Česká Třebová bude mít dva asistenty prevence kriminality
Na základě doporučení komise pro národnostní menšiny proběhlo jednání na úřadu práce o zřízení pracovní pozice "Asistent prevence kriminality" ( dále jen APK ), neboť právě tento projekt  byl vyhodnocen jako úspěšný v rámci Programu Úsvit Ministerstva vnitra ČR. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníkovi nebo čekateli. Definice jeho aktivit je uvedena v Národní soustavě povolání s popisem pracovní činnosti. Pracovní pozice asistenta lze zřídit prostřednictvím Úřadu práce, který bude vyplácet mzdu. Podmínkou je, že uchazeč o místo APK musí být v evidenci Úřadu práce. Finanční zabezpečení bude poskytnuto na jeden rok. Město má za povinnost zajistit výstroj (stejnokroj, obuv, zimní doplňky), profesní přípravu, pracovní pomůcky (telefon, baterka, poznámkový blok), prostor pro zázemí (včetně počítače).

Jak je známo, tak město Česká Třebová má problémovou, sociálně vyloučenou lokalitu, kterou je sídliště Borek. Zde jsou stále jedinci i skupiny dětí, u nichž je velká pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Zkušenosti s asistenty prevence kriminality jsou podle hodnocení okolních měst (Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto) velmi dobré. Rada města na svém jednání dne 12.10.2015 tuto problematiku projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení dvou pracovních míst Asistenta prevence kriminality zařazených do Městské policie Česká Třebová, a to s účinností od 01.01.2016. Informaci na toto téma podala Jaromíra Žáčková. město již na tuto pozici vyhlásilo výběrové řízení, které se uskutečnilo v minulém měsíci. na jeho základě byly vybrány dvě osoby, které podle názoru výběrové komise odpovídají jak předpokladům pro práci na uvedené pozici, tak i podmínkám Úřadu práce. Pochází ze sídliště Borek, kde mají předpoklad pro získání autority. Ve svém rozpočtu na další rok 2015 město potřebuje vyčlenit prostředky pro vybavení a také případně další prostředky na odměny na případnou práci přesčas, příplatky za práci v noci či o sobotách a nedělích, bude-li takové nasazení asistentů nutné a potřebné. Je předpoklad, že při dobrých zkušenostech Úřad práce  bude ve financování uvedených pracovních míst pokrčovat.  Po diskuzi zastupitelé zřízení zmíněných pracovních míst pro dva asistenty prevence kriminality schválili. (mm)