Českotřebovský deník 291/2015 (2/12)                                  
Týden italského filmu 
navazuje na vydařenou besedu
o Sicílii 

Po předešlé listopadové akci, kterou bylo představení italského regionu Sicílie se v příštím týdnu uskuteční Týden italského filmu. Obě akce pořádá o.s. Lingvia Group Česká Třebová a obě získaly svůj azyl  v Ekocentru Podorlicko, kde se také členové Lingvie scházejí ke svým, výborový a členských schůzím.  Je zde jednak přednáškový sál umožňující projekci a jednak zázemí umožňující nadstandardní péči o příchozí zájemce a veřejnost, je to prostor v centru města a je dobře, když je dostatečně využívaný. Beseda o Sicílii byla velmi vydařená také díky hostovi Ing. ladislavu Heidemu. Týden Italského filmu se uskuteční v České Třebové již potřetí. Patří do cyklu "poznávejte s námi". Návštěvníky čekají opravdu zajímavé tituly i zajímavé prezentace uvedených snímků (viz přiložený plakát akce. Zahájení je již v úterý  8. prosince v 17.00 hodin.
Více na www.lingviagroup.cz
 
Chystá se nová úprava obecně závazné vyhlášky města od místním poplatku za provoz systému likvidace odpadu.

Od 1. ledna 2016 se novou legislativou do praxe zavádí několik podstatných změn, souvisejících s problematikou tzv. poplatkových obecně závazných vyhlášek.
Dle ustanovení § l Ob odst. 3 zákona o místních poplatcích bude od 1. ledna 2016 nově od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů osvobozena fyzická osoba, která je  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Další změnu přináší možnost vyměření místních poplatků u nezletilých osob. S účinností od 1. ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě nedoplatek na poplatku, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka, přičemž zákonný zástupce nebo opatrovník mají stejné procesní postavení jako poplatník. Novou vyhlášku budou schvalovat zastupitelé města  na jednání 14. 12. 2015. 
Součástí jednání bude také rozpočtová změna č. 3 a schválení rozpočtového provizória pro financování města do doby schválení městského rozpočtu na rok 2016. 
Adventní setkání místostarostky s představiteli církví v České Třebové

Již tradičně se na začátku  adventu setkává vedení města s představiteli církví působících v našem městě. Ve středu 2. prosince 2015 se paní místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková setkala s  děkanem římskokatolické církve ThMgr. Milošem Kolovratníkem, kazatelem církve českobratrské Ing. Rostislavem Staňkem, farářkou církve československé husitské  ThMgr. Lidmilou Kukuczkovou a kazatelem církve adventistů sedmého dne BTh. Samuelem Vaňkem k adventnímu posezení, v němž byl dán prostor k diskusi o společenských, a kulturních záležitostech a aktivitách  jednotlivých církví, stejně jako k informacím o potřebnosti oprav jednotlivých církevních budov.

Dražba volného bytu v ulici Jana Drobného - najdete ZDE

Programový sjezd strany zelených v České Třebové

O předchozím víkendu se v sále SŠT Na Skalce v České Třebové uskutečnil neveřejný programový sjezd Strany zelených za účasti jejich předních představitelů Byl to sjezd nevolební, tedy především pracovní, který nebyl určen médiím.  Představitelé strany zelených se nesešli v České Třebové poprvé. i to svědčí o tom, že místní  organizace této strany je v rámci republiky aktivní, pracuje jak na celospolečensky významných tématech, tak se podílí na  realizaci komunální politicky v České Třebové jako součást Koalice pro Českou Třebovou, která má v zastupitelstvu města 7 mandátů. O českotřebovském sjezdu vydal tiskový mluvčí Strany zelených tuto tiskovou zprávu:
Zelení na sjezdu schválili koncept nového politického programu

Strana zelených si na svém víkendovém sjezdu schválila koncept nového politického programu. Zelení v něm deklarují, že v souvislosti se zvyšováním efektivity práce chtějí adekvátně zkracovat pracovní týden. Zelení také schválili, že budou usilovat mimo jiné také o legalizaci užívání a pěstování konopí pro léčebné i rekreační účely. Delegáti a delegátky také upozorňovali na důležitost nadcházející klimatické konference v Paříži, která začne 30. listopadu.
Mezi schválenými tezemi konceptu nového programu je legalizace užívání a pěstování konopí pro léčebné i rekreační účely. Součástí by měla být legislativní opatření stanovující minimální věk nakupujících, zákaz reklamy a povinnost prodejců poskytovat informace o rizicích.
Sjezd se shodl rovněž na tom, že v programu zelených by nemělo chybět adekvátní zkracování pracovního týdne v návaznosti na zvyšující se produktivitu práce či zrušení hranice účasti pro platnost a závaznost místního a krajského referenda v případech, kdy je referendum vyvoláno peticí občanů.
„Je prokázáno, že v zemích s kratším pracovním týdnem je zároveň vyšší produktivita práce. Proto chceme mít v programu po vzoru jiných evropských zemí, jako je Dánsko či Německo, zkrácení pracovního týdne,” uvádí Jana Drápalová, předsedkyně Strany zelených.
Koncept nového programu finalizuje nově ustanovená pracovní skupina a připraví jej ke schválení příštímu sjezdu.
“Jsem ráda, že se o víkendu dařilo vést konstruktivní debatu, jejímž výsledkem je schválený koncept politického programu a zároveň jsme zohlednili i aktuální politické otázky, jako je migrace či nadcházející klimatická konference v Paříži. Zelení ukázali, že na důležitých programových bodech je shoda a zodpovědně se připravují na návrat do vysoké politiky,“ uvádí Jana Drápalová, předsedkyně Strany zelených.
Kromě programu delegáti a delegátky projednávali desítky bodů, mezi nimi například body týkající se klimatu či migrace.
Zelení v souvislosti s migrační krizí vyzvali politickou reprezentaci Evropské unie a jednotlivých evropských zemí, aby současnou situaci vzali jako příležitost ukázat, že projekt sjednocené Evropy je především projektem solidárním. Vyzvali také k přehodnocení evropské zahraniční politiky směrem k většímu vzájemnému respektu a spolupráci uvnitř mezinárodní komunity. Podle zelených by se terorismu mělo hlavně předcházet, a nikoli s ním jen bojovat.
Strana zelených také požaduje přijetí právně závazné, dlouhodobé, ambiciózní, spravedlivé a flexibilní dohody na klimatické konferenci v Paříži. Česká republika by v rámci Evropská unie měla požadovat nejvyšší možnou dekarbonizaci všech světových ekonomik do r. 2050, aby bylo možné splnit cíl maximálního možného průměrného oteplení o 2 °C.
Zajímavá výstava v Kulturním centru: Tereza Černá - malby  

Malířka nar. r. 1988 žije a pracuje v Novém Městě nad Metují. Vystudovala Ostravskou univerzitu fakultu umění, obor malba u doc. Akad. malíře Daniela Balabána (2007 - 2012), v letech 2010 - 2012 byla na stáži na Univerzitě v Barceloně. Vyučuje na Střední umělecko-průmyslové škole v Ústí nad Orlicí obor propagační výtvarnictví. Samostatně vystavuje od roku 2009, tehdy vystavovala v klubu Modrý trpaslík v České Třebové.  Především v loňském roce  2014 se podílela za zajímavých realizacích v Praze, Hradci Králové a zúčastnila se řady významných soutěží. Přijďte se pokochat krásnými velkoplošnými malbami Terezy Černé ! 
Výstava ve Výstavní síni Kulturního centra je otevřena do 10. prosince 2015.