Českotřebovsko na úsvitu dějin

Ludmila Kesselgruberová
Samým počátkem tohoto kalendářního roku vydalo Městské muzeum Česká Třebová sborník nazvaný OSÍDLOVÁNÍ  ČESKOTŘEBOVSKA  A POČÁTKY  MĚSTA  ČESKÁ  TŘEBOVÁ. Tato publikace obsahuje texty tří příspěvků z původních pěti, které zazněly na semináři pořádaného rovněž muzeem v březnu roku 2013. Na semináři, který se těšil mimořádnému zájmu odborné i laické veřejnosti, vystoupila pětice odborníků, kteří se problematikou počátků českých měst a obzvláště kolonizací Českotřebovska zabývali badatelsky, a to z hlediska historického i archeologického.
Profesor Petr Charvát, specialista na domácí raný středověk, pojednal kolonizaci – tedy osídlování – tohoto regionu v souvislosti s osídlováním sousedního Litomyšlska. Profesor František Musil, kastelolog a znalec raně středověkých poměrů východních Čech a doktor Jiří Šmeral se ve svých příspěvcích zabývali mimo jiné známým problémem, totiž zda nejstarší zmínka o městu Třebová (z r. 1278) se vztahuje ke Třebové České nebo Moravské. Štěpán Gilar, archivář a odborník v oblasti diplomatiky, ve svém příspěvku shrnul dosavadní výklad historiků, přiklánějících se k určení zmínky o vsi "Cribonia" jako České či Moravské Třebové a překvapivě doložil rozborem jejich argumentace, že je možné ji lokalizovat i jinam. Konečně doktorka Martina Beková, která v roce 2011 vedla záchranný archeologický výzkum na parcele určené pro stavbu výstavní budovy českotřebovského muzea, seznámila posluchače s příslušnými archeologickými nálezy a také závěry, které na jejich základě v oblasti vývoje osídlování této lokality učinila.
Sborník přináší texty Petra Charváta, Františka Musila a Martiny Bekové. Z nich mimo jiné jednoznačně vyplývá, že okolí dnešního českotřebovského Starého náměstí bylo osídlené výrazně dříve, než se předpokládalo. Publikace představuje dosud nejkomplexnější zpracování problematiky podoby raných stádií Českotřebovska. Může tak být přitažlivá pro historiky, studenty a vůbec všechny zájemce o domácí raně středověkou látku, a to nejen tu českotřebovskou.
Sborník OSÍDLOVÁNÍ  ČESKOTŘEBOVSKA  A POČÁTKY  MĚSTA  ČESKÁ  TŘEBOVÁ lze zakoupit v recepci českotřebovského muzea za 75 Kč.
 
Obálka sborníku s vyobrazením nejstarší  dochované nádoby prokazatelně používané na území České Třebové (torzo nádoby je sestavné ze zlomků nalezených r. 2011 při archeologickém  výzkumu  na parcele nové výstavní budovu MM ČT, 2. pol. 13. stol., foto M. Beková)