Českotřebovský deník 258/2015 (30/10)                                

Po 4 měsících od uzavření starého mostu byl na stejném místě otevřen most nový, na který se  všichni, kteří bydleli "za vodou" velmi těšili. Dnes 30/10 ráno byly odstraněny zátarasy a mohlo se jezdít. Jako by tomu honě lidí nevěřilo, provoz zde byl opravdu minimální.  Navíc ještě v průběhu dopoledne v uličkách u kostelíčka zůstalo staré značení přikazující jezdit po dlouhé objížďce. Odpoledne byla již většina odstraněna, zůstaly jen některé pootočené značky, např. pod Pazouškou.  Čtyři měsíce čekání stály za to, protože most je pěkný a bude postačovat i pro provoz nákladních automobilů, i když se očekává, že bude sloužit pouze pro dopravní obsluhu těch podnikatelů  sídlících v Benátkách a případně pro občany bydlící v této oblasti. Komunikace v Benátkách není zpevněna pro velké zatížení a neměla by sloužit jako průjezdní komunikace pro nákladní auta.  Je to vlastně nakonec také cyklostezka a cyklisté jezdí nejraději tam, kde vůbec žádný automobilový provoz není. Z pohledů na most na fotografiích je vidět, že sklonové poměry mostovky a příjezdových komunikací nejsou identické, což dělá dojem nerovností. Odstranění tohoto jevu by ovšem znamenalo podstatné zdražení rekonstrukce.
Zbývá také ještě dokončit osvětlení, zatím večer celý most tone ve tmě. V zimě zde může být promrzlá konstrukce a tedy námraza, světlo by bylo žádoucí. Ona celá průjezdná komunikace v Benátkách rozhodně není "přesvětlena" a jít tam večer pěšky je pro samotného člověka zkouškou odvahy. Je to to historická záležitost. Zatímco se v řadě ulic daří vybudovat moderní osvětlení  pro některé ulice jako právě Benátky a Podbranskou ulici to je stále úkol do budoucna. Je zajímavé, jak se třeba podařilo vybudovat dobré osvětlení v ulici V Lukách, i když zde nebylo třeba vybudovat  jediný sloup. V Podbranské ulici  to nějak nejde.
Ještě pohled na most z druhé strany a porovnání se starým mostem před jeho uzavřením....  (foto VV)

Zítra se koná závěrečný koncert XI. ročníku varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka 

V 19 hodin začíná koncert: v kostele sv. Jakuvba Většího v České Třebové
DANIEL KNUT PERNET (ČR) varhany
vstupné 100,-- Kč
Festival se koná za laskavého přispění Pardubického kraje.
Veškerý výtěžek festivalu bude věnován na opravu varhan v kostele Rozeslání svatých apoštolů v Rybníku.
Daniel Knut Pernet - úspěšný student z Nového Bydžova

Má Tvoje rodina nějakou hudební tradici?
Hudebně založení jsou moji rodiče, prarodiče a dále, kdybych měl vyjmenovat všechny hudební nástroje, na který kdo z mé rodiny hrával, bylo by jich alespoň osm; přes klavír, housle a lesní roh až třeba k violoncellu. Takže se dá říci, že naše rodina má hudební tradici. Jeden můj vzdálený praprastrýc byl dokonce Antonín Dvořák!
Kam chodíš cvičit, můžeš cvičit i doma (a na co)?
Dříve jsem chodíval cvičit do Husova sboru v Novém Bydžově, to již teď ale bohužel nestíhám, proto cvičím doma, mám v pokoji elektrofonické varhany - a ty se ovládají stejně, jako ty píšťalové 
Jaké jsi odehrál hudební soutěže a s jakými výsledky?
Pokud jde o varhany, soutěžil jsem dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2010 na celostátní soutěži Organum regium v Pardubicích v nižší kategorii, kde jsem získal třetí místo. Podruhé jsem  soutěžil na téže soutěži vloni, ovšem ve vyšší kategorii, tam jsem získal první místo. Pokud jde o soutěže na fagot, soutěžil jsem jednou, a to v loňském roce, získal jsem první místo v kraji. 
Co plánuješ do budoucna (myšleno v hudebním životě)?
V budoucnu bych se rád věnoval hlavně sólové hře na varhany (mým snem je naučit se nazpaměť celé Bachovo varhanní dílo), ale také na klavír a fagot. Ovšem uvidíme, jak to  dopadne, v hudební sféře moc peněz není.
Nový rehabilitační bazén bude mít ústav v Brandýse do dvou let

Pardubice (29. 10. 2014) – Plán na výstavbu nového rehabilitačního bazénu pro Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí dostává konkrétní obrysy. Rada Pardubického kraje vzala na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky na jeho stavbu podle kritéria nejnižší ceny a do měsíce by měla uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou. Tou byla v tomto případě akciová společnost Genext.
„Bazén o rozměrech osm krát devět metrů bude umístěn v přístavbě, která propojí areál Rehabilitačního s parkem. Bude spolu s budovou částečně zapuštěný do terénu a zvenku splyne jeho zelená střecha s parkem,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Stávající rehabilitační bazén je z roku 1960 a neodpovídá potřebám a lůžkové kapacitě ústavu. Není vhodně umístěn, nemá bezbariérový přístup a nesplňuje mikroklimatické a technologické požadavky platné legislativy.“
V novém objektu budou také šatny, toalety, sprchy a technické zázemí s úpravnou bazénové vody a vzduchotechnikou. Prostor stávajícího bazénu projde rovněž stavebními úpravami a bude nadále užíván pro rehabilitaci pacientů. Hotovo by mělo být do poloviny roku 2017. „Výstavba nového bazénu uzavírá sérii výrazných investic do tohoto rehabilitačního ústavu, které budovám i jejich okolí vtiskly skutečně lázeňský charakter,“ dodal Roman Línek.
 
Upozornění veřejnosti v působnosti Městského úřadu

Společnost ČEPS, a.s., je držitelem licence na přenos elektrické energie podle zákona č. 458/2000 Sb. a vlastní vedení zvlášť a velmi vysokého napětí 400 kV a 220 kV a některá vedení v blízkosti elektráren o napětí 110 kV.
Zveřejňbujeme zaslané UPOZORNĚNÍ ve smyslu § 24, odst. 3, písm. f) a g) a dále § 46, odst. 9, zákona č. 458/2000 Sb. /energetický zákon/ adresované zejména vlastníkům pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení zvlášť/velmi vysokého napětí přenosové soustavy.
Ochranná pásma vedení zvlášť/velmi vysokého jsou zřízena zákonem a jsou definována v § 46 a § 98 výše citovaného zákona. Zákon zakazuje nechávat růst v ochranném pásmu porosty nad výšku 3 metry (§ 46, odst. 9).
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které rostou v ochranných pásmech vedení přenosové soustavy, je povinností vlastníka pozemku a musí být provedeno tak, aby nebyl ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz vedení.
Tímto si Vás dále dovolujeme požádat, abyste přiložené „UPOZORNĚNÍ“ pokud možno co nejdříve zveřejnili v územní působnosti vašeho úřadu způsobem u vás obvyklým (např. formou vyhlášky), a to včetně v místech sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.).
Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ zajišťuje ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. Vedení zvlášť/velmi vysokého napětí, které prochází katastrem vaší obce, spravuje ČEPS, a.s. jehož adresa je uvedena níže, kontaktní osobou je p. Lubomír Puža.
Jak vyplývá z přiloženého „UPOZORNĚNÍ“, nedojde-li ze strany vlastníka či uživatele příslušného pozemku k odstranění porostu v ochranném pásmu vedení ve smyslu § 46, odst. 9, energetického zákona, bude s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků navázáno jednání buď zaměstnanci ČEPS, a.s., nebo prostřednictvím společnosti, která bude práce zajišťovat dodavatelským způsobem.
Současně dáváme na vědomí připravovanou údržbu ochranných pásem vedení, která prochází katastrálním územím vaší obce. Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví dle § 8, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se všemi náležitostmi bude doručeno příslušnému orgánu ochrany přírody ve lhůtě stanovené zákonem.
Veškeré přípravné práce, jednání s vlastníky i činnosti spojené se zajišťováním odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů budou pro naši společnost zajišťovat zaměstnanci společnosti ELID s.r.o., Průmyslová 2165, 594 01 Velké Meziříčí, email: info@elid.cz. K tomuto účelu jim byla vystavena „Plná moc“, která je opravňuje k jednání s vámi, s vaším úřadem, jakož i s vlastníky dotčených nemovitostí a kterou jsou povinni se prokazovat