Českotřebovský deník 70/2015 (30/3)                                    

TANEČNÍ ŠKOLA POSTOUPILA NA MISTROVSTVÍ ČECH A NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

Taneční škola během třech víkendů absolvovala základní krajská kola prestižních tanečních soutěží a to Taneční skupina roku, CDO a SUT.  Jednotlivá kola se konala v různých městech a to Chrudim, Hradec Králové a Hlinsko. Někdy  využila vlak, někdy autobus. Během těchto kol nasbírala mnohé další zkušenosti avšak třešničkou na dortu se stala nominace na Mistrovství Čech  či Mistrovství České Republiky. Během těchto akcí se vypravilo na 200 dětí v jedenácti choreografiích. Z toho všech jedenáct choreografií postupuje na  Mistrovství Čech. K tomuto faktu přispívají další 4 choreografie, které  postupují přímo na Mistrovství České Republiky.
Monster High – postup Mistrovství Čech
Bussines Women  – postup Mistrovství Čech
Bitter Sweet – postup Mistrovství Čech
O krok blíž  – postup Mistrovství Čech a postup na Mistrovství Republiky
Reklamki – postup Mistrovství Čech a postup na Mistrovství Republiky
Pekelně, pekelní – postup Mistrovství Čech
Top Secret  – postup Mistrovství Čech
Náš Oldschool  – postup Mistrovství Čech
Cross Roads  – postup Mistrovství Čech a postup na Mistrovství Republiky
Afrika – postup Mistrovství Čech a postup na Mistrovství Republiky
Jen počkej!  – postup Mistrovství Čech  TŠ
 

KULTURNÍ CENTRUM V NOVÉM

Další z řady novinek v Kulturním centru je nový grafický vizuál, který světlo světa spatřil, jak bylo předem nahlášeno, v březnu 2015. Zatím se nové logo objevilo na plakátech a televizním spotu, jeho užití ale bude mnohem širší. Novou podobu navíc dostávají i webové stránky, které zatím spuštěny nebyly, ale na nichž se intenzivně pracuje.
Nová grafika je užita na všech marketingových výstupech KC. Úplnou novinkou je potom zapojení televizních spotů, které diváky budou zvát na největší akce pořádané KC – nyní na celorepublikové Regionální televizi.cz, resp. východočeské V1 a naší OIK TV běží spot na Hudební festival Antonína Bennewitze. U silnic se objevily billboardy zvoucí na stejný festival. Novou grafiku ale dostalo také divadelní předplatné či Kruh přátel hudby.
Nový vizuál vychází z jednoduché hry s písmeny, je energický, mladistvý, nikoli však buřičský, promyšleně pracuje jak s písmem, tak i s barevností, jeho hlavním úkolem je informovat, nikoli šokovat. Snad se vám líbí?
 
Hotspot jako samozřejmost

Žijeme v době internetu, proto se již od konce března mohou návštěvníci Kulturního centra Česká Třebová připojit na obou sálech na bezplatnou, nezaheslovanou WiFi (hotspot VS, hotspot MS). Po připojení na ně sice nejprve vyskočí naše malá reklama (v současnosti upoutávka na Bennewitzův festival), ale hned poté mohou již využívat internet bez omezení.
Je to další z kroků, jak návštěvníkům maximálně zpříjemnit pobyt v prostorách Kulturního centra.
 
 
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) pro rok 2015 – Pardubický kraj

a)    V roce 2015 se bude při řešení situace na trhu práce v Pardubickém kraji preferovat využívání prostředků Evropského sociálního fondu (dále ESF), který je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. Mezi základní programy ESF využívané v rámci APZ patří Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ) a Operační program zaměstnanost (dále také jen „OP Z“).
 
b)    Dalším zdrojem financování jsou prostředky státního rozpočtu, kdy hospodaření s těmito účelově určenými prostředky je limitováno rozpočtem, přiděleným krajské pobočce ÚP ČR.
 
O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před vznikem pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který bude umístěn na pracovním místě s příspěvkem, není tedy možné požádat o příspěvek dodatečně a vyřizovat žádost se zpětnou platností.   Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je nejvíce využíváno vytváření míst na veřejně prospěšných pracích, společensky účelná pracovní místa, podpora samostatné výdělečné činnosti a zřízení chráněných pracovních míst.
 
