Nové ceny vodného a stočného, plánované opravy a investice Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. (VSČT) v  r. 2016.

Od 1.1.2016 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za  Město Česká Třebová v tomto orgánu rada města prostřednictvím starosty města) v platnost nové ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná, v obci Přívrat  a obci Němčice - Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1.1.2016 schváleny následující ceny vodného a stočného :
vodné celkem 29,00 Kč/m3 +  DPH ( cena vodného vč. DPH celkem 33,35 Kč/m3 ),
stočné celkem 25,90 Kč/m3 + DPH  ( cena stočného vč. DPH celkem 29,79 Kč/m3).
     V r. 2016 dochází proti minulým letům ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem pouze o 2,4 %.    VSČT na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR požádala Státní fond životního prostředí ČR o přehodnocení nutnosti meziročního reálného nárůstu cen v České Třebové pro vodné a stočné  o 5% a od roku 2016 požádala o schválení snížení meziročního reálného nárůstu cen pouze o 2%. Vzhledem k tomu, že  Státní fond životního prostředí ČR vyhodnotil, že tímto snížením povinného nárůstu cen nebude ohrožena finanční udržitelnost projektu rekonstruované čistírny odpadních vod, žádost o snížení nárůstu cen byla akceptována a do zvýšení cen pro rok 2016 byla tak již, krom tohoto 2% navýšení, promítnuta pouze předpokládaná inflace v r. 2015 ve výši 0,4%.
     Plánované vlastní náklady společnosti bez nákladů na opravy a údržbu a vodohospodářské infrastruktury v příštím roce rostou v součtu pouze o 1,0%, ostatní finanční prostředky byly valnou hromadou společnosti schváleny  na jmenovité opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury.
     Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2016 budou jako finančně nejrozsáhlejší realizovány opravy vodovodu v ul. Lesní a Jelenice, ul. Nábřeží Míru, další etapa opravy výtlačného vodovodu Hliníky – Skuhrov, další etapa opravy vodojemu ČT 3000 a  oprava kanalizace  ul. V Úvoze. Nejvýznamnější investiční akcí je výstavba vodovodu v ul. Ústecká, kde bude v délce 200 m vybudována i nová kanalizace, částečně vložkováním bude rekonstruována kanalizace v ul. Tykačova.  Jednotlivé opravy a investiční akce vč. splácení jistiny úvěru společnosti na rekonstrukci ČOV  byly valnou hromadou schváleny v celkovém předpokládaném rozsahu 24.230,- tis. Kč.
Ing. Radoslav Budil, jednatel VSČT s.r.o.