VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH
MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
čet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
 
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

- Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie za každou i započatou stránku 30,- Kč
- Ověření podpisu na listině za každý podpis 30,- Kč
- Vydání Veřejné listiny o identifikaci 200,- Kč
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy - CZECHPOINT
(výpisy z Katastru nemovitostí, Živnostenského a Veřejného rejstříku – obchodního,
nadačního, spolkového…, Rejstříku trestů a Rejstříku trestů právnické osoby, výpis
z bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku, ze základních registrů, vydání
ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků
provozu modulu autovraků ISOH ...)
- za první stránku 100,- Kč
- za každou další i započatou stránku 50,- Kč
Kopie katastrální mapy 100,- Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100,- Kč
Autorizovaná konverze dokumentů 30,-Kč/stránka
Žádost o nové přístupové údaje k datové schránce v době tří let více, než jednou 200,- Kč
 
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

- Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,
ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů,
z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení
o negativním nálezu
za každou i započatou stránku 50,- Kč
na technickém nosiči dat 40,- Kč
za 1. stránku 15,- Kč
za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na
tiskárně počítače 5,- Kč
Evidence obyvatel:
- Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom
přihlašovacím lístku 50,- Kč
- Poskytnutí informace z informačního systému evidence obyvatel
za každou i započatou stránku 50,- Kč
Občanské průkazy:
- Vydání občanského průkazu se strojově 500,- Kč
čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem
- Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,- Kč
- Vydání občanského průkazu bez strojově 100,- Kč
čitelných údajů s dobou platnosti
na 3 měsíce
- Vydání občanského průkazu občanu 50,- Kč
2
mladšímu 15 let
- Vydání občanského průkazu občanu staršímu 100,- Kč
15 let, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky
- Vydání občanského průkazu se strojově 100,- Kč
čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený,
ztracený, odcizený nebo za průkaz
obsahující neoprávněně provedené zápisy
- Odblokování elektronické identifikace 100,- Kč
občanského průkazu
Cestovní doklady:
- Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat:
* občanům starším 15 let 600,- Kč
* občanům mladším 15 let 100,- Kč
- Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů:
* občanům starším 15 let 1 500,- Kč
* občanům mladším 15 let 1 000,- Kč
Matrika:
- Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) 20,- Kč
- Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
- Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití
v zahraničí 100,- Kč
- Vydání osvědčení o státním občanství České republiky 100,- Kč
- Vydání potvrzení o národnosti 100,- Kč
- Udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě 2 000,- Kč
- Udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě 500,- Kč
- Udělení státního občanství České republiky azylantovi 500,- Kč
- Přijetí prohlášení o nabytí státního 500,- Kč
občanství České republiky podle § 31,
32, 35 a 36 zákona o státním občanství
- Vydání povolení změny
* příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení 100,- Kč
* jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000,- Kč
- Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000,- Kč
- Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt
na území ČR 2 000,- Kč
- Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
úředně určenou místnost 1 000,- Kč
- Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo
vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
v cizině nebo s cizincem 500,- Kč
- Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100,- Kč
 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

- Registrace vozidla, včetně registrace jednotlivě dovozeného vozidla
osobní, nákladní, traktor 800,- Kč
motocykl do 50 ccm 300,- Kč
motocykl nad 50 ccm 500,- Kč
přívěs do 750 kg 500,- Kč
přívěs nad 750 kg 700,- Kč
3
- Vydání nové registrační značky kus/200,- Kč
- Vydání zvláštní registrační značky 500,- Kč
- Vyřazení vozidla z provozu 200,- Kč
- Vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla a technického průkazu 100,- Kč
- Jiné změny prováděné v registru vozidel 50,- Kč
- Přestavba vozidla, motocyklu a přívěsu 1 000,- Kč
ostatní dle druhu 500/1 000,- Kč
- Vydání registrace autoškoly 2 000,- Kč
- Změna registrace autoškoly 1 000,- Kč
- Vydání nového řidičského průkazu 50,- Kč
- Rozšíření řidičského průkazu 50,- Kč
- Změny údajů v řidičském průkazu 50,- Kč
- Zapsání profesní způsobilosti do ŘP 50,- Kč
- Vydání průkazu profesní způsobilosti u cizince 200,- Kč
- Ztráta, odcizení řidičského průkazu - vystavení nového 50,- Kč
- Vydání mezinárodního řidičského průkazu 50,- Kč
- Výpis z evidenční karty řidiče 15,- Kč první strana, každá další 5,- Kč
- Zvláštní užívání pozemních komunikací do 10 dnů 100,- Kč
nad 10 dnů 500,- Kč
nad 6 měsíců 1 000,- Kč
- Zvláštní užívání místních komunikací - vyhrazení parkovacích míst 1 000,- Kč
- Připojení nemovitosti k pozemní komunikaci (sjezdy na místní komunikace a silnice
II. a III. třídy) 500,- Kč
- Stavební povolení ke stavbě (výstavba mostu) 3 000,- Kč
- Stavební povolení ke změnám stavby (při rekonstrukci) 2 500,- Kč
- Zkouška k získání řidičského oprávnění 700,- Kč
- Opravná zkouška - pravidla provozu na pozemních kom. 100,- Kč
- Opravná zkouška - ovládání a údržba vozidla 200,- Kč
- Opravná zkouška - praktické jízdy 400,- Kč
- Výdej dat z registru vozidel 15,- Kč za každé vozidlo
- Vydání osvědčení Taxi 200,- Kč
- Vydání paměťové karty - řidiče 700,- Kč
- vozidla 700,- Kč
- servisní 700,- Kč
- Ekologická daň - vozidlo neplní emisní normu EURO 10 000,- Kč
- vozidlo plní emisní normu EURO 1 5 000,- Kč
- vozidlo plní emisní normu EURO 2 3 000,- Kč
 
