Českotřebovský deník 51/2015 (5.3.)                                      
Dočasné pozastavení poskytování dotací z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2015

Dne 05.02.2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů., stanovuje nová pravidla týkající se dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných z rozpočtů územních samosprávných celků. Dotace lze již poskytovat pouze dle podmínek stanovených v programu, který poskytovatel vyhlásí na příslušný kalendářní rok.
V současné době Město Česká Třebová zahájilo proces zpracování dotačních programů tak, aby splňovaly náležitosti stanovené zákonem. O termínu zahájení poskytování dotací, dle nových podmínek zákona, bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města.
Z tohoto důvodu také na svém pondělním jednání rada města zrušila všechna usnesení doporučující zastupitelstvu města udělit dotace větší než 50 tisíc korun. Nejdříve bude třeba vyhlásit a schválit dotační (grantové) programy, přijmout tedy nové dokumenty města a  dotace budou udělovány podle nich. S dotacemi se rozhodně počítá, krátit se nebudou, jsou obsaženy ve schváleném městském rozpočtu.
Vstupné na horolezeckou stěnu 2015

Rada města schválila cenu vstupného za užívání venkovní horolezecké stěny, která je umístěna na severovýchodní venkovní zdi tělocvičny ZŠ Habrmanova čp. 1500 v České Třebové, pro rok 2015 ve výši 40,- Kč za den a dále cenu za permanentku pro rok 2015 ve výši 500,- Kč.
 
Konečně zmizí havarované železniční vozy 

Společnost TROJEK a.s., Praha 1 odklidí havarované  železniční vozy z prostporu u garáží a ulice U teplárny, které zde zůstávají od havárie v červenci 2014.  Pro tuto práci má společnost vymezen čas do 31.05.2015. Společnost se zavazuje, že během prováděných prací zajistí čistění ulice U Teplárny, neomezí příjezd ke garážím a po skončení prací na svůj náklad uvede komunikace do původního stavu.

 

AVIZO:

V zítřejším vydání Českotřebovského deníku v pátek večer 6.3. zveřejníme:

l Informaci o výstavbě nové sportovní haly na Skalce v areálu VOŠ a SŠT včetně obrazové dokumentace,
l Fotoreportáž ze Sokolských šibřinek 2015  které se konaly minulou sobotu v sokolpovně na Skále
l Zpravodajství z vernisáže výstavy fotografií k životnímu jubileu Mgr. Milana Michalského

 

Stavíme - bydlíme bude 8. a 9. dubna v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí 

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, bydlíme, která se koná 8.-9. dubna 2015 v kulturním domě (ul. Smetanova) v Ústí nad Orlicí.
Je zde možné:
·        konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,
·        informovat se o možnostech dodávky materiálů,
·        zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie
·         získat výstavní slevy.
Výstava Stavíme, bydlíme je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.

 

Běžkotoulky z České Třebové na ČT SPORT

Pořad běžkotoulky Česká třebová, kterýá bude uveden v premiéře dne 14-.3. na TV programu ČT SPORT byl natočen na základě smlouvy o spolupráci se společností Expresnet.cz s.r.o. Plzeň
V pořadu se také představí Město Česká TřebováPořad můžete zhlédnout na ČT SPORT v těchto vysílacích časech.
Premiéra:  ČT sport – sobota 14.03. v 08:40
Opakování:  ČT sport – neděle 15.03. po půlnoci v 05:10  ČT sport – úterý  17.03. v 10:35  ČT sport – čtvrtek 19.03. v 11:50
Mimořádně může dojít ještě ke změně vysílacích časů, z důvodu prodloužení některého LIVE sportovního přenosu.
 
