Z činnosti ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová v r. 2014
Členové ČSOP Podorlicko se v roce 2014 pravidelně potkávali na akcích jako organizátoři nebo účastníci. Proběhly 2 členské schůze a 4 posezení, 3 brigády v terénu a 1 úklidová brigáda u ekocentra a také 1 exkurze na městskou skládku. Svou aktivitou členové zajistili 21 akcí pro veřejnost a jako spolupořadatelé se podíleli na dalších 3 akcích.  Výbor ZO ČSOP Podorlicko se v roce 2014 sešel na schůzi 8x a projednával záležitosti, které se týkaly připravovaných akcí, jejich financování a z toho vyplývajících povinností pro organizaci. Výbor také připravoval projekty do grantových řízení a jednal se zástupci obcí v souvislosti se záchranným transferem obojživelníků. Členové  zajištovali údržbu naučných stezek a úpravu a údržbu budovy ekocentra. V roce 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník a s tím souvisela i změna statutu a částečně i názvu organizace. Český svaz ochránců přírody se stal spolkem a základní organizace pak pobočným spolkem. Pro výbor základní organizace to také znamenalo administrativní změny na všech smlouvách.
 
Ekocentrum Podorlicko

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem ekocentra Podorlicko v prostorách budovy v Podbranské ulici, která je v majetku Města Česká Třebová. Provoz byl v roce 2014 podpořen z příspěvku Města Česká Třebová a z grantu Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí.
V průběhu roku proběhla zahradní a stavební úprava vchodu do ekocentra, úpravy a oplocení zahrady. Po jednání s Městem Česká Třebová a s firmou Gardena se členové ZO ČSOP ujali péče o venkovní prostory. Na jaře se konala velká úklidová brigáda členů a po ní společné posezení u ohně.  Ekocentrum působí jako dobrovolnické středisko environmentální výchovy pro školy, kde jsou žákům nabízeny různé ekologické výukové programy, Při akcích připravovaných v ekocentru je snaha probudit zájem mládeže o přírodu a její ochranu. V roce 2014 bylo provedeno 22 ekologických výukových programů a žáci měli možnost se zapojit do 6 soutěží a shlédnout 4 výstavy. Všechny programy v průběhu roku na sebe navazovaly. Jednalo se např. o Přírodovědný pexesový turnaj, Pozorování ptáků na krmítku, Buď blíž přírodě, Bylinky kolem nás nebo Nebezpečné houby. Velmi poučná byla také výstava Cesta odpadu. Proběhla také korespondenční soutěž Chráněná území Pardubického kraje.
Pro veřejnost jsou v prostorách ekocentra pořádány přednášky, výstavy nebo výtvarné dílny. Veřejnost zde má k dispozici zdarma informační a vzdělávací tiskoviny. Vzdělávací funkci plní i stálá mineralogická expozice. V roce 2014 zde proběhly 4 výstavy, 7 přednášek a 2 výtvarné dílny.  V prostorách ekocentra probíhá také základní spolková činnost ochránců přírody. Konají se zde členské i výborové schůze a připravují se tu terénní akce. Prostory také umožňují uskladnění putovních výstav, pomůcek pro výukové programy a vybavení pro terénní práce.
Prostory ekocentra jsou využívány i jinými subjekty např. Šachovým oddílem TJ Lokomotiva Česká Třebová, sdružením Lingvia group nebo Klubem kaktusářů.
 
►Výstava hub, soutěž pro školy  a houbová dílna pro děti

Výstava hub, která se konala během víkendu 3. - 5. října 2014, patřila mezi nejvydařenější. Vzhledem k příznivému počasí s dobrými podmínkami pro růst hub se podařilo nasbírat a vystavit neuvěřitelných 280 druhů. Znovu byla zastoupena celá řada druhů, které jsou zapsány v Červeném seznamu hub a zasluhují naši ochranu. Toto bylo také zdůrazňováno při prezentaci výstavy žákům, studentům i návštěvníkům z řad veřejnosti.
Mezi vzácné a chráněné houby patřil např. kyj uťatý, který 50 let patřil do kategorie vyhynulých hub a letos byl objeven v údolí Křivolíku. Dalšími velmi vzácnými exponáty byly voskovka příjemná  a ryzec osténkatý, které rostou jen velmi vzácně na několika málo lokalitách v ČR. Letos byly nalezeny v aleji Maxe Švabinského, také v katastru České Třebové.
Výstava čerstvých hub byla doplněna řadou doprovodných vzdělávacích programů pro děti i pro dospělé. Páteční dopoledne bylo věnováno návštěvám žáků škol. Samotnou výstavou je svým zasvěceným komentářem provázel mykolog M. Mička. Získané vědomosti si žáci potom mohli ověřit v doplňovacím kvízu M. Heptnerové a dále je čekala ještě skupinová soutěž o ohrožených a nebezpečných houbách. Na závěr se od J. Grunda dozvěděli užitečné informace o způsobech sbírání, zpracování a skladování jedlých hub. Páteční večer se konala přednáška předního mykologa a geochemika pana RNDr. Jana Borovičky Ph.D. na téma „Lysohlávky a jiné halucinogenní houby“.  Tento vědec z Ústavu jaderné fyziky AV a Geologického ústavu AV je pracovně velmi vytížen. Do ekocentra Podorlicko byl zván již třikrát, proto byl o jeho přednášku velký zájem a přijeli na ni mykologové ze širokého okolí. Hovořil velmi zasvěceně o historii a determinaci psychoaktivních hub. Po přednášce proběhlo posezení se členy organizace.
V sobotu a v neděli dále probíhala hojně navštívená výstava s mykologickou poradnou. Lidé přinášeli vzorky plodnic k určení, zkoumali zde vystavenou odbornou literaturu, diskutovali s přítomnými mykology a mohli také obdivovat výstavu paličkovaných hub.
Na neděli byl připraven program pro děti s výtvarnou dílnou na téma „Kde bydlí houbový lesní skřítek“. Dílna zaujala hodně dětí i rodičů, takže zde bylo celý den plno a lektorka A. Kubištová měla plné ruce práce. Dopředu měla připravené dřevěné podložky, kousky kůry, šišky a jiné přírodniny, které potom byly všem k dispozici. Hotové dřevěné chaloupky pro houbového skřítka si děti odnášely domů jako pozvánku na akci Rodina na stezce. Ta se konala další neděli na naučné stezce v Srnově a děti si na jednom stanovišti mohly vyrobit skřítka do již hotové chaloupky.
►Výstava kaktusů, sukulentů a bylinek se soutěží pro školy, tvůrčí dílna pro děti

