Stanovisko k dotacím                                                              

1) Návrhy pravidel na poskytování dotací (Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2015, Program na podporu sportovních akcí pro rok 2015, Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2015, Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2015, Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2015 a Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2015) projednaly příslušné komise – sportovní a kulturní – a doporučily radě města ke schválení. Na projednání se podíleli členové všech politických stran, včetně jejich předsedů, kteří jsou oba kandidáty za Koalici pro Českou Třebovou. Návrhy na změny byly radou města akceptovány a žádné nesouhlasné připomínky rada neobdržela.

2) Dle Programu na údržbu čl. 7, bod 4, se žádosti nad 50 tis. Kč podávají v době od 23.04. do 31.05 letošního roku a do 50 tis. Kč po celý kalendářní rok do vyčerpání finančního limitu.  Na základě zkušeností z minulých let a též nutnosti předkládat žádosti o spolufinancování ze zdrojů jiných subjektů  (MŠMT, Pardubický kraj) např. do konce předchozího roku, obdržel odbor školství, kultury a tělovýchovy žádosti o dotace na údržbu a investice již na počátku roku 2015. S ohledem  na potřebu co nejrychlejšího nástupu prací (event. vyhlášení výběrového řízení) využila rada města ustanovení čl. 8, bod 6 (o žádosti, pokud splňuje veškeré náležitosti, je možno rozhodnout i ihned po jejím obdržení).

3) Zastupitelstvem byly dne 27.04.2015 schváleny dotace na opravu a údržbu na rok 2015 v celkové výši 298 tis. Kč (FK s. r. o. 68 tis., TK 150 tis., ZKO 80 tis). K rozdělení stále ještě zbývá 352 tis. Kč. Po zkušenostech z minulých let, kdy byla v rozpočtu města schválena stejná částka, a která byla dostačující, neshledala rada důvod, proč se schválením žádostí zbytečně otálet.

Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka města