Českotřebovský deník 268/2015 (9/10)                                  

Ve středu dne 11. 11. 2015 veřejné bruslení z provozních důvodů odpadá – domácí zápas HC Kohouti Česká Třebová vers. Chotěboř. Za pochopení předem děkujeme. 

Jednání zastupitelstva města 

V pondělí 9. listopadu se konalo další jednání českotřebovského zastupitelského sboru. Z 27 členů zastupitelstva bylo jednání přítomno 23 členů, omluveni byli Ing. Dalibor Zelený, JUDr. Martin Netolický, PhD., Mgr. Hana Frühaufová a Pavel Jasanský. Program jednání byl velmi stručný, neboť hlavním bodem programu byly majetkové záležitosti. Vedoucí odboru majetku města jich k řešení předložil celkem devět, většinou řešily velmi jednoduché majetkové převody a dorovnání parcel. Zastupitelé všechna usnesení schválili podle návrhu předloženého radou města. Jako příklady záležitostí, které vyžadovaly rozsáhlejší výklad, uvedu schválení prodeje pozemků pod domy SBD Trávník  v Kozlovské ulici. Původní požadavek družstva byl širší, SBD požadovalo odkoupení pozemku před domy až ke Kozlovské ulici. V tomto pozemku je řada důležitých inženýrských sítí a navíc ještě není rozhodnut osud domů čp. 801 a 802 případně jejich parcel pod Základní uměleckou školou, které na tento pozemek navazují. Zastupitelé dále řešili otázku stavebních parcel v oblasti bývalého kravína v Bezděkově, kde existuje záměr majitele tento objekt přestavět na řadové bydlení a  chtěl by proto zajistit větší pozemek ve svém vlastnictví. Vzhledem k tomu, že zde existují ještě další záměry na zástavbu, tak zastupitelé akceptovali doporučení rady města na to, aby se zatím parcely města neodprodávaly, mohlo by to brzdit  některé další záměry pro zástavbu této oblasti, které byla vytipována pro zástavbu  jako velmi vhodná.  Vedoucí odboru majetku Ing. Jiří Smrčka dále přestavil zastupitelům přehled všech nemovitostí v majetku města a jejich využití. Z přehledu je např. zřejmé, že v majetku města  zůstává nyní celkem 433 bytových jednotek. jsou to především všechny byty sociální a pak také  byty v domech, které byly rekonstruovány se státní dotací a které nelze zatím (obvykle 20 let po rekonstrukci) privatizovat.  V některých objektech jsou jen malé počty bytů:  v mateřských školách U stadionu, Vinohrady a Habrmanova, hospoda Skuhrov, (1), Klácelova 80(1), Podbranská 992 (3), Ústecká 205 (5), Moravská 2104 (je zde také 1 městský byt). Některé z těchto bytů jsou dočasně prázdné.
V rámci bodu různé byly řešeny dotazy a připomínky zastupitelů. Sem patří např. řešení problematické dopravní situace v Habrmanově ulici před základní školou, kde je živý provoz a vzniká zde potřeba zastavit případně stát pro rodiče přivážející děti do školy. Vyhýbají se zde autobusy a jsou dvě stání pro invalidy. Situaci bude řešit dopravní komise. Byla také řešena připomínka na umístění kontejnerů a popelnic v městské památkové zóně pod budovou radnice v Klácelově ulici a problematika vyvolaná dotazy občanů k černému kouři, který je občas k vidění nad komínem městského krematoria. Krematorium je v majetku města, nedávno prošlo spalovací zařízení generální opravou. Vysvětlení podal Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku. Vysvětlil, že spalovací zařízení má mnoho čidel a regulace, že by mělo zjistit bezporuchový provoz. Pokud se tedy závady ve spalovacím procesu vyskytují, tak to je vyloženě  vinou obsluhy zařízení, nedodržováním správné technologie. Je tedy důležité, aby občané, pokud spatří nějaký problém "černý kouř" navozující úvahu o nedokonalém spalování, měli by informovat odbor majetku nebo životního prostředí a uvést přesně čas, kdy se tak stalo. Pec městského krematoria má  kapacitu spalování 19 těl za 24 hodin. Podle evidence zde bylo za rok spáleno až 3500 těl, přitom potřeba odpovídající počtu úmrtí v České Třebové je cca 180 těl ročně. Kapacita  pece tak byla opravdu vysoko využita.
Z toho vyplývá, že do České Třebové přiváží ke spalu mnoho pohřebních služeb z opravdu širokého okolí, snad i proto, že zde byla cena spalu příznivější než jinde. Je zřejmé, že tlak na dodržování technologie bude třeba dále stupňovat. (mm)
 
Sociální služby Česká Třebová, přijme do pracovního poměru (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

pracovníka přímé obslužné péče, pro pracoviště Domova pro seniory.