Otevření meditační stezky Po stopách kulturního dědictví Knapovce

Na území Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce probíhalo od podzimu 2014 restaurování šesti památek kulturního dědictví. Poslední víkend v březnu v rámci Knapoveckého roku bude naučná meditační stezka šesti křížků Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis (registrační č. CZ.3.22/3.3.02/14.04309) za účasti veřejnosti a představitelů města Ústí nad Orlicí a Bystrzyce Klodzke slavnostně otevřena.
V sobotu 28.března 2015 ve 20 hodin bude v knapoveckém kostele mše sv. za zemřelé obyvatele, kteří křížky ke slávě Boží v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci před mnoha lety postavili, a za současné obyvatele, kteří v obcích žijí, pracují a odkaz předchůdců jim není lhostejný.
Slavnostní odhalení restaurovaných památek se bude konat v Květnou neděli 29.března 2015. Sraz účastníků je v 15 hodin u kostela v Knapovci. Odtud je zajištěna společná doprava mikrobusem do Dolního Houžovce k Litinovému křížku č.1 - výchozímu místu meditační stezky. Za doprovodu dechové hudby Řetůvanky a se zastávkami u opravených křížků se průvod účastníků přesune ke knapoveckému kostelu. Zde bude otevření stezky ukončeno. Pro účastníky je zajištěno občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni.
 
Dětské centrum Svitavy otevřelo novou rehabilitaci

Nové prostory pro rehabilitaci za 1,2 milionu korun otevřelo včera Dětské centrum ve Svitavách. Tato příspěvková organizace Pardubického kraje zajišťuje péči o ohrožené děti a ty, o něž se rodiče nechtějí či ze zdravotních důvodů nemohou starat. Komplexní péči poskytuje také matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých podmínek, včetně jejich zácviku ve speciálních ošetřovatelských a rehabilitačních technikách.
 „Naše dětská zdravotnická zařízení se postupně mění z bývalých kojeneckých ústavů na dětská centra nabízející větší paletu ambulantních a terénních služeb. Ve Svitavách sázejí právě na rehabilitaci a tomu budou sloužit i nové prostory,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Donedávna jsme byli zemí, kde bylo nejvíc dětí v různých ústavních pobytových zařízeních. To se v poslední době mění a je správné, že na to reagují i naše zařízení. Jdou tak vstříc plánované transformaci péče o postižené děti.“
Novou rehabilitaci využijí i děti umístěné v Dětském centru a maminky v rámci jejich edukace a pobytu v centru, ale i po jejich propuštění domů. Samostatný a bezbariérový vchod umožňuje zpřístupnit službu i dětem z řad veřejnosti v rámci komplexní nabídky pobytových, terénních a ambulantních služeb celého zařízení.
V rámci rehabilitace jsou v Dětském centru Svitavy používány metody jako Vojtova terapie, různé stimulační techniky, nácvik senzomotorických reakcí u dětí s opožděným vývojem, cvičení na míčích a labilních plochách, magnetoterapie či tejpování. U dětí s častými a chronickými respiračními potížemi se aplikuje dechová terapie, dětem s těžkým postižením pomáhají prvky bazální stimulace. Součástí rehabilitační péče je spolupráce s ortopedy, doprovázení rodičů s dětmi na ortopedická vyšetření a pomoc při zajišťování protetické péče a pomůcek.
Do budoucna tu chtějí zřídit dětský rehabilitační stacionář s denním i týdenním provozem. Je to služba, která v regionu chybí. „Stacionář s kvalifikovaným odborným personálem by poskytoval vedle rehabilitace i péči zdravotní a výchovnou nejen dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají ve vlastní rodině, ale umožnil by i kvalitní odlehčovací službu s rehabilitační péčí dětem v pěstounské péči. Touto službou bychom chtěli zároveň vzbudit širší zájem veřejnosti o náhradní rodinnou péči i u dětí s tělesným či jiným zdravotním postižením, aby i ony měly možnost vyrůstat v rodinném prostředí,“ informovala ředitelka centra Drahomíra Votřelová.
 
