Dopravní konference v Pardubicích ukázala  na velké ambice Pardubického kraje a současně na nejasnosti ve financování      


Ve čtvrtek 5. září 2013 se v kongresovém centru AFI Paláce Pardubice konala Dopravní konference, která slibovala velké zastoupení osobností - odborníků i politiků. Záštitu převzalo Ministerstvo dopravy ČR a také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Za ministra přijel náměstek Ing.  Jaroslav Deml z Pardubic. Konference zahrnovala všechny druhy dopravy, tedy nejen "silnici" a "železnici", ale i dopravu vodní a leteckou, což jsou ovšem témata silně pardubická, ostatní zbytek kraje již tak ne zcela potřebná zvláště v době, kdy nejsou peníze ani na normální údržbu krajských silnic je těžké schvalovat posílání krajských peněz ve velkém  např. na splavnění Labe. Co nám pomůže draze postavit ekologicky problematických 25 km vodní cesty navíc, nemáme-li po vodě vlastně co vozit. Jaká bude ekonomická návratnost, když nelze zatím (jistě ještě móóc dlouho) s pokračováním stavby kanálu směr Dunaj počítat?  Zůstaneme-li "na zemi", dáme více prostředků do silnic, všichni víme jak to je potřeba.  Místo toho raději budeme spílat  na stát, že posílá málo peněz.... Konference byla údajně určená stavebním firmám  v oblasti dopravy, dopravním odborníkům  a také samosprávám.  Jejich zástupců jsem zde mnoho neviděl, možná škoda, že zde nebyli ani zástupci České Třebové, pominu-li  přednostu DKV Ing. Slezáka, dopravního odborníka a exposlance Prof. Ing. Václava Cempírka a také Ing. Jiřího Kapouna, Třebováka žijícího v Chrudimi, odborníka a býv. funkcionáře Krajské správy silnic. Konference se konala již loni a to zde vystoupil s přednáškou na téma Kontejnerové překladiště a dopravní význam pro Českou Třebovou i starosta České Třebové Jaroslav Zedník.  Na letošní konferenci byla přednesena  témata, která  byla zajímavá, byla zde popsána aktuální situace Pardubického kraje jak v oblasti  zajištění dopravní obslužnosti, oblasti financování dopravní infrastruktury, tak i zprávy o připravených investičních akcích v oblasti silniční i železniční dopravy, včetně informací o splavnění Labe do Pardubic a vodní stavbě Přelouč a rozvoji letiště Pardubice.
 
 
Z přednesených přednášek lze vybrat alespoň heslovitě:
 
Dopravní obslužnost (Ing. Jaromír Dušek)  OREDO již jízdní řády v našem kraji nepřipravuje, je to v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje.  OREDO ale  některé služby pro kraj zajišťuje, např. provoz a správu čipových karet IREDO pro vícedenní jízdenky včetně slev (slevy od 1. října t.r.). Počítá se s tím, že v příštím roce 2014  dojde ještě ke změnám jízdních řádů hl. v okresech Ústí n.O. a Svitavy (zřejmě bude úbytek některých spojů) a mají se zavádět menší autobusy. Rozsah regionální železniční dopravy je stabilizován, může jej ohrozit ale např. zdražení poplatků  za dopravní cestu, kraje na dopravu více  nedají a bude-li dražší dopravní cesta, bude to na úkor  rozsahu dopravy. Aby byla konkurenceschopnost, je třeba zlepšit technický stav regionálních tratí, odstranit úseky s nízkou rychlostí, modernizovat žel. přejezdy atd....
 
Krajské silnice (Ing. Jaromír Dušek) - nedostatek finančních prostředků, dlouhodobé podfinancování. Do silnic II. a III. třídy v majetku kraje je pro odvrácení stavu úplného zchátrání třeba v horizontu nejbližších třech letech investovat částku cca 2 mld. Kč. Jde přitom jen o prostou reprodukci silniční sítě bez rozvojových projektů, přeložek atd...   Nezávislá společnost navrhla řešení investovat do sítě krajských silnic průměrnou výši ročních investic ve výši 610  mil. Kč a tím by do deseti let došlo k odstranění problémů, které nelze při prosté údržbě řešit pouze z provozních prostředků na opravy, umožnilo by to tedy investovat si rekonstrukcí krajských silnic. prostředky v tomto rozsahu však nejsou v současnosti dostupné. Na konferenci nebyly představeny připravené projekty na rekonstrukce krajských silnic ani nějaký výhledový plán, podle kterého by šlo vystopovat, jaké má kraj v této oblasti priority. jistě není možné opravovat všechny silnice najednou...
 
