Českotřebovský zpravodaj 286/2015 (27/11)                        
Přijměte pozvání na výstavu velkoformátových fotografií
ODE ZDI  / KE ZDI
Vernisáž se uskuteční 12. 12. 2015 od 17 hodin v prostorách vlakového nádraží v České Třebové. Vernisáž doprovodí hrou na elektrickou kytaru Petr Váně. Fotografie budou umístěny v podchodu, kterým se jde k nástupištím. Výstava potrvá do 12. 6. 2016.


Hejtman Netolický: Pobytové zařízení v Králíkách nikdo nechce

Pardubice (27. 11. 2015) – Počátkem letošního roku by nikdo nevěřil, že se jeho hlavním tématem stane takzvaná uprchlická krize a směřování nelegálních uprchlíků balkánskou cestou přes státy střední Evropy do Německa nebo Skandinávie. Přestože Česká republika využila všechny možnosti a vyjádřila prostřednictvím předních vládních činitelů nesouhlas s realokací uprchlíků dle stanovených kvót, byla přehlasována a musela začít řešit otázku umístění uprchlíků na svém území, byť legálních uprchlíků v souladu s mezinárodním právem.
Už od jara letošního roku se kvůli tomu diskutuje o takzvaném nepotřebném majetku, který stát v minulosti využíval a následně jej z organizačních důvodů opustil. Jedním z těch objektů je bývalý diagnostický ústav v Králíkách. Přestože šlo o zařízení velice problémové, měli jsme informace, že stát se bude snažit tento objekt prodat a od počátku jsme byli v kontaktu s místní samosprávou, která vyjádřila prvotní obavu z dalšího využití tohoto areálu. V průběhu roku však uprchlická krize v Evropě výrazně zesílila a Česká republika byla i přes zmíněný nesouhlas zapojena do jejího řešení, zejména tedy v oblasti realokace uprchlíků.
Před 14 dny jsme byli poprvé oficiálně informováni, že objekty v centru Králík mají být určeny pro pobytové zařízení, které by mělo zajistit ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu z důvodu politického pronásledování. Pardubický kraj od počátku vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby toto zařízení bylo na území Králicka umístěno.
V posledních několika letech investujeme nemalé prostředky především do infrastruktury související s oživením cestovního ruchu v oblasti zasažené ekonomickými změnami z počátku 90. let. V době, kdy vidíme první výsledky naší práce a kdy se daří zastavit nárůst nezaměstnanosti a naopak nezaměstnanost snižovat, kdy se daří ve spolupráci s investory zajistit práci pro místní obyvatele, přichází zpráva, že stát chce pobytové zařízení v Králíkách zřídit.
Ministerstvo vnitra nás požádalo o sdělení podmínek, které by měly zmírnit jakákoliv rizika, a o nich jsme také spolu s místní samosprávou jednali. Vyjádřili jsme ovšem zásadní nesouhlas s umístěním tohoto zařízení do turisticky atraktivní oblasti. Králicko je pro nás totéž co Šumava a Lipno pro jižní Čechy nebo Krkonoše s Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem pro Královehradecký kraj. Nikdo také neuvažuje o vzniku uprchlických center v těchto exponovaných turistických oblastech a Kostelec nad Orlicí ani Havířov, kde taková pobytová centra již existuji, vskutku nepovažuji za takto atraktivní místa.
Požádali jsme proto ještě o přehodnocení tohoto rozhodnutí, které je sice z hlediska České republiky nezbytné, ovšem jsem přesvědčen, že umístění na Králicku se jeví z mnoha důvodů jako krajně nevhodné. Každé rozhodnutí je totiž nutné zvážit ze všech úhlů pohledu. Vedle ekonomického hlediska a relativně nízkých nákladů na případné zprovoznění areálu je třeba brát v potaz všechny další vlivy, jako například blízkost základní školy, centra města, stav nejenom objektu, ale také jeho bezprostředního okolí a podobně. Proto jsem oficiálně kontaktoval ministra vnitra a prvního náměstka s tím, že lokalitu považujeme za krajně nevhodnou. Chci poděkovat panu ministrovi Chovancovi za vstřícný krok, který po našem telefonátu učinil a jsem rád, že existuje zájem o diskusi a vyslyšení názorů občanů města Králíky. Králicko bezesporu potřebuje impuls, avšak nikoliv tím způsobem, že zde stát zřídí pobytové zařízení pro uprchlíky.
Chtěl bych také požádat všechny, aby především vedli diskusi klidnou, protože jenom tak lze dojít ke kýženému cíl. Osobně jsem připravený sehrát roli zprostředkovatele v rámci jednání s Ministerstvem vnitra, vládou ČR a dalšími orgány. Ve středu 2. prosince se proto uskuteční setkání, na kterém bychom si měli s občany Králíků jasně formulovat požadavky a měli bychom o nich vést nejprve vnitřní diskusi, a potom je přenést na vládu ČR.
Samospráva Pardubického kraje cítí zodpovědnost za celé území kraje a já osobně mám Králicko velmi rád a odmítám jakékoliv pochybnosti ze strany místního obyvatelstva, že tomu tak není. Mohu všechny ubezpečit, že situaci sleduji velmi detailně a zabývám se vším, co se v této záležitosti děje. Osobně udělám vše, co je v mých silách, aby byly připomínky obyvatel reflektovány a aby s nimi bylo v co největší míře komunikováno. Rozumím a chápu, že je nutné plnit mezinárodní závazky, je ovšem potřeba respektovat také zájmy regionu a hlavně místa, kde by mělo být zařízení umístěno, a to zvláště za situace, kdy Pardubický kraj integroval celou řadu investic do cestovního ruchu do této mimořádně zajímavé lokality, která by byla bezpochyby umístěním uprchlického centra negativně ovlivněna.
 
FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY CYKLOSTEZKY Z LETOHRADU DO PASTVIN

Zastupitelstvo schválilo finanční podíl města Letohrad na přípravu projektové dokumentace cyklostezky v úseku Letohrad - Nekoř – Pastviny, na níž poskytl příspěvek i Pardubický kraj (2 x 200 tisíc Kč). Celková předpokládaná Částka je 1 580.000 Kč, z toho podíl města Letohrad 383 750 Kč. Příspěvek města bude poskytnutý ve dvou rovnoměrných splátkách v roce 2016 a 2017. O vlastní realizaci investice bude rozhodováno v ZM až po zjištění celkové ceny investice na základě vypracované projektové dokumentace a získání dostatečné výše dotačních zdrojů (např. z IROP, SFDI). Příspěvky budou poskytnuty zálohově a budou vyúčtovány po skončení akce podle skutečných nákladů. V případě zvýšení celkového objemu předpokládaných nákladů bude plně v kompetenci zastupitelstva rozhodnutí o dalším postupu.
Stanovisko českých poslanců Evropského parlamentu
k návrhu změny směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní

Návrh Evropské komise na změnu směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní je dlouho očekávaným legislativním návrhem, k jehož zrychlenému předložení došlo bohužel teprve pod vlivem nedávného teroristického útoku v Paříži. Potvrzuje se, že existuje slabé místo evropské legislativy v podobě nedostatečné kontroly pohybu zbraní v EU.
 Evropská komise předložila návrh, který bude v následujících týdnech a měsících předmětem důkladné diskuse v Evropském parlamentu a mezi členskými státy. Považujeme předložený návrh za základ pro další jednání, které by se podle našeho názoru mělo soustředit především na potírání nelegálního obchodu se zbraněmi a zlepšení kontroly a dohledu nad tím, jak je nakládáno s automatickými zbraněmi, které měly být znehodnoceny tak, aby nemohly být následkem případných dílčích úprav znovu zprovozněny. Podotýkáme, že návrh Evropské komise se nedotýká podmínek legálního držení jednoranových zbraní v kategoriích lovecké, sportovní, obranné apod., vyjma některých aspektů jejich prodeje, zejména po internetu.
Jsme připraveni na základě odborné diskuse s experty zodpovědně posoudit návrh na rozšíření kategorie A (zakázané zbraně) o automatické zbraně, které byly přeměněny na poloautomatické, civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem, a střelné zbraně spadající do kategorie A, které byly znehodnoceny, a podpořit ho pouze v případě, že se prokáže, že jejich legální držení je zdrojem nebezpečné trestné činnosti anebo se s nimi nelegálně obchoduje. Naším společným cílem je učinit maximum pro to, aby se snížilo riziko dalších teroristických útoků v Evropě.
Součástí legislativních změn by měla být opatření typu povinné výměny informací mezi členskými zeměmi umožňující účinné sledování přeshraničního pohybu zbraní a důsledná evidence zbraní v národních registrech, zahrnující i převody (tj. změnu majitele) znehodnocených střelných zbraní nebo jejich součástí.
Cílem připravované legislativní změny musí být zvýšení bezpečnosti evropských občanů bez zbytečných zásahů do úpravy podmínek legálního držení zbraní. Z tohoto pohledu také budeme návrh EK posuzovat. Důraz musí být kladen na opatření efektivně potírající veškeré nelegální nakládání a obchod se zbraněmi, protože právě tyto jevy jsou často úzce spojené se závažnou trestnou činností nebo dokonce i s mezinárodním terorismem.
Luděk Niedermayer,Stanislav Polčák,Michaela Šojdrová,Pavel Svoboda,Tomáš Zdechovský,Pavel Telička, Petr Ježek,
Martina Dlabajová, Kateřina Konečná,  Pavel Poc
 
Mimořádná dotace pro dobrovolné hasiče na revizi přístrojů

Pardubice (27. 11. 2015) – Rada Pardubického kraje schválila na svém čtvrtečním jednání mimořádné dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v Budislavi, Bystrém a Jevíčku na revizi vyprošťovací techniky, kterou mají jednotlivé sbory k dispozici. Celkově byla mezi obce rozdělena částka téměř 80 tisíc korun.
„Oslovili nás starostové těchto tří obcí s žádostí o mimořádnou finanční podporu nad rámec pravidelných dotací. Vzhledem k tomu, že jednotky jsou předurčeny k zásahům při dopravních nehodách, mají k dispozici vyprošťovací zařízení Lukas, která jsou určená pro vyprošťování osob. Zařízení jsou plně funkční, ale aby mohla být používána při záchraně lidských životů, je nutné provést jejich servis a zákonem nařízenou revizi,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj podporuje dobrovolné hasiče na svém území soustavně, přičemž podpora má podobu nejen dotací a příspěvků na nákup techniky, ale například také převodu vozidel z majetku kraje do majetku jednotlivých okresních sdružení, jak tomu bylo naposledy také v říjnu tohoto roku.
 