První červnový víkend byl v ekocentru Podorlicko věnován dvěma výstavám pro veřejnost, na kterých byly k vidění jak exotické rostliny, tak i ty, které můžeme najít přímo u domu. Jednu místnost zcela zaplnila výstava kaktusů a sukulentů ze soukromé sbírky J.Grunda. Rostliny, často kvetoucí, byly přehledně označeny jménem a zemí původu. Majitel sbírky návštěvníky informoval o výskytu jednotlivých rostlin a přidal také odborné rady pro jejich pěstování.  Další prostor ekocentra zabírala výstava léčivých bylin. Bylo vystaveno asi 70 druhů, které byly nasbírány přímo v České Třebové nebo v blízkém okolí. Každá rostlina byla označena štítkem s názvem, léčivými účinky, použitím v kuchyni, pěstováním a případným varováním např. proti předávkování.

Výstavě léčivých bylin předcházela zajímavá přednáška H.Grundové.
V pátek probíhala v rámci obou výstav také soutěž pro školy a výukový program o bylinkách.
 
►  Výstava „Cesta odpadu“ a osvětové akce

Členové organizace se snaží o trvalou podporu osvěty v předcházení vzniku odpadů, využívání vratných obalů, uvědomělé spotřeby a zdravého životního stylu. V průběhu roku proběhla osvěta formou informačního stánku a panelů na akcích Den Země, Bleší trhy a dvou přednášek. Praktickou část si mohli zájemci vyzkoušet také při úklidu odpadků v přírodě v rámci jarní kampaně Ukliďme svět.
V polovině října proběhla v ekocentru výstava Cesta odpadů, na které se podílela organizace a Město Česká Třebová. Jako doprovodný program jsme připravili, ve spolupráci s firmou Eko Bi, s.r.o., besedu pana J. Halbrštáta s občany na téma Cesty odpadů v České Třebové a exkurzi do sběrného dvora a na skládku TKO Třebovice. Ve spolupráci s Libertinským filmovým klubem proběhla beseda k filmu Ostrov odpadků.
 
►  Fotografická soutěž a výstava fotografií

V listopadu je v ekocentru Podorlicko již tradičně uspořádána výstava soutěžních fotografií. Téma soutěže bývá vyhlášeno na jaře a mohou se zúčastnit amatérští fotografové všech věkových skupin. V roce 2014 bylo vybráno téma „Příroda v pohybu“ a do soutěže poslalo 67 soutěžících přes 200 fotografií. Při vernisáži byly výstavní prostory zcela zaplněny soutěžícími a jejich přáteli.
 
►  Perníkový advent

První prosincovou neděli to, již tradičně, vonělo v ekocentru perníkem. Prostory se postupně plnily zájemci o zdobení stromků, chaloupek nebo betlémů.  Na oblíbenou akci přicházeli rodiče s dětmi a odpoledne také skautky ze 4. oddílu, celkem kolem 50 návštěvníků.  Kromě perníkových polotovarů čekala na účastníky i krásná výstavka hotových nazdobených chaloupek.
Po skončení akce pro veřejnost byl čas na posezení členů ČSOP a promítání fotek z celoroční činnosti

