V loňském roce se stromy kolem silnic nejvíce sázely v Pardubickém kraji

Arnika zpracovala údaje krajských silničních správ o vykácených a vysázených stromech za rok 2014. Výsledek? Od roku 2003 zmizelo od silnic druhých a třetích tříd přes 180 000 stromů. Počet vysázených stromů za stejné období jen stěží převyšuje 110 000 (1). Za samotný rok 2014 bylo vykáceno 17 000 stromů, zatímco vysazeno jich bylo 13 000. Ve srovnání s předchozími lety se sázelo poměrně hodně. K tomu, aby byl nahrazen masivní úbytek silničních stromořadí v předchozích letech, je však ještě daleko. Nedotažené ustanovení zákona neumožňuje obcím vytvořit fond využívaný cíleně ve prospěch stromů. Chybí také odborníci na údržbu stromů na správách silnic. Odstranění těchto nedostatků je podle Arniky cestou k zachování alejí podél našich cest a současně zajištění bezpečnosti provozu. (2)
Infografika s údaji o kácení a vysazování stromů v krajích za rok 2014 i celé sledované období 2003-2014 je přílohou této TZ. Podrobnější údaje jsou pak na webu http://arnika.org/kaceni-podle-kraju
Zdá se, že alespoň v některých krajích konečně dochází ke změně jednostranného přístupu, kdy se silničáři soustředili především na kácení, a nevěnovali se nové výsadbě. Statistické údaje posledních 2 let začínají reflektovat cyklus kácení odumírajících stromů a vysazování nových. Je však předčasné hovořit o dlouhodobějším trendu.
„Důležitým krokem k získání finančních zdrojů pro koncepční výsadbu a údržbu stromů je vznik účelově zaměřených fondů. Podle našich informací MŽP připravuje návrh, jak umožnit aplikaci současného znění zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby úřady mohly stanovit poplatky za kácení. Tyto poplatky by pak bylo možno využít pouze účelově, a to na opatření ve prospěch dřevin,“ komentuje statistiky vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.
V roce 2014 se nejvíce sázelo v krajích Pardubickém a Ústeckém – v obou krajích vysadili za každý vykácený strom 4 nové. Z pohledu posledních 11 let dosáhly přibližně vyrovnané bilance kraje Středočeský, Moravskoslezský, Pardubický a Jihomoravský. Situace v Libereckém a Královéhradeckém kraji se ale nemění. Silniční správy těchto krajů patří dlouhodobě k nejhorším a počet vykácených stromů převyšuje výsadbu více než desetinásobně. Není také jasné, zda všechny stromy byly vysazeny opět okolo silnic nebo na úplně jiná místa (1).
Arnika apeluje na správy silnic, aby věnovaly pozornost odbornému vzdělání zaměstnanců, kteří zajišťují údržbu komunikací lemovaných vegetací. Řešením mohou být odborné kurzy a konzultace s odborníky při tvorbě projektů a plánů údržby. Cílem by mělo být zajištění koncepční péče o stromy v krajině, které nemají jen estetickou funkci, slouží také řidičům a významná je jejich ekologická funkce (3). „Výsadbě stromů podél silnic nemusí stát v cestě ani problém s vlastnictvím pozemků. S vlastníky je možné vyjednat souhlas, pozemek odkoupit, případně provést směnu za pozemky okolních obcí, kraje nebo státu. Vždy jde především o vůli k nalezení kompromisu,“ dodává mluvčí Arniky Jan Vávra (4).
Pozitivním příkladem mohou být silničáři z Pardubického kraje. Silniční správa v roce 2014 ukončila realizaci projektu „Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji“, jehož cílem je zachování dřevin podél silnic II. a III. třídy. (5). Dotačních titulů využívají také v Moravskoslezském kraji, kde byl v roce 2014 realizován projekt využívající stromů a keřů jako izolačního pásu zachycujícího prach podél frekventovaných silnic (6).  Jihomoravský kraj realizuje projekt obnovy alejí na Blanensku (7).
K osvědčeným způsobům, jak je možné ochránit stromy okolo cest a zároveň účastníky silničního provozu, patří hlavně pravidelné odborné ošetřování stromů, snížení maximální rychlosti v aleji nebo zavedení nové výstražné značky „Pozor, projíždíte alejí“ – podobně, jako je tomu v sousedním Německu. Návrhy k přírodě šetrných opatření má Arnika na svém webu (2) a zpracovala i aktuální koncepci stromořadí - jejich zachování, obnovy a péče o ně, která je rovněž ke stažení (8) a byla zaslána všem příslušným ministerstvům a krajům.

 

Poznámky:

(1) Zákon o ochraně přírody a krajiny sice stanoví, že za pokácené stromy je nutné vysadit takzvané náhradní výsadby. Nenařizuje ovšem striktně, že nové stromy se musí vysadit opět do alejí. Výsadby tak často skončí třeba v městském parku, což ovšem nemá pro obnovu vykácené aleje žádný význam.
(2) Více o bezpečnosti provozu v alejích je k dispozici na http://aleje.org/o-alejich/bezpecnost-provozu
Tipy, jak je možné zvýšit bezpečnost dopravy v alejích, nabízí Arnika na http://aleje.org/o-alejich/bezpecnost-provozu/jak-zvysit-bezpecnost
(3) Další funkce alejí jsou zmíněny na http://aleje.org/o-alejich/aleje-v-nasi-krajine
(4) Více o tom jak překonat problémy ukazují příklady dobré praxe z Německa: http://aleje.org/pro-uredniky-a-spravce/zkusenosti-ze-zahranici/aleje-v-nemecku
 (5) Další informace v tiskové zprávě „Šestadvacet kilometrů silnic v Pardubickém kraji lemují nové aleje“ ze dne 15. ledna 2014:  https://www.pardubickykraj.cz/tiskove-zpravy/76838/sestadvacet-kilometru-silnic-v-pardubickem-kraji-lemuji-nove-aleje?previev=archiv