Neziskovky se na kurzu učí, jak získávat finance

Pardubice (27. 11. 2015) – Fundraising – komunikační dovednosti a vyjednávání, to je název kurzu, který pod záštitou radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly uspořádal koncem listopadu Pardubický kraj pro neziskové organizace. Díky mimořádnému zájmu se uskutečnil ve dvou termínech a další mimořádný kurz je naplánován na začátek příštího roku. Odborného vzdělávání se dosud zúčastnilo celkem 21 účastníků z 15 neziskových organizací.  
„Tím, že kraj v oblasti získávání finančních prostředků nabízí bezplatné a kvalitní vzdělávání, pomáhá neziskovým organizacím k větší finanční stabilitě i k rozvoji činností, které neziskové organizace v kraji nabízejí. Vzhledem k tomu, že téma kurzu navazuje na výzkum neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji, odpovídáme tak tímto vzděláváním na aktuální výzvy a potřeby neziskových organizací i komerčních firem,“ říká krajský radní Pavel Šotola a dodává: „Domnívám se, že k velkému zájmu o kurz přispělo i jeho načasování, které umožní dobrou přípravu zájemcům na dotační řízení Pardubického kraje, kde neziskové organizace mohou v oblasti fundraisingu v roce 2016 předkládat své žádosti a podporu.“
Obsah kurzu je orientován na komunikační dovednosti, vyjednávání a prezentace. Díky podpoře Pardubického kraje se ho zástupci neziskovek zúčastnili zdarma. Pro velký zájem kraj zorganizuje ještě jeden běh tohoto kurzu 19. ledna 2016. O týden později, tedy 26. ledna 2016, se pak absolventi tohoto kurzu budou moci zúčastnit navazujícího workshopu, kde prohloubí své znalosti.
Další neziskové organizace se mohou v případě zájmu o kurz fundraisingu obrátit na metodika nestátních neziskových organizací Romana Peška, který je lektorem kurzu, na e-mailovou adresu roman.pesek@pardubickykraj.cz nebo na telefonní číslo 466 026 492.
 
Adventní výstava v reálce podpoří klienty sociálních služeb

Pardubice (27. 11. 2015) – Dobročinnost a Vánoce patří k sobě. Už třetím rokem proto Pardubický kraj organizuje adventní prodejní výstavu, na které mohou návštěvníci zakoupit výrobky klientů poskytovatelů sociálních služeb. Ve středu 2. prosince od 10 do 17 hodin zaplní sál Jana Kašpara ručně vyráběné adventní věnce, svícny, šperky, keramika a mnoho dalšího. Akci doplní i vánočně laděná hudební vystoupení. Záštitu nad výstavou převzal krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola, který akci zahájí.
„V budově reálky představí své dovednosti klienti zařízení sociálních služeb. Pro návštěvníky to je jedinečná příležitost podpořit dobrou věc a zároveň potěšit blízké zakoupením drobného vánočního dárku. Srdečně zveme každého,“ sdělil krajský radní Pavel Šotola.
Veškerý výtěžek zůstane sociálním zařízení na nákup materiálu a další služby pro klienty. „Pro vytvoření předvánoční atmosféry nesmí chybět ani hudební a taneční ukázky. Klienti ze stacionáře Slunečnice vystoupí v 10:15 a zástupci Domova u studánky ve 13:15,“ sdělila Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.
Výstavy se zúčastní celkem 23 poskytovatelů sociálních služeb. Mezi vystavujícími organizacemi budou jednak poskytovatelé sociálních služeb z řad příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem, tak i příspěvkové organizace obcí v kraji.
Své výrobky představí Domov pod hradem Žampach, Centrum J. J. Pestalozziho, Daneta, Domov na rozcestí, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Dlaň životu, Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, MIREA denní stacionář, Šance pro Tebe, Domov sociálních služeb Slatiňany, CEDR Pardubice, KŘIŽOVATKA handicap centrum, Domov na hradě Rychmburk, Momo Chrudim, Domov na zámku Bystré, Domov pod Kuňkou, Domov u studánky, Ledax Vysoké Mýto, Domov pro seniory Heřmanův Městec, Česká abilympijská asociace, Oblastní charita Moravská Třebová, Berenika - Vysoké Mýto, Stacionář Ústí nad Orlicí.