K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová a KRUH PŘÁTEL HUDBY
v y h l a š u j e  pro sezónu 2015/2016
54.  K O N C E R T N Í   P Ř E D P L A T N É

 
Program:
 
1.    Pěvecký sbor BENDL – „mimořádný koncert KPH“ k oslavě výročí narození Jindřicha Pravečka
 2.   Josef Klíč – vystoupení uznávaného violoncellisty, koncertního mistra a sólisty Janáčkovy opery
       Národního divadla Brno a pedagoga JAMU
3.    Lukáš Klánský – nejvýznamnější český klavírista mladé generace Listina mladých umělců ČHF            
4.    Štěpán Rak -  kytarový virtuos, skladatel a profesor AMU                               
5.    Jakub Pustina a Jadwiga Postrozna – pěvecký recitál
       J. Pustina - tenor , J. Postrozna - mezzosoprán
       
6.    Wihanovo kvarteto – A. Kaspřík – violoncello, J. Žigmund – viola, L. Čepický – 1. housle, J. Schulmeister – 2. housle   
7 .   Parnas Quintet – M. Vojáček – flétna, R. Mazáková – hoboj, J. Makarovič – fagot,
       Vysloužil – klarinet, A. Kolář – lesní roh
     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleva 50% na  Hudební festival Antonína Bennewitze
Sleva 50% na Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka
 Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a ! !
 
Podmínky předplatného
 
a)         Každý přihlášený získává zlevněné vstupenky a sedadlo podle vlastního výběru
 
b)         Cena předplatného je 600,-- Kč
            Skupinová abonentka: pro 2 osoby  1000,-- Kč
                                              pro 3 osoby    900,-- Kč 
      
c)         Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací
 
d)        Abonentní průkazky platí pouze na  ř á d n é  akce, na akce mimořádné, zařazené do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu, místo není reservováno
 
e)         Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při navštívení koncertu prokáže. Na  průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.
P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á
 
f)         Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti v kanceláři KC. Možno uhradit na účet, jehož číslo je na složence.
 
g)         Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v Českotřebovském zpravodaji.     
 
h)                    Přihlášky je nutno podat nejpozději do 30. června 2015. Stálým předplatitelům budou zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 25. června 2015.
 
i)         Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:
K.    centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305 Můžete je též vhodit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ. Osobně se Vám budeme věnovat denně od 8.00 do 12.00.
 
Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a !