●  NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA

●  SEMANÍNSKÁ STEZKA ČSOP

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem 2 naučných stezek v okolí České Třebové. Je to „Stezka ČSOP“ u obce Semanín a smyslově naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka“ u obce Rybník.
Provoz stezek vyžaduje stálou údržbu a opravy. Na „Stezce ČSOP“ byly opraveny směrovky a mobiliář. Na naučné stezce „Údolím Skuhrovského potoka“ byly opraveny smyslové prvky. Také je potřeba udržovat terén a sekat trávu v okolí stanovišť.
Provoz stezek a akce na nich byly podpořeny Městem Česká Třebová, Obcí Rybník a z grantu Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí.
V roce 2014 jsme připravili na stezkách 4 akce pro veřejnost.
Začátkem dubna se uklízelo na stezce „Údolím Skuhrovského potoka“ v rámci kampaně „Ukliďme svět“. Úklid byl organizován z několika stran naučné stezky a zahrnoval i čištění studánek na trase. Akce se zúčastnilo 32 dobrovolníků z řad členů organizace, veřejnosti i hasičů ze Skuhrova. Konečný odvoz odpadků zajistila Obec Rybník a se svozem pytlů pomohl také pracovník firmy Lesy ČR. Pytle a pracovní rukavice na akci poskytl Nadační fond Veolia, upomínkové samolepky a občerstvení poskytlo ČSOP.
Na stezce „Údolím skuhrovského potoka“ proběhla v dubnu velmi oblíbená akce pro rodinné týmy „Hledání jara na stezce“.
V červnu se zájemci vydali do Semanína na „Setkání s bylinkami na Stezce ČSOP“.  
V polovině října rodinné týmy soutěžily na akci „Rodina na stezce“, která byla tentokrát ve znamení putování za houbovým skřítkem. Chaloupky si mnohé děti vyrobili týden předtím v ekocentru Podorlicko na výtvarné dílně v rámci výstavy hub. Zde si mohly vyrobit do chaloupky skřítka.
Pro školy poskytla ZO materiály pro akce Škola na stezce, a Buď blíž přírodě.
 
►  Sekání orchidejové louky

Péči o lokalitu s výskytem orchideje vstavače mužského zajišťují členové ZO ČSOP Podorlicko již řadu let společně s mapováním výskytu chráněných druhů rostlin. Jedná se o vysekávání náletu a sečení louky v prudkém svahu. Bez této práce by samotná lokalita pravděpodobně zanikla.

 

►  Mapování orchidejí

V roce 2014 jsme se zaměřili jen na některé dlouhodobě sledované lokality v okolí České Třebové. Do grantového řízení jsme se nezapojili. Chceme mít však podklady vývoje početnosti druhů orchidejí pro případ plánované zástavby území.
Jednou ze sledovaných lokalit je louka u bývalého koupaliště nad Pivovarským rybníčkem, kde se v budoucnosti plánuje prostor pro kempování. Před 50 lety tu v údolí mezi rybníčky rostly desítky prstnatců májových a bradáčků vejčitých. V roce 2014 jsme zde napočítali jen 5 ks prstnatců májových (v roce 2013 zde byly 3 ks).
Další sledovanou oblastí v tomto roce bylo údolí Skuhrovského potoka mezi obcemi Rybníkem a Skuhrovem. Zde se vyskytuje pět druhů orchidejí - vstavač mužský, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, vstavač kukačka a prstnatec májový. V chatové oblasti Doly je stálý počet 5 ks vstavače kukačky (v roce 2013 zde bylo 5 ks), na louce nad totemem byl zaznamenán pokles prstnatců májových na 28 ks (v roce 2013 zde bylo 36 ks).
I louka ve Skuhrově pod silnicí, která je svěřena do péče naší organizaci, je ve znamení malého počtu 23 ks vstavačů mužských (v roce 2013 zde bylo 18 ks). Navíc jsme zaznamenali, že těsně po vykvetení rostlin vyryl vandal, v okrajových částech louky, některé z nich. Zbytečnému vandalismu se nedá zabránit. Vyryté orchideje, zvyklé na symbiózu s houbou, však po přesazení do zahrádky nemohou přežít. V srpnu opět proběhlo každoroční pokosení této louky naší organizací.
Celkově lze říci, že rok 2014 byl pro pozorování orchidejí příznivý.
Blíž k přírodě

Společnost NET4GAS systematicky a dlouhodobě pomáhá projektům, pro které právě motto „Blíž přírodě“ znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti. Často se jedná o místa s výskytem vzácných či ohrožených druhů flóry a fauny. Právě díky podpoře společnosti NET4GAS jsme vybudovali v roce 2009 naučnou Stezku ČSOP u Semanína a získali v dalších letech finance na nezbytné opravy. V roce 2014 jsme pro veřejnost na této stezce uspořádali vycházku za bylinkami a právě na této akci vznikla fotografie Zdenka Vrbaty, která v celostátní fotosoutěži „Blíž přírodě“ obsadila 2. místo. Pro školy jsme v roce 2014 propagovali stezku formou výtvarné soutěže „Maluj a buď blíž přírodě“. NET4GAS je celostátním partnerem přírodovědné soutěže „Ekologická olympiáda“. ZO ČSOP Podorlicko pomohla s přípravou studentů na tuto soutěž a tým studentek gymnázia Česká Třebová obsadil 3. místo v krajském kole. 

Připravila Marta Heptnerová