OBYVATELÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ MOHOU OPĚT UŠETŘIT NA ENERGIÍCH

Město Česká Třebová opět nabízí svým občanům účast v elektronické aukci (e-aukce) na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu. E-aukci pro obyvatele města bude  opět pořádat partnerská společnost eCENTRE. Ušetřili jste v roce 2013? Nyní máte opět  příležitost k úsporám v domácnosti, v bytovém družstvu či firmě. Občané, kteří se do e-aukce zapojili v roce 2013, budou společností eCENTRE osloveni automaticky – nemusejí  tedy chodit na kontaktní místo. Do e-aukce se mohou zapojit také občané okolních obcí.
 
PROČ SE DO E-AUKCE ZAPOJIT?
Sdružujeme domácnosti, bytová sdruženi a firmy do velkých celků, které umožní odběratelům elektrické energie a zemního plynu získat výhodnější ceny. V e-aukci soutěží  více dodavatelů - vítězí ten, který nabídne nejlepší cenu. Zařazení domácnosti, bytového sdružení či firmy do e-aukce je BEZPLATNÉ. V případě, že vítězný dodavatel nabídne nižší  cenu, než máte u stávajícího dodavatele, zajistíme vám veškerou administrativu spojenou  s přechodem k vítěznému dodavateli.
 
JAKÁ JE PRŮMĚRNÁ DOSAŽENÁ ÚSPORA?
Zapojením se do e-aukce dosáhly jednotlivé domácnosti díky sdružení do velkých celků úspory ve výši 15 – 25 %. Do poslední e-aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu se zapojilo celkem 2393 domácností z celé ČR, které společně ušetřily v průměru 22,40% svých nákladů, přičemž 1628  domácností ušetřilo více než 20%. Celkově domácnosti dosáhly úspory v objemu 13,14 milionů Kč. 
 
CHCETE SE PŘIHLÁSIT DO E-AUKCE? PORADÍME VÁM, JAK NA TO …
Stačí přinést na kontaktní místo potřebné podklady:
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny včetně případných dodatků a obchodních podmínek,
kopii posledního ročního vyúčtování elektrické energie,
a podepsat smlouvu s pořadatelskou společnosti eCENTRE, a.s.
Bez uvedených podkladů není možné domácnost, bytové sdružení nebo firmu do e-aukce zařadit.
 
Kontaktní místo a vyčleněné časy pro obyvatele České Třebové:
Městský úřad Česká Třebová Staré náměstí 78  Úterý 19. a čtvrtek 21. 5 od 16:00 do 18:00.

S případnými dotazy se již nyní můžete obracet na zástupce partnerské společnosti eCENTRE pana Jiřího Peroutku.
e-mail: jiri.peroutka@gmail.com, telefon: 606 934 745
 
Nejčastější otázky a odpovědi                                                        

Co je elektronická aukce na výběr dodavatele energie?
Elektronická aukce představuje moderní a transparentní způsob hodnocení dodavatelů, kdy jednotliví
dodavatelé v internetové aukční síni mohou v reálném čase vylepšovat své nabídky a vyhrát tak soutěženou
zakázku.
 
Je účast v aukci pro občany nějakým způsobem zpoplatněna?
Ne, aukce je pro občany zcela ZDARMA.
 
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u
jedné komodity, musí občané uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Nikoliv, uzavření smluv záleží jen na vůli občanů. Pokud nedojde ke snížení ceny oproti ceně stávající,
nemusí zákazník uzavírat smlouvu novou. Pokud však dojde ke slevě pouze u ceny jedné komodity, může
uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé.
 
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od dodavatelů, kteří v e-aukci zvítězili?
Termíny zahájení odběru od vítězných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv u stávajících
dodavatelů. U každého občana mohou být tedy různé. Výpovědní lhůta u smluv na dobu neurčitou je 3
měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 
Pokud má občan více odběrných míst, může zapojit všechna tato odběrná místa?
Do aukce sdružujeme domácnosti napříč celou ČR. Není tedy problém zapojit do aukce jakoukoliv
nemovitost na území ČR.
 
Jaké podklady jsou zapotřebí, aby se občan mohl do aukce zapojit?
- kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek,
- kopie ročního vyúčtování (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování),
- údaje o způsobu plateb měsíčních záloh na energie,
- podepsaná smlouva mezi eCENTRE a občanem.
 
Mohou se občané účastnit aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou např. do dubna
2016?
Ano mohou. Nová smlouva nabude účinnosti až po skončení smlouvy stávajícího dodavatele. Neradi
bychom poškodili stávající smluvní vztah, což by mělo za následek finanční sankce ze strany současného
dodavatele.
 
Kde mohou občané zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím
dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel energie.
 
Co využitím této možnosti výběru dodavatele pomocí aukce občané kromě snížení ceny ještě
získají?
Kromě výhodnější ceny dojde také k narovnání smluv s dodavateli, které jsou v mnohých případech
nejasné, nesrozumitelné a pro občany nevýhodně nastavené. Nové smlouvy mají předem dány podmínky a
fixní ceny na 24 měsíců. Smlouvy s vítězným dodavatelem jsou právním oddělením eCENTRE kontrolovány,
aby neobsahovaly žádné nestandardní ustanovení (např. možnost změny ceny dodavatelem, skryté
poplatky nebo automatické prodlužování).
 
Co nastane po uplynutí doby sjednané v nové smlouvě z aukce?
Každá domácnost si může vybrat, jestli si vybere nového dodavatele sama nebo půjde s námi do další
aukce. Standardním procesem z naší strany je opakovaná péče o klienty. V dostatečném předstihu před
uplynutím smlouvy budou občané osloveni s možností opakovaného zařazení do aukce a dalšího soutěžení
cen energií.