Ještě k dodržování vyhlášky č. 4/2011 o systému likvidace odpadu                     
Městské vyhlášky by měly platit pro všechny stejně

Obecně závazná vyhláška č. 4 byla v poslední době citována především v souvislosti s nutností novelizace, kde má být precisněji popsán problém s limitem  množství ukládaného (stavebního) odpadu.  Jenže, když si přečteme uvedenou vyhlášku od začátku do konce, tak nám nabízí řadu dalších článků k zamyšlení.  Konkrétně se  jedná např. o článek číslo 3, jehož text dále uvádím: 

Článek č. 3
SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ. VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
1. Dle zákona o odpadech je každý povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a touto obecně závaznou vyhláškou.
2. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění, ke sběru nebo výkupu odpadu a které byl podle zákona udělen souhlas k provozování takového zařízení a za podmínek stanovených zákonem též město.
3. Pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou určeny na území města tyto sběrné nádoby a zařízení a je stanoven tento systém:
Sběrné nádoby (popelnice, kontejnery)
-  slouží k ukládání odpadů po vytřídění (dále jen zbytkový komunální odpad), (/. smetí, popel a saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly z domácností, které se nedají vytřídit.
-  je třeba, aby každý objekt určený a používaný k bydlení by] opatřen dostatečným počtem neporušených sběrných nádob, přistavovaných podle vyhlášeného svazového plánu k vyprázdnění,
Vyprázdnění sběrných nádob provádí oprávněná osoba l x týdně po celý rok.
Nádoby určené k vyprázdnění je třeba umístit na místo odvozu,
Je třeba, aby sběrné nádoby nezůstávaly mimo dny, kdy se provádí vyprazdňování oprávněnou osobou na ulicích, chodnících a veřejných prostranstvích....
 jde mi především o poslední "vybarvenou" větu. ustanovení tohoto článku je totiž dlouhá léta každodenně porušováno přímo v centru města  púůvodcem porušování je samo Město Česká Třebová. Zatímco  rozhodující většina občanů města opravdu svoje vlastní zakoupené  popelnice, kontejnery apod. uklízí po provedeném svozu z chodníku  tak, jak vyhláška nakazuje (i když často musí popelnici  převážet přes chodbu a celý dům nebo jiným komplikovaným způsobem), tak těsně pod radnicí v Klácelově ulici  v městské památkové zóně (pár metrů od městské vlajkoslávy) zůstávají  popelnice a kontejnery  na chodníku nebo dokonce ve vozovce, tak jak ukazuji opakovaně na fotografiích v tomto elektronickém vydání Českotřebovského deníku. Dále uvedené snímky byly pořízeny v květnu 2013,  kdy se právě na náměstí slavil "Den Země", ale stejné fotky by bylo možné nafotit třeba dnes:
 
 
Opakovaně uvádím, že se mi tato situace nelíbí, ale marně. Vystoupil jsem také s tímto problémem jako připomínkou např. na prvním jednání zastupitelstva města konaném v nových prostorách v městském muzeu v prosinci 2012.  Bylo mi slíbeno, že se tím  budou odpovědné orgány zabývat. Čas běží a nic se neděje. Dnes je 8. leden 2014 a stále to je stejné.  Nyní tuto situaci uvádím do souvislosti s  OZV č. 4, která je  popsaným způsobem opakovaně a dlouhodobě porušována.  Věřím, že se tímto podnětem bude zabývat např. právní odbor MěÚ, který právě přestupky proti městským vyhláškám řeší, nebo alespoň městská policie a  nebo pracovníci odboru životního prostředí.  Ti jsou totiž v článku č. 7 zmíněné vyhlášky uvedeni jako ti, kteří provádí dohled a kontrolu plnění ustanovení této vyhlášky.  Nebudou to sem mít daleko, protože jde o prostor přímo v sousedství radnice.  
Domnívám se, že všechny schválené vyhlášky města platí stejně a pro všechny bez rozdílu a uvedenou situaci nelze dlouhodobě tolerovat. Problém kam umístit odpadové nádoby  měl být řešen v rámci rekonstrukce objektu radnice nebo v rámci provozního řádu městského objektu čp. 7, ke kterému patří kontejner "zaparkovaný" mezi osobními auty v blízkosti kavárny U Tygra..  Ačkoliv jinak věnujeme problémům odpadu spoustu pozornosti, tak v tomto případě se jen mává rukou.                       Milan Mikolecký