Informace k centralizaci pracovišť, tzv. dodejen, České pošty ve Vysokém Mýtě a v Chocni

Česká pošta se rozhodla přistoupit k centralizaci svých dodejen (tedy pracovišť, ze kterých jdou pak dále rozváženy zásilky) ve Vysokém Mýtě a v Chocni. Důvodem byla především technologicky i sociálně nevyhovující pracoviště v obou městech. Dodejny byly sloučeny do nově zrekonstruovaného objektu, který patří České poště a který má velmi výhodnou polohu, protože se nachází v těsné blízkosti nádrží Choceň. Taková změna není ojedinělá, Česká pošta v průběhu let 2014 a 2015 provedla ve východních Čechách cca 50 obdobných centralizací.
Dodejna a podací pošta Vysoké Mýto byla provozována v pronajatých prostorech s vysokým nájemným v nevyhovujících technologických podmínkách. Česká pošta, která spolupracovala i se starostou obce, hledala nové vhodné prostory pro umístění obou provozoven. Nabízené lokality ovšem nebyly pro oba provozy dostačující.
Celý projekt stěhování se začal připravovat v roce 2013 jako dílčí část optimalizace obvodu depa Česká Třebová 70 a v souvislosti s převodem podací pošty Choceň 2 na Poštu Partner. Ta je provozována Konzumem Ústí nad Orlicí. V Chocni se nejedná o změnu obsluhy daného území, tedy převod na motorizované doručovaní, ale pouze o fyzické přestěhování doručovatelů do jiných prostor.
Výchozí situace:
Z dodejny Vysoké Mýto nepřešlo do nového pracoviště 13 pracovníků z celkových 15. Tito pracovníci ukončili s Českou poštou pracovní poměr z organizačních důvodů, tedy nárokem na odstupné, a to i přesto, že s nimi zástupci České pošty opakovaně jednali na různých úrovních řízení. Hlavním důvodem odchodů bylo dojíždění do zaměstnání. 
Vlakové spojení z Vysokého Mýta s frekvencí 30 minut v trvání 15 minut končí na nástupišti bezprostředně sousedícím s dodejnou Choceň. S ohledem na situaci v četnosti výpovědí došlo v průběhu září ke zdvojení pracovních pozic doručovatelů jako příprava na samostatné doručování k 1. 10. 2015. K 1. 10. 2015 byly všechny typové pozice obsazeny.
 
Provedená opatření:
Personální výpadek byl nahrazen pracovníky depa Česká Třebová 70 a převodem doručovatelů z ostatních dep ve východních Čechách.
Nábor pracovníků probíhá prostřednictvím webových stránek. Bylo rozneseno 20 tisíc letáků. Zástupci České pošty jednali s 10 starosty v obvodu dodejny s žádostí o spolupráci. Informace a letáky byly umístěny na všech poštách v okolí a na budově dodejny, stejně tak byly předány na železniční zastávky na trati Pardubice – Česká Třebová.
Česká pošta posílila finanční motivaci na uvedená pracoviště o tisíc korun za odpracovaný měsíc po dobu tří měsíců. Stejnou částku obdrží zaměstnanec z řad pošt a dodejen, pokud přivede na dodejnu nového pracovníka.
Česká pošta v průběhu října evidovala ve východních Čechách v oblasti doručování sedm podnětů na kvalitu v dané oblasti. Mezi nimi jsou i podněty starostů Sruby a Zámrsk, které byly projednány. Tyto podněty však neobsahovaly žádné konkrétní údaje. Při jednání bylo domluveno, že věcné připomínky budou předány prostřednictvím místních poboček k řešení na dodejnu. Zatím nebyl předán ani jeden podnět.