Od února 2015 jsou vymezeny kategorie uchazečů o zaměstnání, kteří jsou prioritně zařazováni do projektů  APZ.  U projektů SÚPM je stanovena délka evidence pro zařazení do projektů minimálně 12 měsíců; v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie nad 50 let věku, nebo OZP,  nebo ženy po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence 5 měsíců; uchazeči do 30 let věku, minimální délka evidence  3 měsíce. Další podporovanou skupinou uchazečů jsou absolventi, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce menší než 2 roky po úspěšném ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).
 
Při zařazení do projektu VPP budou prioritně řešeni uchazeči evidovaní minimálně 5 měsíců; v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie nad 50 let věku, nebo do 30 let věku, nebo OZP,  nebo ženy po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence 3 měsíce. Další podporovanou skupinou uchazečů jsou absolventi, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce menší než 2 roky po úspěšném ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).
      
U projektů SÚPM-SVČ  je stanovena délka evidence minimálně 5 měsíců, v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie nad 50 let věku, nebo do 30 let věku, nebo OZP,  nebo ženy po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence 3 měsíce. Další podporovanou skupinou uchazečů jsou absolventi, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce menší než 2 roky po úspěšném ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).
Veřejně prospěšné práce (částečná úhrada mzdových nákladů)
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti ve        prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které zaměstnavatel vytváří zpravidla na 12 měsíců. Jedná se zejména o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti, mezi něž patří např.: pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovištích atd. Jako náhradu veřejné služby je možné vytvořit místa na VPP formou zkrácených pracovních úvazků. Příspěvek je poskytován do výše 13 000,- Kč měsíčně/1 místo. 
Činnosti sociálního charakteru pro tzv. pracovníky poskytující ostatní osobní služby   - příspěvek je poskytován přednostně a prioritně pro pomoc u zdravotně postižených dětí ve vzdělávacích zařízeních, zpravidla do výše 15 000,- Kč měsíčně/na jedno místo v závislosti na délce úvazku, dohody jsou uzavírány zpravidla na dobu školního roku.
SÚPM vyhrazené (částečná úhrada mzdových nákladů)
Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů mezd a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  je poskytován zaměstnavateli, který vyhradí pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího zvýšenou péči, doporučeného na toto místo úřadem práce. ÚP poskytuje příspěvek zpravidla do výše 13000,- Kč/měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy na  dobu určitou, do výše 15000,- Kč/měsíc v případě uzavření  pracovní smlouvy na  dobu neurčitou, na jedno společensky účelné pracovní místo, zpravidla po dobu 6 kalendářních měsíců.  
SÚPM - SVČ- samostatná výdělečná činnost
Nástroj, kterým může ÚP poskytnout příspěvek uchazeči o zaměstnání, který chce začít samostatně podnikat. Komise posuzuje konkrétně předkládané podnikatelské záměry z hlediska reálnosti a záruk dlouhodobějšího úspěšného podnikání. Dohody se uzavírají na 365 dnů; maximální výše příspěvku do 40 000,- Kč; příspěvek je určen na vybavení pracoviště. 
Chráněná pracovní místa
Úřad práce podporuje vytváření chráněných pracovních míst (CHPM) pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v evidenci ÚP nejméně 2 měsíce formou příspěvku na zřízení těchto míst. Délka závazku obsazení chráněného místa je po dobu 3 let. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je poskytován do 40000 Kč na 1 CHPM a je určen na vybavení pracoviště, současně je možné také získat příspěvek na provozní náklady – do výše 2000 Kč měsíčně na 1 CHPM.
Kontaktní osoby:
Pardubice – Ing. Rita Kopová, 950 144 452, rita.kopova@pa.mpsv.cz                 
Chrudim – Lenka Lichtenbergová, 950 119 444, lenka.lichtenbergova@cr.mpsv.cz
Svitavy – Ing. Jana Bělohlávková, 950 163 441, jana.belohlavkova@sy.mpsv.cz
Ústí nad Orlicí – Ing. Ivana Mikulecká, 950 172 325, ivana.mikulecka@uo.mpsv.cz
V Pardubicích, únor 2015