Termín nástupu -1.1.2016
Pracovní režim- dvanáctihodinové směny ve všední den, sobotu,neděli i ve svátek.
Požadované vzdělání - příslušné vzdělání , nebo  akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách.
Ostatní požadavky : Flexibilita, bezúhonnost, dobrý fyzický a zdravotní stav.
Žádosti zasílejte do konce listopadu na emailovou adresu: zdravotni@socialnisluzbyct.cz
Telefonické informace : PO-PÁ   8:00-15:00
Drvoštěpová D -vedoucí zdrav. úseku a přímé obslužné péče.
mobil:739 344 576  tel: 465 503 400
ORL ambulance  MUDr.Renata Fabiánová Městská poliklinika oznamuje změnu,
od 1. ledna 2016 bude ordinace přemístěna do Lékařského domu v Litomyšlské ulici (zelená budova u Billy)

 
Vedení kraje se v tlaku na ministerstvo spojilo s městy na trase R35 a europoslancem

Pardubice (9. 11. 2015) – Příznačně začala schůzka vedení Pardubického kraje se starosty měst na trase plánované rychlostní silnice R35 a europoslancem Tomášem Zdechovským. Kvůli nehodě na současné nejvytíženější silnici I/35 a ucpanému Vysokému Mýtu se v kolonách zdrželi starostové Litomyšle, Svitav a Moravské Třebové a jednání začalo se 40minutovým zpožděním. Jeho výsledkem bylo podepsání společné výzvy Ministerstvu dopravy ČR k urychlenému zahájení dostavby R35.
Výzvu adresovanou Ministerstvu dopravy České republiky k urychlené dostavbě rychlostní silnice R35 podepsali hejtman Martin Netolický, 1. náměstek Roman Línek, poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, starosta Holic Ladislav Effenberk, starosta Litomyšle Radomil Kašpar, starosta Moravské Třebové Miloš Izák, starosta Svitav David Šimek a starosta Vysokého Mýta František Jiraský.
„Pokoušíme se využít všechny prostředky v tlaku na vládu, v minulém týdnu jsme prosili o pomoc prezidenta a chceme spojit síly se všemi, kterých se kritická situace na I/35 týká,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Ve výzvě se odvoláváme i na Memorandum schválené vládou a podepsané ministrem dopravy v roce 2006. Bohužel se za těch necelých 10 let stihla dokončit jen malá část záměrů a vidíme, že vzhledem k neúnosnosti situace na I/35 musí být náš hlas mnohem naléhavější,“ doplnil Roman Línek.
Urychlené vybudování rychlostní silnice R35 má zásadní význam nejen pro řešení neutěšené dopravní situace v Pardubickém kraji, kdy zejména města jako Vysoké Mýto a Litomyšl jsou neúměrně zatěžována silniční dopravou. Dokončení tohoto silničního tahu přinese také vytvoření druhého páteřního tahu ČR ve směru západ – východ. Jako spojnice mezi dálnicemi D11 a D47 vytvoří R35 v severní části republiky paralelní propojení Čech s Moravou k trase D1. V rámci Pardubického kraje by pak urychlení přípravy i realizace stavby mělo pomoci rozvoji kraje a posílení jeho regionálních vazeb.
Společná výzva bude zaslána premiérovi vlády a ministru dopravy, v kopii pak Ředitelství silnic a dálnic a Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
Naskenovaný dokument je připojen

Dobrovolnictví v Pardubickém kraji bude více vidět

Hlinsko/Pardubice (9. 11. 2015) - V nově otevřeném hlineckém sociálním podniku Cukrárna Ludmilka se sešla pracovní skupina složená ze zástupců dobrovolnických center Pardubického kraje. Iniciátorem setkání byl Pardubický kraj a jeho radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Kromě zástupců dobrovolnických center se akce zúčastnili také pracovníci Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Společně si prohlédli nově vytvořené materiály propagující dobrovolnictví v kraji a svou činnost jim představilo dobrovolnické centrum FOKUS VYSOČINA.
„Díky spolupráci členů pracovní skupiny a aktivního přístupu Koalice nevládek Pardubicka byla vydána nová brožura o dobrovolnictví a soubor plakátů inspirujících k dobrovolnictví. Také byl zveřejněn seznam dobrovolnických center na portálu www.nevladky.cz,“ uvedl krajský radní Pavel Šotola a dodal: „V návaznosti na dosavadní spolupráci mezi Pardubickým krajem a  Akademií věd České republiky jsme se v rámci tohoto setkání zároveň shodli na záměru Pardubického kraje předložit žádost o realizaci výzkumu mapujícího dobrovolnictví v kraji v roce 2016. Věřím, že v  případě úspěchu žádosti Akademie věd v grantovém řízení přispěje tento výzkum k dalšímu rozvoji dobrovolnictví v Pardubickém kraji.“
Na území Pardubického kraje působí dobrovolnická centra, která zájemcům o dobrovolnictví poskytnou veškeré informace o tom, v jaké oblasti mohou dobrovolníci svoji činnost realizovat. Současně zde zájemci získají informace ze strany koordinátora dobrovolníků, odborné poradenství i prosté sdílení zkušeností.  Seznam dobrovolnických center působících v Pardubickém kraji naleznete na www.nevladky.cz/informacni-servis/databaze-dobrovolnickych-center