslavil životní jubileum 70 let i  majitel firmy Ing. Miloš Kupka, vnuk zakladatele firmy, jehož jméno má firma na svém firemním štítě:  Josef Jindra, s.r.o.  Do převzetí činnosti parnického závodu Sigmy zabýval především programátorskou prací na velkých počítačích, jako strojní inženýr měl však k výrobnímu programu blízko a dokázal firmu, která byla před dvaceti lety téměř na kolenou, zmodernizovat a rozšířit tak, že je v současných náročných podmínkách tržního hospodářství konkurenceschopná v domácím i mezinárodním srovnání. Za tuto práci jistě zaslouží Ing. Miloš Kupka poděkování.
Úspěšný rozvoj firmy  by nemohl zajistit majitel firmy sám bez kolektivu kvalifikovaných dělníků a techniků. Pro ně, ale i pro obchodní partnery byla určena i červnová firemní oslava dvaceti let  trvání novodobé historie firmy J. Jindra, s.r.o. v sále na Horách. Zde v zahajovacím projevu Ing. Miloš Kupka děkoval svým spolupracovníkům, bez kterých by nebylo možné tak dobrých výsledků dosáhnout, byť rozvoj ekonomiky v posledních letech brzdí neutěšené ekonomické podmínky.              Milan Mikolecký
Řezárna
Kovárna:  lisy a pece

Obrobna a příklad výrobků pro GCE Autogen