Z jednání zastupitelstva města Česká Třebová 27/4            

V pondělí 27. dubna se konalo druhé zasedání ZM v tomto roce. Jednání se zúčastnilo 25 z 27 zastupitelů, omluven byl JUDr. Martin Netolický a Ing. Cindr.  
Majetkové záležitosti:

Vedoucí  odboru majetku Ing. Jiří Smrčka předložil 12 majetkových usnesení, ze kterých je možné vybrat  jako významné např. usnesení o záměru prodeje budovy čp. 992 v areálu služeb Podbranská ulice, navazujícím na objekty firmy KSK.  Nabídková cena objektu ve schváleném záměru je činí 3460 tis. Kč.  Dalším schválený záměr prodeje se týká prodeje pozemku v Borku (stp.1812/46, jehož součástí je budova čp. 2058 na náměstí 17. listopadu, kde nyní Dopravně vzdělávací institut, a.s. provozuje Svářečskou školu jako školící a ubytovací zařízení.  Objekt byl rekolaudován v roce 1996. České dráhy vložily do objektu 13,3 mil. Kč. Roční nájemné je sjednáno ve výši 839 975 Kč a jeho část (657 857 Kč) je zapojena do vypořádání finančních prostředků a fyzicky je hrazeno 193 769 Kč, které se  ale vrací do oprav objektu Objekt již vyžaduje větší investice. Záměrem města je vyřešit situaci prodejem objektu za cenu ve výši minimálně 900 tis. Kč.  zastupitelé také schválili záměr směny pozemků soukromého majitele v oblasti parku Zámostí  za část parcely 2653/7 v majetku města v Javorce pod Robovým kopcem navazujícím na ulici U Javorky. Město zde ponechává volný přístup pro budoucí komunikaci,  která by umožnila přístup k dalším parcelám soukromých majitelů v oblast pod Robův kopec a umožnila tak případně budoucí prodej parcel pro individuální výstavbu. Jde přitom o poměrně zajímavou rozvojovou oblast města v lokalitě Robův kopec navazující na park Javorka. Jak známo, tak město Česká Třebová nemá stavebních parcel dostatek. Zde by vznikla oblast pro novou výstavbu navazující přímo na čtvrť Javorka. To, že jde o ochranné pásmo vodního zdroje není pro budoucí výstavbu limitující. V posledním majetkovém usnesení se zastupitelé na návrh odboru majetku zabývaly rozvojovými pozemky v Borku.   Situaci v tomto území komplikují tři hlavní faktory:  dopravní zátěž, inženýrské sítě a nakládání se srážkovou vodou.Území není příliš rozsáhlé a vyžaduje směrování k nějakému definitivnímu uspořádání.  Prvním krokem je schválení záměru prodeje pozemků dle mapy za cenu min. 150 Kč/m2.  Při prodeji budou zohledněny inženýrské sítě a potřeby dopravní obslužnosti území. Jedná se záměr prodeje těchto pozemků v katastrálním území Česká Třebová (v mapě jsou vybarveny fialově):
 
Ceny města Kohout 2014

 • Zastupitelstvo města schválilo jednomyslně následující návrhy na ocenění:
 • Poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2015. 

  Dotace jsou poskytovány podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou umožněny tři typy dotací: 

  a)      určené poskytovatelem v programu - „programové dotace“,

  b)      určené žadatelem v žádosti o dotaci – „individuální dotace“,

        c)      stanovené zvláštním právním předpisem.
   
  Dne 23.03.2015 vyhlásila rada města následující programy pro čerpání finančních prostředků formou dotace pro rok 2015:
            Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2015
            Termín podání žádostí:                                     23.04.2015 – 31.05.2015
            Objem fin. prostředků:                                    2 640 000 Kč
   
   Program na podporu sportovních akcí pro rok 2015
            Termín podání žádostí:                                      23.04.2015 – 31.10.2015
            U akcí konaných v období od 01.11. – 31.12.2015:   15.11.2015
            Objem fin. prostředků:                                     230 000 Kč
   Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2015
            Termín podání žádostí – nad 50 000 Kč:                     23.04.2015 – 31.05.2015
                                              -  do  50 000 Kč:                      po celý kalendářní rok
            Objem fin. prostředků:                                                650 000 Kč
   Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2015
            Termín podání žádostí:                                             23.04.2015 – 30.11.2015                          
            Objem fin. prostředků:                                             100 000 Kč
   
            Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2015
            Termín podání žádostí na činnost a odměny ved. zájmových kroužků:    23.04.2015 – 31.05.2015
                                                                           -  na akce:                            23.04.2015 – 31.10.2015
             U akcí konaných v období od 01.11. – 31.12.2015:                           15.11.2015
             Objem fin. prostředků:                                                                       300 000 Kč
   Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2015
   Termín podání žádostí:                                               23.04.2015 – 31.05.2015
   Objem fin. prostředků:                                              150 000 Kč
   
