Porada, která se  uskutečnila v pátek 7. listopadu 2014  v zasedací místnosti českotřebovské radnice, byla svolána z iniciativy hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Kromě něho se akce zúčastnil i radní pověřený řízením oblasti dopravy Jaromír Dušek a radní Ludmila Navrátilová, pověřená problematikou majetku a investic. Byli zde přítomni i odborníci a odpovědní funkcionáři z institucí, kterých se plánovaná investice dotýká. SŽDC, s.o. zastupoval její generální ředitel Ing. Pavel Surý,  dále Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, Dr. Ing. Václav John, ředitel stavební správy SŽDC východ a další. Přítomen byl i zástupce společnosti České lesy, a.s., Metrans, a.s.  a zástupci Města Česká Třebová v čele se starostou Jaroslavem Zedníkem a vedoucím odboru investic Ing. Karlem Šverclem a radním Ing. Daliborem Zeleným.
Problém jízd kamionů z terminálu Metrans na silnici I/14 bude řešen investicí rozdělenou na dvě části. "První z nich se uskuteční v příštím roce 2015. Jde o úsek komunikace silnice III/35847 od křižovatky (odbočky) na Semanínskou ulici k odbočce na Metrans a do obce Semanín. Investorem akce bude Pardubický kraj, tak jak jsem při řešení vzniklého problému před dvěma lety slíbil," říká hejtman Martin Netolický. Akce je připravena, její  financování bude zajištěno prostřednictvím Regionálního integrovaného programu, musí být dokončena do 30.9.2015. Řeší nejen rozšíření a zvýšení nosnosti silnice, ale také souběžné trasování Semanínského potoka.
Také pro II. úsek silnice od I/14 u Korada pod  tzv. Mosty (někdo říká "tunely") k odbočce na Semanínskou ulici je projektová dokumentace pro rekonstrukci vypracována. Objednala ji a zaplatila společnost Metrans, a.s., má ji k dispozici Město Česká Třebová.  Investice má umožnit obousměrný provoz kamionů (viz dále uvedený obrázek ). Světlost profilu mostů po rekonstrukci bude 7890 mm, šířka vozovky celkem 6660 mm, po stranách zvýšené pásy o šířce 500 mm a 560 mm, průjezdná výška pro obousměrný provoz 4550 mm, Semanínský potok sveden do nového zatrubnění s větším profilem, umístěného pod povrchem vozovky, které odvede větší množství vody,. Povrch vozovky po rekonstrukci bude o cca 66 cm níže než je v současnosti. To však rekonstrukci tohoto úseku prodražuje.
Financování rekonstrukce tohoto úseku zatím není zajištěno, původní předpoklad, že investorem tohoto úseku bude SŽDC nepotvrdil žádný z  přítomných odpovědných pracovníků SŽDC. Jak se ukazuje, tak tento úsek má tři majitele: Silnice a pozemky pod ní patří Pardubickému kraji, vodoteč (Semanínský potok) má jako vlastníka Lesy ČR a stavba, tedy oblouky mostu a jeho zajištění je ve vlastnictví SŽDC.  "Jako reálné se ukazuje, aby se na této potřebné investici podíleli všichni vlastníci, každý svým dílem odpovídajícím rozsahu na celkové investici, navíc přislíbil finanční spoluúčast na realizaci investice také Ing. Samek, ředitel společnosti Metrans", řekl k problému Martin Netolický. "Tato sdružená investice by pak měla být podpořena finančními prostředky SFDI. Žadatelem o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury bude Pardubický kraj. To vše ovšem způsobí oddálení realizace, těžko říci, zda se ji podaří zajistit na rok 2016," doplnil Netolický. Město Česká Třebová  rozešle projektovou dokumentaci partnerům, vypočte se finanční podíl spojený např. se zajištěním stavby pilotáží, s přeložením vodoteče a se snížením nivelity komunikace a její výstavbou , bude třeba uzavřít smlouvy o sdružení investic, požádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury a vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Zdá se, že jeden rok může být na tuto práci krátký....   
Účastníci porady se dále seznámili s problémem na místě samém, viz fotoreportáž. Návštěvu významných funkcionářů SŽDC využil hejtman Martin Netolický  též k připomenutí dalších potřebných investic SŽDC  v železniční stanici Česká Třebová, např. opravy budovy 019 a řešení havarijního stavu důležitého podchodu v Hubálkově ulici při posezení v Pivovaru Faltus.   (MM - Foto Luboš Kozel)

Původní plány  mostů
Plán rekonstrukce komunikace i změna zatrubnění Semanínského potoka
Změny změn trasy zatrubněného potoka v úseku za mosty  u odbočky ke stavědlu SŽDC

Místní šetření v oblasti "Tří mostů" postižené rostoucí kamionovou dopravou