Českotřebovský deník 129/2015 (4/6)                                    
Pokračují přípravy na finále Soutěže mladých zdravotníků

Soutěž  proběhne ve dnech 12. – 14. června 2015 v České Třebové. Republikové kolo soutěže připravuje Oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s Městem Česká Třebová.   Již jsou známé soutěžní stanoviště. Jedná se o tři stanoviště s první pomocí, další stanoviště s obvazovou technikou a dopravou postižených.  Celou soutěž doplní ještě další nesoutěžní – doplňková stanoviště např. dopravní výchova Městské policie Česká Třebová, stanoviště Domů dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová a další.  Zároveň byla dokončena příprava programu republikového kola Soutěže mladých zdravotníků. K akci bude zorganizována tisková konferenci konanou dne 9. června 2015 v zasedací místnosti Města Česká Třebová od 10,00 hodin. 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí  Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí  Tel.: 775 112 998, 607 131 592

V kraji platí výstraha zvýšeného nebezpečí požárů

Pardubice (4. 6. 2015) – Český hydrometeorologický ústav na základě očekávaných vysokých teplot vzduchu a nedostatku srážek vydal výstrahu nebezpečí vzniku požárů pro území Pardubického kraje s platností od čtvrtka 4. června 2015 12 hodin do odvolání. Z důvodu zabezpečení požární ochrany se občanům zakazují některé činnosti v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
Opatření vycházejí z nařízení Pardubického kraje č. 1/2013. Nařízení vymezuje místa se zvýšeným nebezpečí požáru, mezi které patří lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, ale také například sklady sena, slámy či obilovin. Na těchto místech je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící předměty. Nařízení také omezuje vjezd motorovým vozidlům do lesů, ale také na polní cesty či suché travní porosty.
Informaci hejtmana Pardubického kraje o začátku období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů uveřejnil Krajský úřad Pardubického kraje na úřední desce. Dotčené obecní úřady jsou povinny tuto informaci zveřejnit dle místních zvyklostí. Další informace poskytuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Informace Českého hydrometeorologického úřadu jsou k dispozici na www.chmi.cz.
 
Pět milionů pomůže dobrovolným hasičům na pořízení požární techniky

Pardubice (3. 6. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický předal starostům obcí smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení dopravních automobilů a cisternových automobilních stříkaček pro sbory dobrovolných hasičů Celkově byla z krajského rozpočtu rozdělena částka pěti milionů korun. Dalších 500 tisíc bude po vyhlášení výzvy rozděleno do konce tohoto roku.
„V letošním roce jsme na podporu technické vybavenosti sborů dobrovolných hasičů vyčlenili z rozpočtu částku 5,5 milionu korun, což představuje 10 procentní nárůst oproti předchozímu roku. Pokud bude ekonomická situace kraje nadále příznivá, tak pro rok 2016 předpokládám další nárůst na šest milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Finanční podpora na pořízení dopravních automobilů a cisternových automobilních stříkaček se týká 26 obcí. Již před časem jsme starostům obcí zaslali smlouvy na nákup plovoucích a kalových čerpadel, elektrocentrál a osvětlovacích soupravdodal Martin Netolický.
 
Kraj pomáhá také ostatním složkám integrovaného záchranného systému

Vraclav (2. 6. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dnes na Vraclavi podepsal se zástupci tzv. ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) smlouvy o poskytnutí dotací na pořízení záchranářského vybavení, komunikačních prostředků, materiálu využitelného pro nouzové ubytování a poskytování pomoci. Kraj tak pokračuje ve finanční podpoře nejen složek IZS a horské služby, ale také spolků, které působí v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na území Pardubického kraje.
„Vzhledem k dobrému hospodaření můžeme navyšovat finanční prostředky na podporu záchranářů, kteří úzce spolupracují s profesionální částí integrovaného záchranného systému,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Finanční prostředky jsou vyčleněny na konkrétní materiální vybavení, které jednotlivé organizace v žádosti uvádějí. Přispějeme tak na vybavení oblastním spolkům Českého červeného kříže, krajským kynologům, vodní záchranné službě, klubu vojáků v záloze Patriot nebo občanskému sdružení Rescue Pardubice,“ dodal Martin Netolický.
Ten na setkání na Vraclavi podepsal se zástupci zmíněných organizací smlouvy za necelých 400 tisíc korun. Finanční příspěvek ve výši 25 tisíc korun tak z hejtmanových rukou převzali zástupci čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže na území Pardubického kraje. Stejnou částku obdrželi také krajští kynologové. „Výrazným způsobem jsme v letošním roce navýšili podporu vodní záchranné službě na Seči a na Pastvinách až na 100 tisíc korun. Tato složka, která intenzivně spolupracuje především s hasiči, byla v minulosti výrazně podfinancována. Chtěli jsme proto podpořit nákup výstroje a v případě Sečské přehrady zakoupení nového člunu,“ uvedl k podpoře hejtman Martin Netolický. Zbylé tři subjekty, tedy Rescue Pardubice, o.s., PATRIOT - klub vojáků v záloze a 201. Pardubice, o. s., získali každý 20 tisíc korun.
Smlouvu o poskytnutí dotace Horské službě České republiky předá hejtman Netolický jejím zástupcům společně s účelovou dotací na výstavbu nové budovy horské služby v Čenkovicích v příštím týdnu.
Nové granty poprvé podpoří sociální podnikání i fundraising

