Kraj vyhlásil nové granty na podporu sociálního podnikání
a fundraisingu

Pardubice – Radní Pardubického kraje dnes schválili dva nové granty, které by měly podpořit sociální podnikání a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Z rozpočtu kapitoly sociálních věcí na ně vyčlenil dva miliony korun.
Téma podpory sociálního podnikání ze strany Pardubického kraje navazuje na celkem osmi seminářů, které pro zájemce o tuto problematiku v letošním a minulém roce připravil Pardubický kraj. Zájemci o podporu v novém grantovém programu mohou v případě úspěšné žádosti získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení majetku, zajištění vzdělání pro znevýhodněné i pro managment a prostředky pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům.
„Důvodem, proč kraj podporuje sociálních podnikání je vznik nových pracovních míst především pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Mezi ně patří např. osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaní, mladí lidé z dětských domovů apod. Sociální podnik, stejně jako jakákoliv jiná firma se pohybuje v konkurenčním prostředí a jedním z jeho cílů je ekonomická udržitelnost. Jeho specifikem je právě cílová skupina pracovníků a v  neposlední řadě jeho přínos k prevenci sociálního napětí a přínos pro místní komunitu i celý region, kde sociální podnik působí,“ uvedl krajský radní Pavel Šotola, který myšlenku podpory sociálního podnikání Radě Pardubického kraje předložil.
Kromě sociálního podnikání nabízí nový grantový program také podporu neziskových organizací. Unikátní systém programu jim nabízí možnost přihlásit inovativní projekt, který chce daná organizace realizovat. Téma není omezeno, může se jednat například o kulturní, sociální či ekologické téma. Nejúspěšnější přihlášené projekty budou podpořeny přidělením finančních prostředků, které žadatel bude moci využít nikoliv na realizaci projektu, ale na mzdu fundraisera, jehož úkolem bude získat u sponzorů a donátorů veškeré prostředky potřebné pro realizaci přihlášeného projektu.
„Uvedený systém programu umožní neziskovým organizacím využít potenciál, který nabízí spolupráce se soukromými i s firemními dárci. Neziskovým organizacím tak vzniká příležitost pro realizaci nových projektů i pro větší finanční stabilitu, kterou spolupráce s dárci přináší,“ vysvětlil Pavel Šotola a dodává: „Na základě požadavků ze strany neziskových organizací chceme fundraising podporovat i v budoucnu, například realizací vzdělávacího kurzu, který by neziskovým organizacím pomohl při navazování spolupráce s firemním sektorem. Ze strany kraje se tedy jedná o dlouhodobý záměr této podpory.“
Zásady nových grantových programů budou zveřejněny už v pátek 6. března a zájemci mohou posílat své přihlášky od 6. dubna. Schvalovat je bude Rada a poté Zastupitelstvo
 
Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
 6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

Etický kodex fundraisera

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.