Českou lyrickou krajinu představí Východočeská galerie

Pardubice (5. 3. 2015) – Sám se skřivany, to je název nové výstavy, která včera začala pod patronací hejtmanů Pardubického a Středočeského kraje Martina Netolického a Miloše Petery ve Východočeské galerii na Zámku Pardubice. Základem jsou symbolistní díla z přelomu 19. a 20. století ze sbírek domácí galerie, ke kterým přibyly také obrazy z Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) a Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové.
Upoutávkou na výstavu se stal obraz Františka Engelmüllera, který je vyjádřením celé koncepce výstavy – představit krajinu jako vyjádření nálady autora. „Východočeská galerie se dlouhodobě věnuje krajinám a vztahu člověka a přírody, v tom má neobyčejně silnou pozici a tyto výstavy jsou velmi navštěvované. Lyrická malba je zase trochu jiným a unikátním pohledem a pomáhá nám ve všedním životě se zastavit a nechat na sebe působit i jiné vjemy, než třeba zvonění mobilních telefonů,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek na vernisáži.
Výstava představuje na 70 děl významných českých autorů a doplňuje dlouhodobou expozici Východočeské galerie v 1. patře zámeckých prostor s názvem Svítání v sadu. „Na ukázkách z tvorby vybraných autorů je patrný odklon od konvenčních vyjadřovacích prostředků, ale i tendence směřující ke změně obsahu. Umělecká díla přestávají být nápodobou vnějšího světa, stávají se osobní výpovědí člověka, prostředkem ke sdělení jeho vlastních názorů, pocitů, nálad a tužeb,“ vysvětlila ředitelka Hana Řeháková.
 
Do Pardubic se vrací anglický kurátor
Autorem výstavy je kupodivu Angličan. Jmenuje se Richard Drury, dlouhodobě působí v České republice a specializuje se na české výtvarné umění. V současné době je šéfkurátorem galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Do Pardubic už před dvaceti lety přivezl výstavu Krajina duše. Tentokrát měl zadání zúžené: „Výstava Sám se skřivany předkládá dvě zásadní polohy tvůrčího pojednání krajiny přelomu 19. a 20. století: dílo Julia Mařáka a jeho krajinářské školy (Antonín Slavíček, Ferdinand Engelmüller, Jan Honsa, Alois Kalvoda, František Kaván, Otakar Lebeda, Stanislav Lolek a Jaroslav Panuška) a následující kapitolu symbolistní (František Bílek, František Kobliha, Maxmilián Pirner, Jan Preisler a Tavík F. Šimon).“
Název výstavy si Richard Drury vypůjčil z dopisu Antonína Chittussiho Zdeňce Braunerové. „Jsem tu sám se skřivany,“ napsal umělec, když objevoval krajinu ve Francii.
 
Areál Vitky v Brněnci bude pilotním projektem dotací na ekologické havárie 

Pardubice (5. 3. 2015) – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) připravily nový dotační program pro kraje a obce určený na sanace havarijních stavů objektů a skladů či takzvaných černých skládek. Pilotním projektem takové sanace bude areál VITKA v Brněnci. Domluvili se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Jsem rád, že se na základě konkrétního případu rozpohybovala pomyslná kola a celý vůz se nám daří táhnout úspěšně kupředu. S panem ministrem jsme se domluvili, že kraj odstraní environmentální riziko z areálu neprodleně a na své náklady. Ty mu pak budou proplaceny právě z nově vznikajícího programu, uvedl Martin Netolický. Odhadované náklady na akutní zajištění a odstranění chemikálií z objektu jsou odhadovány na zhruba čtvrt milionu korun,“ dodal Martin Netolický. 
Na společný dotační program pro kraje a obce, ze kterého bude možné hradit náklady na odstranění odpadů v těchto urgentních případech environmentálního ohrožení, půjde ze Státního fondu životního prostředí 100 milionů korun. Program odstartuje koncem března a výzvy budou dvoukolové. V prvním kole budou sbírány podněty ze strany krajů a obcí, které budou následně posouzeny. V rámci druhého kola předloží obce nebo kraje plné žádosti o podporu už na konkrétní projektové náměty. SFŽP zaplatí 80 procent z celkové částky, 20 procent bude hradit kraj. Jednou z podmínek pro udělení dotace bude závazek obcí, že budou prostředky státu vymáhat zpět po majiteli, jakmile to bude právně možné.
„Dvoukolová výzva byla zvolena zcela záměrně, v prvním kole získáme data pro monitoring postižených lokalit, a ve druhém kole již budou zpracovány plné žádosti na konkrétní opatření na základě naší výzvy a přímé komunikace s předkladatelem žádosti,“ řekl ke způsobu výzvy Petr Valdman, ředitel SFŽP.
V Pardubickém kraji by tento pilotní projekt nemusel zůstat osamocen. „Mezi předběžně vytipované projekty patří také sanace skládky v Boru u Skutče,“ uvedl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.