Pardubice (4. 6. 2015) – Vybavení cukrárny, nový mandl pro prádelnu nebo zařízení do výrobny marmelád mohou pomoci lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Celkem 23 projektů získá podporu v rámci nového grantu na podporu sociálního podnikání a grantu na získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Celkem budou podpořeny částkou přesahující 1,7 milionu korun. Rozdělení peněz dnes schválila Rada Pardubického kraje, některé z podpořených projektů musí ještě potvrdit zastupitelstvo.
 „Tyto grantové programy jsou v rámci České republiky unikátní. Díky krajské podpoře by mělo do roka například přibýt až 36 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané či mladé lidi z dětských domovů,“ sdělil krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. „Cílem podpory je posílení sociální ekonomiky na území kraje, která přispívá ke zvýšení zaměstnanosti a díky společenské odpovědnosti firem také k podpoře a rozvoji místní komunity a celého regionu,“ vysvětlil důvody krajské podpory Pavel Šotola.
Grant na podporu sociálního podnikání přispívá také na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení majetku, zajištění vzdělání pro znevýhodněné na trhu práce i pro management a prostředky pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům. Pět projektů tak získalo finance na byznys plán, který jim pomůže nejen zlepšit podnikání, ale stane se i nedílnou součástí jejich budoucích žádostí o evropské dotace.
Například organizace Šťastný domov Líšnice zaměstnává osoby s mentálním postižením, které nejsou schopny pracovat samostatně. Pomáhají například s chovem a ustájením koní. Zatím ale chybí odpovídající sociální zázemí pro zaměstnance. Příspěvek z grantu pomůže zlepšit sociální zázemí a díky úpravám pracoviště bude moci Šťastný domov Líšnice přijmout další zaměstnance.
Společnost Perchar, ve které pracují lidé s mentálním, fyzickým i kombinovaným postižením u obsluhy mandlu, zase zakoupí nový mandl, který bude bezpečný a který budou moci obsluhovat dvě osoby. Projekt zároveň umožní financovat asistenta, který pomůže zaměstnancům dobře zvládnout jejich pracovní povinnosti.
Grant také pomůže Cukrárně Ludmilka v Hlinsku, kterou chce od října provozovat Chráněná dílna Fokus Vysočina a ve které hodlá zaměstnat sedm osob se zdravotním nebo duševním znevýhodněním.
Květná zahrada v Květné na Svitavsku pomáhá znova začít mladým lidem, kteří opouští dětské domovy a další zařízení péče o mládež. Nyní bude moci díky podpoře kraje dokončit výrobnu marmelád, džemů a sušeného ovoce. Vznikne regionální produkt, který se v okolí zatím nevyrábí a o který mají zájem místní podnikatelé.
Kromě sociálního podnikání nabízí nový grantový program také podporu neziskových organizací formou zaplacení nákladů na fundraisera, jehož úkolem bude získat u sponzorů a donátorů veškeré prostředky potřebné pro realizaci přihlášeného projektu. „Například organizaci Rytmus Chrudim přispějeme 50 tisíc korun na fundraisera, který by měl získat peníze na pořízení služebního automobilu pro potřeby sociálních služeb,“ vysvětlil Pavel Šotola s tím, že když díky podpoře z grantu neziskové organizace nově přijmou fundraisera a budou s ním spokojené, může jim pomoci se získáváním potřebných finančních prostředků i v budoucnu. Kromě toho tak budou mít diverzifikované financování, což povede k jejich větší finanční stabilitě.
Příspěvek na fundraisera získá například také Národní rada osob se zdravotním postižením. Jeho cílem bude zajistit financování dalších eurozámků, které zajistí osobám se zdravotním postižením a rodinám s malými dětmi rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení na dalších deseti místech na území kraje (například kempy, stadiony, kulturní památky, nádraží). V současné době je takto zpřístupněno 23 míst v kraji.