Noc kostelů - výstava, kterou dlouho nepamatujeme          
Noc kostelů v České Třebové byla spojena s řadou aktivit nejen v římsko katolickém farním kostele sv. Jakuba, ale také v sídle Církve Československé husitské, v evangelickém kostele, v modlitebně adventistů, také v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. Je to akce pozoruhodná, která zpřístupňuje církevní objekty a prostory veřejnosti, kteří by sem jinak třeba nikdy nepřišli. Jsou tak zpřístupněny kulturní hodnoty velké ceny.  Fotoreportáž je z mimořádné akce v kostele sv. Jakub a dokumentuje i další mozžýnosti, které měli návštěvníci v pátek 29/5. Akce měla vynikající organizaci, návštěvníci získali řadu informací nejen na výstavě , ale i na prohlídce kostela a kostelní věže.
Bohužel se ukazuje, že českotřebovský kostel sv. Jakuba má mnoho problémů a potřebuje získat  finanční prostředky pro jeho opravy. I když byla žádost o dotaci z Norských fondů podána již na letošní rok, tak se ji prosadit nepodařilo. Je také skutečností že jedním z "protivníků" snah o úpravy interiéru kostela jsou samotní památkáři. Nechtějí ani slyšet o tom, že by se nějak upravily stávající kostelní lavice, i když jsou velmi málo vyhovující.  Tělesné rozměry lidí jsou nyní jiné než před 200 lety, kdy se pořizovaly a nedá se v ních  dlouhodobě sedět. Bylo by také nejlepší, aby byl do lavic umožněn přístup také od stěn kostela, jak je běžné v ve většině kostelů. "lavice by tedy bylo potřeba také zkrátit. jistě by se na tom mohli podílet odborníci, řemeslníci, kteří by dokázali vše  vyrobit  tak, že by se změna ani nepoznala.  Přesto zatím není tato úprava možná.  Důležité by byla také instalace podlahového vytápění a spousta další oprav dveří, oken, těžko si představit, že v kostele, kam chodí na mše a další akce stovky lidí není dnes např. zřízeno WC. 
Tato modernizace je nevyhnutelná. pokud se nepodaří získat souhrnná dotace k provedení požadovaných úprav, potáhnou se opravy po dlouhá léta a budou vždy vlastně vynuceny téměř havarijním stavem Z takových důvodů se letos opravuje okno na západní stěně kostele směrem k Hýblově ulici. Podobný důvod by vyžadoval současný stav stav hlavního přístupového schodiště ke kostelu,  opravu vyžaduje hlavní zvon Josef, byť nejmladší, kterému může podle posudků hrozit prasknutí. A tak to hlavní. čím se kostel sv. Jakuba může pyšnit je opravený a rozšířený varhanní nástroj, který je ukázkou dobré spolupráce města a českotřebovské Římskokatolické farnosti na přelomu století. Město a farnost se tehdy dohodly na tom, že polovinu investice zajistí městský rozpočet a. druhou polovinu farnost. Iniciátorem akce  a velkým propagátorem varhanní hudby v České Třebové byl tehdy ředitel Kulturního centra doc. Mgr. František Presisler. Areál kostela sv. Jakub tvoří jádro městské památkové zóny a jeho stav je současně výkladní skříní našeho města, každý, kdo k nám přijede prochází také Hýblovou ulicí kolem kostela a fary na náměstí, do kostela vodíme naše návštěvy. Věřím proto, že se podaří za ve spolupráci farnosti a Města dole zajišťovat jednak "malé" dotace, které by umožnily jako dosud opravit a restaurovat  tento areál. Myslím tím především na obložení zdi fary ze strany od Hýblovy ulice pískovcovým odkladem, opravu hlavního přístupového schodiště a stanovit postupný harmonogram úprav kostela. (mm)

Výstava liturgických předmětů, ornátů a doplňků z kostela sv. Martina v Zámrsku byla velkou událostí, vzorně zpracovaná dokumentace a vzorně podaný výklad spojený  se odpověďmi na  spoustu dotazů dětí i dospělých


Součástí Noci Kostelů byl i varhanní koncert


Varhany měly otevřené skříně nových varhan,  návštěvníci mohli vidět to co jindy nelze....

Výstup ke zvonům do věže

Nejmladší zvon z r. 1980, který však nutně potřebuje opravu. nebude jednak levná, ale ani jednoduchá, zvon je těžký a rozměrný, má nesprávný poměr hmotnosti jádra a zvonu. Doufejme, že bude oprava možná bez transportu zvonu z věže.


Umíráček


Pohledy z oken kostelní věže


Nejstarší zvon z roku 1609, býval dříve v rotundě sv. Kateřiny


  • Vstupní schodiště od fary ke kostelu sv. Jakuba je v žalostném stavu. ještě jedna zima a bude muset být uzavřeno.  Lze to popravit?