Petice občanů za obnovení autobusové zastávky
"U sídliště Křib" pětiletá a stále nevyřešená

Je to právě pět roků, co byla na českotřebovskou radnici doručena petice občanů ze sídliště Křib, která požadovala připojení sídliště a celé lokality na veřejnou autobusovou dopravu.  Nemá cenu znovu opakovat, za jakých okolností byla zastávka  "Sídliště Křib" zrušena. Věnujme se znovu - již po několikáté možnostem, jak toto napravit. Možnost zřídit zastávku na hlavní komunikaci I/14 byla  zavržena, předpisy jsou přísné a nedovolují to.  Mezitím došlo ke změně dopravní obsluhy ve městě, spoje na sídliště Lhotka byly včleněny do linky Česká Třebová Ústí nad Orlicí  a tak počet spojů jedoucích Moravskou ulicí přes terminál až na Parník a Lhotku se zmenšíl téměř k nule. Jedinou šancí je místní linka MHD s malým autobusem, která bude stát daňové poplatníky možná 2 miliony korun (jako v Ústí) nebo prodloužit některé spoje  jedoucí směr Lhotka  nebo Ústí n.O. tak, aby začínaly již na sídlišti Křib. Takové možnosti jsem dříve zveřejnil, ale způsobily by jiná omezení (zrušily by možnost parkování v ulici bří Čapků) a byly proto zamítnuty.

Právě v souvislosti s pětiletým výročím zmíněné petice (její text uvádím v závěru)  přicházím s další možností řešení, konkrétně vybudováním točny pro autobus přímo v prostoru sídliště Křib, kam se  s rezervou vejde, neomezí nijak parkování. Na zařazené fotografii současného stavu je zřejmé, že není třeba ani  vyrovnávat velké výškové rozdíly. Úprava vozovky a chodníků vynucuje ovšem zásah do zelených ploch sídliště a posunutí kontejnerových stání. Tato investice je dle mého názoru řešitelná, i když by nebyla zadarmo, stálo by to jistě 1 milion Kč. Milion jsou pěkné peníze, ovšem v případě zřízení MHD by tato částka nepokryla jistě ani roční provoz nově zřízené linky. A jsem přesvědčen, že Česká Třebová má právě tu výhodu, že při současném řešení autobusových linek (a vyřešení dopravy Křib - obchodní zóna)  žádnou MHD nepotřebuje. 

Je třeba ovšem ještě  počkat na návrh, který má vzejít ze spolupráce města s Dopravní fakultou Jana Pernera, město sem zadalo dva požadavky: První na vyřešení MHD v České Třebové a druhý na vyřešení projektu na parkovací systém v našem městě. Výsledky měly být zveřejněny letos na jaře, uvidíme, zda to současná situace umožní.

Domnívám se, že by sami obyvatelé sídliště měli  zvážit a rozhodnout, zda se jim více líbí současný stav nebo zda si opravdu přejí  zřídit na sídlišti zastávku autobusu, i když to bude znamenat úpravu prostranství. Linka by sem zajížděla jen např. v dvouhodinových intervalech,  trasa autobusu po sídlišti by byla relativně krátká (100metrů od hlavní silnice k točně), rušení obyvatel by nebylo podstatné. Na Lhotce se točí u sídliště autobusy daleko častěji a stížnosti nejsou. Pokud tedy uzná dopravní komise a odborníci, že jde o reálné řešení, měli by se k němu vyjádřit především obyvatelé sídliště a rozhodnout, zda řešení akceptují, aby se jim za drahé peníze na sídlišti nepřipravilo něco, co vlastně nechtějí (protože to přece jen zásah do současné tváře sídliště bude).


PETICE Z ROKU  2015


Obnovme připojení sídliště Křib na veřejnou autobusovou dopravu

Žádáme obnovení staré trasy autobusové linky Rybník - terminál - sídliště Lhotka do stavu v roce 2010, na takovou úroveň dopravní obslužnosti na úroveň, která zde bývala od roku 1960. Není třeba měnit jízdní řád ani posunovat jízdní časy. Využijme stávajících  spoje  této linky.  Autobusová zastávky "Křib" stále existuje, nebyla zrušena a je pro cestující vybavena. Obnovme linku 700 934 v její původní trase, nebude na to potřeba žádná investice a nezvýší se ani provozní náklady.  Vedení autobusové linky starou trasou ulicí Slovanskou, Riegrovou a Moravskou dostane nový smysl, linka bude sloužit občanům ze sídliště Křib i z obytného souboru Moravská ulice i okolí, kde bydlí více než 1500 obyvatel. Získají připojení pro jízdu k lékaři i do obchodní zóny, budou připojeni na páteřní městskou linku, která nyní jezdí bez užitku Slovanskou a Hubálkovou ulicí.

 Žádáme zastupitelstvo města, aby tuto žádost bezodkladně projednalo a  pověřilo starostu města následně jednat s odborem dopravy Pardubického kraje o podmínkách, za kterých lze tuto změnu realizovat.

Přijmeme kompromis v  tom smyslu, že např. ranní spoje (1 a 3) přivážející pracovníky do závodu Korado (a zpět např. spoj 18) budou vedeny nynější trasou, ale ostatní denní spoje linky  již budou sloužit pro dopravní obslužnost sídliště a zmíněné lokality.

Požadovaná změna trasy nebude mít na dopravní časy vozidel na lince  naprosto žádný vliv.

Žádáme zastupitele a vedení města aby se nás, občanů bydlících v oblasti Křib zastalo a využilo všechny možnosti pro splnění našich požadavků. Nechceme nové spoje, ale usilujeme o lepší využití spojů stávajících. Máme snahu lépe využít stávající městskou páteřní linku, bez nových investic a dalších mandatorních výdajů.

V České Třebové 17. března  2015

Petici směrovanou starostovi a zastupitelstvu města Česká Třebová podpořilo 309 podepsaných občanů na 19 číslovaných podpisových listech.  Petice byla odevzdána dne 18. 3. na podatelnu Městského úřadu v České Třebové.

ŽÁDOST PŘEDKLÁDÁ PETIČNÍ VÝBOR:

Miroslav Hampl,  Křib 1802  Česká Třebová
Mgr. Milan Mikolecký  Brožíkova 933 Česká Třebová