Informace ze Státního fondu dopravní insfrastruktury. Referoval Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.  Prioritou jsou mandatorní výdaje spojené dofinancováním akcí podpořených EU, na akce financované z národních zdrojů, t.j. opravy silnic I. třídy peníze nezbývají. Kupodivu však nejsou finance limitujícícm faktorem, problém je v přípravě projektů. Pro příští rok 2014 jsou prostředky zajištěny v dostatečné výši, potom další dva roky se očekává velký propad v příjmech, skončí  období  EU 2007 - 13 a další financování není vyjasněno, nejsou zatím ani vyjasněny akce, které mají být v těchto letech 2015 a 16 zahájeny. Něco se však musí stát, protože rozvoj dopravní infrastruktury se nesmí zastavit. To platí nejen pro silnice, ale i akce SŽDC. Pro nové programové období EU od r. 2014 se počítá s těmito prioritními osami financování (zejména v rámci TEN-T):  Výstavba a modernizace žel. tratí, výstavba a modernizace vnitrostátních vodních cest, multimodální doprava, Výstavba a modernizace hl. silniční sítě a dálnic, podpora enviromentálně čistého dopravního parku, vč. napájecích stanic atd.... Rozpočet výdajů SFDI se na příští léta dramaticky nemění, pro města a obce je významné, že částka 150 mil. Kč zůstává stále i v dalších letech na dobudování sítě cyklostezek a proto bychom měli stále zkoušet, zda by nám dotace  na cyklostezku ČT- Rybník přijde.  Zvyšuje se přitom procento příspěvku SFDI na 85% uznatelných nákladů projektu. Malý projekt  stezky do Rybníka je rozšíření stávající sítě Regionu Orlicko Třebovsko a proto by mohl dostat prioritu.

Připravené investice na státní silniční síti (dálnice, přivaděče, přeložky silnic I. třídy) v Pardubickém kraji. (Ing. Bohumil Vebr. ŘSD, ředitel správy Pardubice) Na konferenci byl uveden přehled připravených investic do silniční sítě v kraji pro realizaci v nejbližších letech. Jde o R 35 v úseku  Opatovice - Ostrov, kde aut najedou na stávající I/17  k Vysokému Mýtu. Připraveny jsou také přivaděče na Pardubice kolem Sezemic a do obce Časy a přivaděč n Holice a stávající I/35.   Také další akce jsou vesměs na Pardubicku a Chrudimsku, ve východní části kraje je připravena jen jediná akce a to je obchvat Svitav na silnici I/43 od křižovatky s I/35 u Lačnova, kdy nová trasa vede průmyslovou zónou východně od železnice až k Hradci nad Svitavou., s délkou 9,4 km. Tato akce má rozpočet cca 850 mil. Kč bez DPH.  Je ovšem otázkou, zda nebude výčet akcí ještě doplněn o obchvaty Vysokého Mýta (včetně Hrušové) a Litomyšle, neboť dokončená I. část trasy R35 bude mít nasávací efekt a přivede pak do Mýta a Litomyšle dvojnásobek automobilů proti současnému stavu. Další část R35 tvoří moc dlouhý úsek Ostrov - Staré Město u Mor. Třebové, který se díky dlouhému tunelu Hřebeč bude stavět jistě deset let. V tomto okamžiku se stává již nyní aktuálním boj (lobbing) České Třebové za svůj přivaděč k Litomyšli (nebo obecně na trasu R35). Rozvíjející se průmyslová zóna v České Třebové bude potřebovat  přímý výjezd na hlavní státní komunikační síť a jistě ani město Litomyšl si nepřeje, aby kamiony a kontejnery jezdily po jejich zámeckém návrší.  Tím by se také přivaděč pro Č. Třebovou a její průmyslovou zónu mohl dostat do  přípravy a měl by být realizován přednostně. Nákladní doprava z logistických terminálů v České Třebové si vyžádá investici s přímým výjezdem na R35 tedy obchvat Litomyšle.  Pro nákladní dopravu se ukáže zřejmě jako nejschůdnější a nejlevnější přímé napojení I/14 mimo Třebovice mezi rybníkem Hvězda a Novým rybníkem na vybudovaný obchvat Opatova, trasa kolem Semanína přes Kozlovský kopec na začátek obchvatu Litomyšle by byla dražší.

Připravené investice na železnici v Pardubickém kraji. (Bc. Marek Binko, SŽDC). Hlavní akcí, která se chystá na koridoru je příprava rekonstrukce úseku Ústí n. O. - Choceň v nové stopě, se zrychlením jízdy ze současných cca 80 km/h na 160 nebo i 200 km/h.  To by ovšem musela být realizována nejdražší třetí varianta s dlouhým tunelem mimo Brandýs n.O., která  může stát i 14 mld. Kč. Levnější varianta má 3 kratší tunely a  asi třetinovou cenu, na části úseku by však zůstala rychlost 80 km/h. V přípravě jsou stále také rekonstrukce uzlu Česká Třebová (rozsah cca 6 mld. Kč)  a uzlu Pardubice. SUDOP Brno řeší se studii proveditelnosti pro uzel Č. Třebová, má být odevzdána v červnu 2014, pro Pardubice studii řeší SUDOP Praha, má být dokončena na podzim 2014, cena není uvedena. V plánu j také zdvojkolejnění tratě Pardubice - Hradec Králové, I. stavba Stéblová - Opatovice začne příští rok, pokračuje přestavba trati v Ústí n.O.  Mezi velké projekty na železnici jsou také investice do zabezpečovacích systémů a dálkového řízení dopravy. Regionální tratě  jsou bez plánovaných velkých investic, stále se zvažuje stavba tzv. Medlešické spojky umožňující přímé napojení Pardubic na Chrudim mimo Rosice, Hovořilo se také o potřebě rychlého železničního spojení pardubického letiště s nádražím, což je akce v návaznosti na rozvoj pardubického letiště.

 

Obchvat Svitav na I/43. (je otázka proč investovat 854 milionů do této silnice a pak budově souběžně o kus dál dálnici R43....)