Gymnázium Česká Třebová – ohlédnutí
za uplynulým rokem

Jaký byl rok 2015 na českotřebovském gymnáziu? Zpětný pohled v nás může vyvolávat nejrůznější pocity. My však věříme, že u našich žáků i kolegů budou převažovat emoce pozitivní. Z čeho pramení naše přesvědčení?
V posledních letech se řešila citlivá otázka tzv. optimalizace středního školství. Našemu gymnáziu se podařilo prokázat, že má v síti středních škol své místo. Netíží nás nízká naplněnost jednotlivých tříd, se kterou se řada škol musí potýkat. Otevřeli jsme první ročník osmiletého i čtyřletého studia. Díky naplněnosti obou tříd tak v září 2015 vzrostl počet žáků oproti předcházejícímu roku na 334. Vzdělání a výchovu zajišťuje stabilizovaný a plně kvalifikovaný pedagogický sbor.
V průběhu roku 2015 probíhala na gymnáziu také vnější kontrolní činnost. V červnu bylo kontrolním oddělením Krajského úřadu Pardubického kraje komplexně prověřeno hospodaření školy, v listopadu prověřovala Česká školní inspekce podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. S potěšením můžeme konstatovat, že obě kontroly hodnotily naši školu velmi dobře.
Jsme rádi, že prestiž gymnázia v rámci Pardubického kraje posilují sami studenti svou aktivní a úspěšnou účastí v mnoha soutěžích a olympiádách. Účastní se nejen tradičních předmětových olympiád (český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, latina, matematika, programování, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis), ale i méně známých soutěží jako PIšQworky, PHOTOBASE, Lingvistická olympiáda, Logická olympiáda apod. Každoročně také přihlašují své projekty do Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Své volejbalové, basketbalové, fotbalové a florbalové nadání prokazují v rámci středoškolských her.
Díky úspěchům dosaženým v soutěžích jsme byli zařazeni již potřetí do programu Excelence středních škol. Během udílení cen Mladý talent Pardubického kraje 2015 převzal Radovan Švarc pamětní list za 1. místo v ústředním kole Matematické olympiády a za příkladnou reprezentaci našeho kraje.
Úspěšní jsou naši žáci nejen ve výše zmiňovaných soutěžích. O kvalitě poskytovaného vzdělání svědčí i stoprocentní úspěšnost u maturitních zkoušek a výsledky přijímacího řízení na vysoké školy. V roce 2015 bylo k vysokoškolskému studiu přijato 100 % absolventů osmiletého a 94,4 % absolventů čtyřletého studia. Nutno podotknout, že pro svou budoucí profesní orientaci volí zpravidla prestižní univerzity a fakulty.
V roce 2015 jsme se zapojili do evropského projektu zaměřeného na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Gymnázium na projektové aktivity získalo celkem 884 785 Kč. Cílem školy bylo alokovat finanční prostředky tak, aby mohli být v maximální možné míře podpořeni naši žáci. Na jazykové a poznávací zájezdy (Salzburg, Barcelona, Londýn) a na pořízení knížek a čteček tak bylo vyčleněno přímo pro studenty 783 110 Kč.
Vážíme si podpory Pardubického kraje, města Česká Třebová a Spolku Gymnázia Česká Třebová, díky nimž můžeme rekonstruovat prostory školy, modernizovat technické vybavení a finančně podporovat školní i mimoškolní aktivity žáků. Přínosná je rovněž spolupráce s městským muzeem, místním kulturním centrem a firmou Contipro, která prostřednictvím projektu FYBICH (fyzika, biologie, chemie) přibližuje mladým lidem moderní vědní obory a umožňuje jim získat první zkušenosti ve vědecko-výzkumné praxi.
Velmi nás těší zapojení studentů do charitativních aktivit. Oboustranně prospěšnou je spolupráce s občanským sdružením Za jeden provaz. K dalším dobročinným akcím patří projekt Světluška napomáhající dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením a program Adopce na dálku zaměřený na pomoc chudým dětem v Indii formou financování jejich vzdělání a zdravotní péče.
Pozorní žáci si jistě všimli, že na vysvědčení mohou najít motto Gymnázium – brána ke vzdělání. Doufáme, že i v dalších letech bude naše gymnázium tou pomyslnou branou, kterou k nám budou vstupovat noví studenti, branou, kterou budou naši školu opouštět úspěšní absolventi, a branou, která bude vždy otevřena pro rodiče a další partnery ochotné přispět k podpoře výchovného a vzdělávacího procesu na naší škole. Děkujeme studentům a učitelům za vytváření přátelské atmosféry a věříme, že i nadcházející rok 2016 bude přinejmenším stejně tak úspěšný jako ten předchozí.
Dana Řehořová