Usnesení rady města z 2. listopadu 2015                               
č. 1170
Rada města souhlasí se stavbou „Novostavba RD, Skuhrov u České Třebové, Česká Třebová“, která sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 21 a ppč. 818/14, vše v katastrálním území Skuhrov u České Třebové a obci Česká Třebová, dle žádosti pana L. H. ze dne 23.10.2015.
Zodpovídá: Ing. Jiří Smrčka
 
č. 1171
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přeložka STL plynovodu PE dn 50 a plynovodní přípojky pro novostavbu tenisové haly ul. Husova, Č. Třebová“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 998 a ppč. 753/16, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností RWE GasNet, s. r. o., IČ 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Jiří Smrčka
 
č. 1172
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro Městský úřad Česká Třebová“, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Karel Švercl
 
č. 1173
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Elektrický vakový zvedák s váhou pro Domov pro seniory“, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Karel Švercl
 
č. 1174
Rada města jmenuje v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů hodnotící komisi pro otevírání obálek, k prokázání splnění kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku a služby - zpracování dokumentace „Územní plán Česká Třebová“, ve složení:
člen: p. Dobromil Keprt         náhradník: p. Martin Fišer
         Ing. Jan Homoláč                               Ing. Jaromír Urban
         Ing. Petr Skopal                                  p. Martin Saifrt
         p. Petr Havlena                                   p. Ladislav Vraspír
         p. Miloš Novák / AT                           Ing. Tomáš Friš / AI
Zodpovídá: Ing. Karel Švercl
 
č. 1175
Rada města schvaluje žádost Městského muzea Česká Třebová o zakoupení sbírkového předmětu – obrazu „Koupání dívek“, datum vzniku kolem r. 1930, autorem obrazu je pan Voleský Josef  z Litomyšle, od pana J. V. v hodnotě 29 000 Kč, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Hana Hrdličková
 
č. 1176
Rada města schvaluje přijetí věcných darů v hodnotě 10 000 Kč pro Mateřskou školu Česká Třebová, U Stadionu, za účelem doplnění zahradního mobiliáře pro děti školy, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Hana Hrdličková
 
č. 1177
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2 000 Kč pro Mateřskou školu Česká Třebová, U Stadionu, za účelem pořízení výtvarného materiálu dle potřeb mateřské školy, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Hana Hrdličková
 
č. 1178
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle žádosti Sboru dobrovolných hasičů Česká Třebová, IČ 61237604, se sídlem Chorinova 29, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného panem Leošem Kovářem, na akci „Rozsvícení vánočního stromečku“ a „Česko zpívá koledy“. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí dne 29.11.2015 od 15:00 do 20:00 a dne 09.12.2015 od 16:00 hodin do 20:00 hodin.
Zodpovídá: Hana Hrdličková
 
č. 1179
Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle žádosti spolku ROSA rodinné centrum, IČ 26620723, se sídlem Ústecká 160, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeného paní Žanetou Stojanovou, na akci „Svatomartinský průvod“. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství parku Javorka, dne 11.11.2015 od 16:30 hod. do 19:00 hod., dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Hana Hrdličková
 
Schválil:
Dobromil Keprt  v. r.
místostarosta
 
Zapsala:
Ludmila Rašnerová  v. r.
sekretářka starosty města

  Jaroslav  Z e d n í k 

        starosta města

                                                                                                               vz. Ing. Jaromíra Žáčková   v. r.

        místostarostka

V České Třebové dne  2. listopadu 2015