  Úplné znění uvedených programů včetně žádostí o dotaci naleznete na stránkách města:
  http://www.ceska-trebova.cz/programy-vydane-mestem-pro-oblast-dotaci/ds-1213/p1=16899
  Žádost o individuální dotaci: http://www.ceska-trebova.cz/formulare-odboru-skolstvi-kultury-a-telovychovy/ds-1029
   
  Schválené individuální  dotace schválené zastupitelstvem města  (nad 50 tis. Kč) jsou obsaženy v tabulce
  Schválené dotace na mládež a trenéry mládeže schválené zastupitelstvem města (nad 50 000Kč) jsou v tabulce
  Po kliknutí se pro lepší čitelnost zvětší do nového okna
  Dotace na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení
  Schválené prostředky jsou uvedeny v tabulce. Celková částka určená na tento druh dotací je 650 tis. Kč a ještě nebyla vyčerpána. Termín žádostí pro akce s objemem nad 50 tis. Kč bude ukončen dne 31.5. 2015, pro menší akce až do  konce roku, pokud ovšem nebudou prostředky v plánované výši vyčerpány.
   
  Mimořádný příspěvek ROT na rok 2015 pro Místní akční skupinu Orlicko (MAS)

  Najednání Valné hromady regionu Orlicko-Třebovsko (ROT) dne 27.03.2015 byl schválen mimořádný příspěvek ROT na rok 2015 pro Místní akční skupinu Orlicko (MAS) ve výši 10,-Kč na obyvatele. Tento příspěvek je potřeba schválit v orgánech obcí a následně poukázat na účet ROT, který ho pak převede na účet MAS.
  Město Česká Třebová je členem MAS od 01.06.2013, počet obyvatel je k 01.01.2014 celkem 15 783. Podle posledního vývoje lze realizace a čerpání dotací v programovém období 2014-2020 očekávat spíše koncem roku 2015 nebo počátkem roku 2016. Právě tento časový posun je důvodem, proč je třeba vyřešit podíl členů na financování provozu MAS v roce 2015, neboť MAS nyní nemá dostupné financování své činnosti. Významným argumentem pro podporu je okolnost, že členství v MAS a zapojení správního území obce do působnosti MAS umožňuje čerpat dotace nejen samotné obci, ale i podnikatelům, a neziskovým organizacím. Ostatní členské svazky v MAS Orlicko již souhlasily s návrhem na poskytnutí jednorázového příspěvku na zabezpečení provozních výdajů MAS v roce 2015, a to ve výši 10,- Kč na obyvatele. Tento problém vnímá i Pardubický kraj, který se bude rovněž finančně podílet na mimořádném příspěvku pro MAS Orlicko. Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku jednomyslně.
   
  Proč žádá MAS ORLICKO z.s. obce v územní působnosti o mimořádnou finanční podporu?

  V letech 2007 - 2013 realizovaly mnohé místní akční skupiny v ČR tzv. program LEADER, financovaný Programem rozvoje venkova. Prostřednictvím něho podpořily v území desítky projektů a svou administrativní činnost financovaly primárně z provozní dotace.
  V současné době se místní akční skupiny nachází v přechodném období - v mezidobí mezi dotačním obdobím 2007 - 2013 (které již finančně skončilo) a doposud nespuštěným dotačním obdobím 2014 -2020.
  Prodleva ve spuštění dotačního období 2014 - 2020 způsobila, že v současné době není pro MAS dostupné financování, k zajištění adekvátní přípravy tohoto období. Nyní je na každém území, zda „svou" MAS podpoří tak, aby byla schopna zajistit adekvátní přípravu pro nové dotační období.
  Co takováto příprava na nové dotační období obnáší ?
  V dotačním období 2014 - 2020 se budou místní akční skupiny moci ucházet o finanční prostředky v řádech stovek miliónů korun a tomu také odpovídají požadavky, které na ně kladou odpovědné/ řídící orgány. MAS musí ve chvíli podání žádosti o prostředky, které chce následně rozdělovat v území doložit především následující skutečnosti:
  •    Projít procesem standardizace dle metodiky schválené vládou ČR.
  •    Předložit  Integrovanou  strategii  rozvoje  území,  podloženou  průkaznými  doklady o její přípravě v úzké vazbě na aktéry
       (obce, podnikatele, neziskové organizace a občany) v území
  •    Zpracovat a předložit žádost o financování v předepsané podobě
  •    Připravit dokumenty pro žadatele nutné k vyhlášení a administraci výzev
        V rámci procesu hodnocení pak musí MAS (mimo jiné) prokázat:
  •    Že má dostatečné zkušenosti v oblasti administrativního a finančního řízení
  •    Dostatečné personální kapacity pro práci v území
        (s ohledem na jeho velikost a s ohledem na předpokládaný počet administrovaných operačních programů)
  •    Předložit předpokládaný rozpočet provozu  MAS při  realizaci strategie, včetně uvedení zaměstnanců, kteří budou na strategii pracovat