ODBOR VÝSTAVBY

Položka 17 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(výňatek textu).
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území.
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000,- Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b)
s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáním nebo řadových garáží 1 000,- Kč
a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000,- Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné
technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené
v písmenech a) nebo b) 1 000,-Kč
4
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000,- Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity
50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000,- Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m² 1 000,- Kč
b) nad výměru 5 000 m² 3 000,- Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000,- Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000,- Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavku na využívání
území 5 000,- Kč
Poznámky:
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní
smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky,
vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech
této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušením územním řízení vybere správní úřad
poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby
příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby
příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny
sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní
úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek
ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě
této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby
vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy
o provedení stavby.
Položka 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(výňatek textu).
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000,- Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b)
s výjimkou stavby garáže 500,-Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáním nebo řadových garáží 1 000,- Kč
a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000,- Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený
záměr projedná ve stavebním řízení 500,- Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000,- Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity
50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000,- Kč
5
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000,- Kč
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního
zákona 1 000,- Kč
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 500,- Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000,- Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500,- Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1 000,- Kč
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1 000,- Kč
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000,- Kč
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1 000,- Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500,- Kč
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500,- Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500,- Kč
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků
na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání
staveb 5 000,-Kč
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené
dokumentace skutečného provedení stavby (paspartu) 500,- Kč

 

Poznámky:
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádě
více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek
ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této
položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek
ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu
sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek
ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě
této položky a položky 17.
Položka 19 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(výňatek textu).
Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500,- Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000,- Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2 000,- Kč
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku
stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení
stavby.
2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místním šetření při kolaudaci, byl-li
návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl
při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
6
4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě
z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu
vyřizujícího podání účastníka řízení.
 
ODBOR FINANČ

Odbor finanční vybírá správní poplatky za úkony spojené s vydáním rozhodnutí o povolení
provozování VHP
- přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie
nebo jiné podobné hry 5 000,- Kč
- přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie
nebo jiné podobné hry 3 000,- Kč
 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na 1 den 30,- Kč
- na 5 dní 50,- Kč
- na 30 dní 70,- Kč
- na 6 měsíců 100,- Kč
- na 12 měsíců 150,- Kč
- na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci
svého povolání nebo funkce 75,- Kč
- Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1 000,- Kč
- Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500,- Kč
- Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200,- Kč
- Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
-1 rok 100,- Kč
-1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce, pro rybářské hospodáře a rybářské stráže 50,- Kč
- 3 roky 200,- Kč
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, pro rybářské hospodáře a rybářské stráže
100,- Kč
- 10 let 500,- Kč
- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, pro rybářské hospodáře a rybářské stráže
250,- Kč
- Povolení výkonu rybářského práva 2 000,- Kč
- Vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla
určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel 300,- Kč
- Vydání stavebního povolení ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)
(stavby neuvedené v sazebníku za správní poplatek 300,- Kč – viz
položka výše) 3 000,- Kč
- Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením nebo o prodloužení
stavebního povolení 1 000,- Kč
- Vydání povolení k odstranění stavby 500,- Kč
- Místní šetření a ohledání na místě - za každou započatou hodinu v pracovní
době správního úřadu 500,- Kč
- Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného
shromažďování nebo soustřeďování odpadů 1 000,- Kč
7
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,- Kč
Další ohlášení živnosti 500,- Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,- Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odp. zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnost. rejstříku na žádost
- za každou i započatou stránku 20,- Kč
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů
v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího
písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu
- za každou i započatou stránku 50,- Kč
- na technickém nosiči dat 40,- Kč
je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
- za první stránku 15,- Kč
- a za každou další i započatou stránku 5,- Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského
zákona 50,- Kč
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100,- Kč